:: LEX :: ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 43)

Термін подання матеріалів

21 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 35


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
 
22.10.2012 12:08
Автор: Нішніанідзе Тімур, здобувач кафедри криміналістичних експертиз Національної академії внутрішніх справ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

Прискорення розвитку науки і техніки сприяє проникненню новітніх досягнень прогресу в усі сфери діяльності, у тому числі й у роботу правоохоронних органів. Сьогодні успішне розкриття й розслідування вбивств неможливе без ефективного техніко-криміналістичного забезпечення.

З метою такого забезпечення в Україні створені певні передумови: досить високий рівень розвитку криміналістики й судової експертології, наявність у правоохоронних органах необхідних науково-технічних засобів, розгалужена мережа судово-експертних установ і юридичних вузів, хороша професійна підготовка багатьох оперативних працівників, слідчих, судових експертів, які залучаються до розкриття й розслідування вбивств.

Проблеми техніко-криміналістичного забезпечення розкриття й розслідування злочинів докладно розглядалися в роботах вітчизняних і закордонних авторів, таких як Г.А. Абдумаджидов, Т.В. Аверьянова, Л.Є. Ароцкер, В.Д. Арсеньєв, І.І. Басецький, Р.С. Бєлкін, О.М. Васільєв, А.І. Вінберг, В.О. Волинський, В.Г. Гончаренко, Г.І. Грамович, Г.О. Грановский, А.В. Дулов, Є.І. Зуєв, Г.Г. Зуйков, В.Я. Колдін, Ю.Г. Корухов, І.Ф. Крилов, Б.М. Комаринець, О.О. Леві, В.К. Лисиченко, І.М. Лузгін, В.М. Махов, B.C. Мітрічев, М.С. Полєвой, А.Я. Паліашвілі, М.С. Салтевський, М.Я. Сегай, М.О. Селіванов, В.О. Снєтков, В.І. Шиканов, О.Р. Шляхов, М.П. Яблоков і ін.

Проведений нами аналіз робіт цих авторів показує, що їх дослідження мають велике теоретичне й практичне значення, однак розглянуті в них проблеми техніко-криміналістичного забезпечення розкриття й розслідування злочинів висвітлюються в зв’язку з окремими стадіями й суб’єктами кримінального процесу, видами процесуальної діяльності, окремими досягненнями науки й техніки. У цих роботах викладаються загальні питання, які стосуються використання спеціальних знань і науково-технічних засобів, а іноді розглядаються лише окремі аспекти використання результатів науково-технічного прогресу в розкритті й розслідуванні злочинів. При такому підході, в цілому, безумовно, досить виправданому, проблеми техніко-криміналістичного забезпечення розкриття й розслідування вбивств опинилися за межами наукового дослідження.

Спеціальні знання, якими володіють різні учасники техніко-криміналістичного забезпечення розкриття й розслідування вбивств, тісно взаємозалежні з науково-технічними засобами використовуваними при розслідуванні зазначеної категорії злочинів. Цей зв’язок діалектичний, він перебуває в постійному розвитку, що обумовлено закономірностями науково-технічного прогресу. Науково-технічні засоби розробляються й створюються на основі потреб практики розкриття й розслідування злочинів і накопичених наукових знань.

Взаємозв’язок між спеціальними знаннями й науково-технічними засобами полягає у тому, що нерідко без таких засобів неможливо застосувати спеціальні знання, реалізувати їх потенційні можливості в практичній діяльності по розкриттю й розслідування вбивств. У свою чергу, ефективне використання багатьох науково-технічних засобів вимагає спеціальної підготовки людини й у більшості випадків може бути здійснено лише фахівцем у певній галузі знання.

З огляду на нерозривний взаємозв’язок спеціальних знань і науково-технічних засобів, їх взаємний вплив і неможливість успішного розвитку у відриві одне від одного, уявляється доцільним розглядати проблеми ефективного використання цих знань і засобів у розкритті й розслідуванні вбивств у комплексі, у тісному взаємозв’язку між собою.

Необхідний всебічний, комплексний підхід до вирішення проблем широкого й ефективного використання спеціальних знань і науково-технічних засобів для того, щоб на основі вивчення перспектив розвитку науки й техніки, потреб практики розкриття й розслідування вбивств, узагальнення існуючого досвіду, розробити методологічні основи техніко-криміналістичного забезпечення розкриття й розслідування вбивств; виробити конкретні пропозиції й рекомендації з поліпшення використання досягнень науково-технічного прогресу в процесуальних і непроцесуальних формах різними учасниками розкриття й розслідування зазначеного виду злочинів; обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання використання спеціальних знань і науково-технічних засобів; вирішити проблеми ефективності використання цих знань і засобів; виявити фактори, які впливають на нього, і розробити комплекс заходів різного характеру, спрямованих на вдосконалення застосування досягнень науки й техніки при розкритті й розслідуванні аналізованих злочинів.

Розкриття й розслідування вбивств — своєрідний процес пізнання, предмет і межі якого визначені юридичною наукою. Одна з його особливостей полягає в тому, що більшість фактів, явищ, процесів, з яких складається подія аналізованих злочинів, відбувалася в минулому й не може безпосередньо сприйматися слідчим і судом. Однак вони відображаються й зберігаються в навколишньому середовищі. Завданням слідчого, оперативного працівника, експерта і спеціаліста — знайти, виявити ці зміни й сліди, щоб одержати повну й об’єктивну інформацію про минулу подію, яка цікавить правосуддя.

Розкриття й розслідування вбивств, безумовно, не обмежується встановленням події злочину. Необхідно виявити ще низку фактів: наслідки злочину, знаряддя й засоби, за допомогою яких його вчинено, обставини, які сприяли вчиненню вбивства та інше. Ці факти доступні безпосередньому сприйняттю слідчого.

Однак, у ході розслідування кримінальної справи про вбивство низка фактів не може бути безпосередньо сприйнятою слідчим, у цих випадках пізнання навколишнього світу неможливе без широкого використання наукових знань і технічних засобів. Вони допомагають досліджувати не сприймані у звичайних умовах явища, події й процеси, узагальнювати вже наявні відомості, дають можливість збільшувати потік криміналістично-значимої інформації, полегшують розумову діяльність людини, дозволяють на практиці перевіряти істинність наших знань.

Поліпшення організації використання спеціальних знань і науково-технічних засобів є резервом підвищення ефективності розкриття й розслідування вбивств.

Для вирішення питань, які вимагають спеціальних знань у різних областях діяльності, слідчий і суд при розкритті й розслідуванні вбивств вправі залучати будь-яку знаючу особу. Однак, для її успішної роботи, як правило, необхідна відповідна матеріальна база яка вже створена в широкій мережі судово-експертних установ, зосереджених у ряді міністерств і відомств України.

В Україні існує достатня кількість установ і організацій, які займаються питаннями використання досягнень науки й техніки в боротьбі зі злочинністю. Однак, як показує проаналізована нами судово-слідча практика, використання спеціальних знань і науково-технічних засобів у розкритті й розслідуванні вбивств усе ще не відповідає сучасним вимогам. Основною причиною такого положення, на наш погляд, є відомча роз’єднаність установ, які займаються даною проблемою; недостатня теоретична розробка низки питань; відсутність єдиної стратегії; непослідовність і незкоординованість зусиль, які задіюються з метою поліпшення техніко-криміналістичного забезпечення розкриття й розслідування вбивств.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ВРАХУВАННЯ ОБСТАВИН, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ПОКАРАННЯ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СТАТТІ 69' КК УКРАЇНИ
30.09.2012 20:48
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНИ НАЗВИ РОЗДІЛУ ХVІІІ КК УКРАЇНИ «ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ»
26.09.2012 11:23
ІНДУКЦІЙНІ МЕТАЛОШУКАЧІ В АРСЕНАЛІ ПОШУКОВИХ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ
22.10.2012 12:21
ПОШУКОВІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
22.10.2012 12:19
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ
22.10.2012 12:12
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ» ТА «ТАКТИЧНА КОМБІНАЦІЯ»
22.10.2012 12:11
ВИКОРИСТАННЯ В РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ ДАНИХ ПРО ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЛЮДИНИ
22.10.2012 12:09
ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
22.10.2012 12:04
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІДУВАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
22.10.2012 12:03
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ
21.10.2012 23:30
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше