:: LEX :: ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»
 
11.10.2011 13:37
Автор: Волкова Анастасія Олександрівна, студентка Економіко-правового факультету Донецького національного університету
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Питання захисту персональних даних є ключовими для побудови правової держави. У зв’язку з тим, що Україна проголосила курс на євроінтеграцію, вона повинна забезпечити належний  правовий механізм захисту персональних даних, що відповідатиме міжнародним стандартам. Перші спроби Україна вже здійснила, прийнявши ЗУ «Про захист персональних даних». З одного боку, такий закон давно назрів для України як для держави, а з іншого був підданий критиці правозахисниками.

В Україні дослідженню окремих питань правового режиму та захисту персональних даних присвячені роботи українських вчених, зокрема: Р.Калюжного, О.Святоцького І.Арістової, О.Баранова, В.Гавловського, О.Задорожного, Е.Захарова, В.Наумова, Р.Романова, І.Серової, В.Цимбалюка, М.Швеця та ін. Проте на сьогодні немає жодної спеціалізованої монографічної роботи, у якій було б відображено сучасний стан правового та організаційного упорядкування суспільних інформаційних відносин та методологічного забезпечення захисту персональних даних і перспектив його розвитку в комплексі. 

Перший у світі спеціальний закон про захист персональних даних був прийнятий германською землею Гессен у 1970 р. [1, с. 44]. В Україні відносини, пов’язані з захистом персональних даних, регулюються ч. 2 ст. 32 Конституції України [2], ЗУ «Про захист персональних даних» [3], ЗУ «Про інформацію» [4] та низкою інших нормативно-правових актів. 

Відповідно до ч. 8 ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. У міжнародній практиці, наприклад, у ч. 1 п. «а» ст. 2 Конвенції «Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру» термін «персональні дані» означає будь-яку інформацію, яка стосується конкретно визначеної особи або особи, що може бути конкретно визначеною. Наведене визначення у законі практично нічим не відрізняється від визначення наведеного у Конвенції. 

Говорячи про дефініцію персональних даних, доцільніше було б використати  визначення, наведене у ч. 2 ст. 23 ЗУ «Про інформацію», а саме, основними даними про особу (персональними даними) є національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. Проте, по-перше, ЗУ «Про захист персональних даних» містить власне визначення персональних даних; по-друге, зі змісту ЗУ «Про захист персональних даних» випливає, що його підхід до визначення персональних даних є відмінним від ЗУ «Про інформацію». Якщо ЗУ «Про інформацію» до персональних даних відносить національність, релігійність, стан здоров’я, то ЗУ «Про захист персональних даних» забороняє обробку персональних даних про етнічне походження, релігійні або світоглядні переконання, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про захист персональних даних», персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. Проте, даний закон не визначає, до якого виду інформації з обмеженим доступом належать персональні дані. Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про інформацію», інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну. Вважається, що персональні дані повинні належати до конфіденційної інформації.

Також потрібно зазначити, що деякі положення ЗУ «Про персональні дані» порушують вимоги Директиви «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» [6], зокрема, не встановлено належний нагляд за дотриманням цього закону. Відповідно до ч.1 ст.22 ЗУ «Про персональні дані» контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законом здійснюють такі органи: 1) уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних; 2) інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. В свою чергу, відповідно до статті 28 Директиви, кожна держава має призначити один або кілька державних органів для нагляду за дотриманням на своїй території положень, прийнятих державами на виконання цієї Директиви. При виконанні покладених на них обов’язків вказані органи повинні діяти в умовах повної незалежності та складати регулярні звіти про свою діяльність, які підлягають опублікуванню. У законі про незалежність уповноваженого державного органу не сказано ані слова, крім того, що він наділяється спеціальним статусом.

Таким чином, системний аналіз чинного законодавства зумовлює необхідність на законодавчому рівні: 1) створити незалежну службу, функції якої мають полягати в гарантуванні права доступу до інформації, забезпеченні контролю за належним використанням баз даних, а також за дотриманням ЗУ «Про захист персональних даних»; 2) закріпити  у ЗУ «Про захист персональних даних», до якого виду інформації з обмеженим доступом належать персональні дані.
Література:

1. Лушникова М.В. Право на информацию субъектов трудового права / М.В. Лушникова. А.М. Лушников // Государство и право. – 2004. – № 6. – С. 44-47.

2. Конституція України: Закон України вiд 28.06.1996 р. (у редакції вiд 04.02.2011р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

3. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р.,  №2297-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст.481.

4. Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція від 28.01.1981 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – №1. – Ст.85. 

5.  Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. №2657-XII (у редакції від 09.05.2011р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650. 

6.  Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних: Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 24.10.1995 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994.
e-mail: anastasiya-volkova.1710@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ: АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
30.09.2011 20:23
ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ: ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ
14.10.2011 23:09
ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ ПІД ЧАС ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ У 2012 РОЦІ
11.10.2011 13:55
ДОСВІД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАСПОРТНО-ВІЗОВОГО РЕЖИМУ
11.10.2011 13:49
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
09.10.2011 21:45
ЩОДО НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
08.10.2011 08:03
ЗАСАДИ ДЕЛЕГУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФУНКЦІЙ ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
05.10.2011 12:40
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше