:: LEX :: КРИМІНАЛІСТИЧНА І ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 4


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

КРИМІНАЛІСТИЧНА І ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНУ
 
17.10.2012 16:33
Автор: Лук’янчиков Борис Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ; Лук’янчиков Євген Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного та підприємницького права Національного технічного університету України «КПІ»
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

Злочин досліджується багатьма науками, кожна з яких намагається вивчити та описати його соціальний, кримінологічний, морально-етичний, криміналістичний та інші аспекти. Кожна з них досліджує ті елементи і риси злочину, що належать до її предмету, акцентує увагу на найбільш суттєвих рисах цього суспільно-небезпечного соціального явища.

Важливе місце належить криміналістичній характеристиці злочинів. Вона привертає увагу науковців і практиків, без неї методика розслідування як розділ науки певною мірою втрачає сенс [1, с. 45]. Більшість науковців називають її основою побудови окремих криміналістичних методик розслідування.

Тривалий час для розробки методичних рекомендацій розслідування злочинів використовували відомості кримінально-правової та кримінологічної характеристик. Перед криміналістами постало завдання враховувати під час розробки криміналістичних рекомендацій поряд з кримінально-правовими та кримінологічними ознаками злочину і ті, що мали важливе криміналістичне значення, сприяли результативному використанню таких методик для розслідування.

Питання, що пов’язані з криміналістичною характеристикою достатньо активно обговорювалися на сторінках наукових видань в публікаціях В.П. Бахіна, Р.С. Белкіна, О.Н. Васильева, И.О. Возгріна, І.Ф. Герасимова, В.О. Коновалової, М.В. Салтевського, М.О. Селіванова, В.Ю. Шепітька та ін.

Не вдаючись до поглибленого аналізу наведених визначень слід зазначити, що усім ним певною мірою притаманні загальні ознаки, на які звертають увагу автори : а) система узагальнених відомостей про ознаки певного виду злочинів; б) встановлення закономірних зв’язків між такими даними; в) призначеність для розслідування конкретних видів злочинів.

Більше двадцяти років тому зроблено спробу розробити альтернативу поняттю «криміналістична характеристика злочинів» та замінити його поняттям «типові інформаційні моделі злочинної діяльності». За слушною думкою Г.К. Захарова поняття криміналістична характеристика широко використовується в навчальній літературі, не вичерпало своїх можливостей, а тому навряд чи потребує запропонованої заміни [2, с. 167-174].

Криміналістична характеристика як кримінально-правова та кримінологічна містить інформацію про злочин в цілому, а також складові його елементи (об’єкт та об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону). На відміну від них вона являє собою, по-перше, систему тільки криміналістично значимих відомостей про ознаки злочину, а не будь-яких однакових для усіх видів злочинів. По-друге, відомості про ознаки елементів злочину підлягають опису на якісно-кількісному рівні з визначенням кореляційних залежностей між ними, що підвищує практичне значення даної категорії криміналістики.

Зважаючи на те, що в розкритті злочинів значне місце належить оперативно-розшуковій діяльності, науковцями цієї галузі зроблена спроба розробити власну характеристику злочинів. Це зумовлено намаганням розкрити ті сторони, риси, ознаки злочину, що не набули відображення в інших характеристиках і мають суттєве значення для розробки рекомендацій з розкриття і запобігання злочинів саме оперативно-розшуковими силами, засобами і методами.

Так, І.І. Басецький звертає увагу на те, що це науково-практичний термін, що «позначає сукупність специфічних ознак, притаманних як злочинності в цілому, так і окремим видам і конкретним злочинам, що використовуються для розробки рекомендацій, спрямованих на прийняття ефективних управлінських та оперативно-тактичних рішень» [3, с. 37].

Широко тлумачить дану характеристику Г.К. Кабанов. Він включає до неї деякі загальні відомості, що характеризують оперативну обстановку в конкретному регіоні або республіці в цілому, стан боротьби з цими та іншими злочинами, кримінологічні особливості осіб, що їх вчинили, а також ряд інших відомостей [4, с. 32].

Наведений перелік визначень можна продовжити, але усі вони будуть відрізнятися несуттєвими ознаками. Таку різноплановість можна пояснити відсутністю науково обґрунтованого підходу до їх побудови.

Виходячи із загального уявлення про характеристику зазначимо, що: а) у ній мають описуватися відмінні якості, властивості, ознаки злочину. Як самостійний інститут теорії ОРД вона має володіти набором характерних властивостей, які лише в сукупності можуть сформувати критерії для визначення даного поняття, на що звертає увагу більшість науковців. Разом з тим, автори не показують, якими мають бути ці відомості; б) в оперативно-тактичній характеристиці виду злочинів мають міститися відомості ні про що інше ніж злочин. Відомості про стан оперативної обстановки в регіоні, стан боротьби із злочинністю і т.п. характеризують не сам злочин, а стан і умови роботи з його розкриття.

Науковцями слушно зазначається, що оперативно-тактична характеристика є науково-практичним терміном, узагальненими відомостями. Тому не слід пов‘язувати її з окремим моментом або конкретним злочином. Як наукова абстракція вона має містити відомості про вид злочинів з визначенням його характерних, типових ознак.

На даний час будь-яких ознак злочину оперативно-тактичного характеру не виявлено. Для побудови цієї характеристики використовують елементи й ознаки злочину, достатньою мірою досліджені й описані в інших характеристиках. Наближеною для ОРД вважаємо криміналістичну характеристику, використання якої певною мірою може задовольнити як потреби науковців під час розробки рекомендацій з розкриття злочинів, так і оперативних працівників, які застосовують дані рекомендації.

Визначаючи предмет теорії ОРД, як самостійної галузі наукових знань, В.А. Лукашов, поряд з іншими, відносить до нього правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти [5, с. 90-91]. Дану думку поділяють й інші автори, які до предмету науки відносять: практику боротьби із злочинністю з використанням оперативно-розшукових сил, засобів і методів; правові основи ОРД; систему правових та інших відносин, що виникають в процесі застосування зазначених сил, засобів і методів.

Отже, безпосередньо злочин не є предметом ОРД, але усі його елементи і ознаки різною мірою сприяють встановленню обставин його вчинення і в першу чергу причетної до цього особи. При цьому широко и комплексно використовуються відомості характеристик злочину, що розроблені іншими галузями юридичної науки.

Зважаючи на те, що термін «оперативно-тактична характеристика» набув широке розповсюдження в теорії ОРД, доцільно переглянути можливості його застосування в науковому обігу таким чином, щоб він відповідав власному змісту і призначенню, розкривав властивості, ознаки і риси явища, яке визначає.
Використана література:

1. Гончаренко В.И. Криминалистика и криминалисты / В.И. Гончаренко, В.Е. Бергер. – К. : Вища шк., 1989.

2. Захаров Г.К. Новый учебник по криминалистике – новый материал для дискуссии / Г.К. Захаров // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства : матер. вузов. юбил. науч.-прак. конф. (к 85-летию со дня рождения Р.С. Белкина) : в 2-х ч. Ч. 1. – М. : Академия управления МВД России, 2007. – С. 167-174.

3. Басецкий И.И. Словарь оперативно-розыскной терминологии / Басецкий И.И. и др. – Минск, 1993.

4. Кабанов Г.К. Квартирные кражи. Предупреждение и раскрытие. Оперативно-розыскная тактика / Г.К. Кабанов. – Минск, 1995.

5. Лукашев В.А. Введение в курс ОРД ОВД: учеб. пособие / В.А. Лукашов. – К., 1976.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ВРАХУВАННЯ ОБСТАВИН, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ПОКАРАННЯ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СТАТТІ 69' КК УКРАЇНИ
30.09.2012 20:48
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНИ НАЗВИ РОЗДІЛУ ХVІІІ КК УКРАЇНИ «ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ»
26.09.2012 11:23
ІНДУКЦІЙНІ МЕТАЛОШУКАЧІ В АРСЕНАЛІ ПОШУКОВИХ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ
22.10.2012 12:21
ПОШУКОВІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
22.10.2012 12:19
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ
22.10.2012 12:12
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ» ТА «ТАКТИЧНА КОМБІНАЦІЯ»
22.10.2012 12:11
ВИКОРИСТАННЯ В РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ ДАНИХ ПРО ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЛЮДИНИ
22.10.2012 12:09
ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
22.10.2012 12:08
ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
22.10.2012 12:04
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІДУВАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
22.10.2012 12:03
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше