:: LEX :: ПРОБЛЕМИ  РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  У МАЙБУТНІХ  ПРАВНИКІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 17


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ
 
11.02.2014 21:33
Автор: Кузнецова Л.В., доктор філософії в галузі права, старший викладач кафедри правознавства Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (м.Черкаси)
[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]

Процес формування інформаційної культури майбутніх юристів найбільш ефективно здійснюється в процесі їхнього навчання у вищих навчальних закладах, де вони отримують знання, що ґрунтуються на єдності обов’язку і права. Крім того, в процесі навчання і виховання здійснюється їхня професійна підготовка як фахівців права, що сприяє формуванню правової культури.

Окрім цього, формування інформаційної культури майбутніх юристів у вищих навчальних закладах не може розглядатися окремо від решти сторін формування особистості майбутнього фахівця права, оскільки сама по собі правова культура є обов’язковим елементом формування усієї сукупності духовного багатства індивіда.

 Сучасні суспільні, соціально-економічні та інформаційно-технологічні зміни висувають додаткові вимоги до підготовки правознавця нової генерації, що потребує створення і застосування нових освітніх систем, зміни освітнього процесу, форм, методів та засобів навчання. Виникає необхідність у створенні сучасної моделі підготовки майбутнього юриста. В існуючій моделі є суперечність між рівнем підготовки та сучасними вимогами до фахівця. Таким чином, оновлення змісту, форм та методів навчання є нагальною проблемою, що потребує нової схеми підготовки правника, здатного працювати в динамічних умовах сучасних комп’ютерних технологій та активно їх використовувати у своїй професійній юридичній діяльності [1]. 

Значно розширюються потенційні можливості інформаційно-комунікаційних технологій завдяки сучасним досягненням науковців у цій галузі. 

На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають інформаційно-комунікативні технології, вони виступають одним із інструментів пізнання. Тому одним із завдань вищої освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі, який має знання та навички щодо пошуку, обробки та зберігання інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних телекомунікаційних та комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації [2]. 

Розвиток інформаційно-комунікативних технологій не тільки якісно змінює життя суспільства, але й впливає на культуру, залучає людство до накопичення культурного багатства. Інформатизація суспільства стимулює якісні зміни в соціально-політичних та економічних процесах. Нові інформаційні технології орієнтують людину на саморозвиток та самонавчання. 

У сучасному інформаційному суспільстві, за умов впровадження Болонської системи навчання змінюється методика традиційного викладання, яка орієнтується на застосування інформаційно-комунікативних технологій  та вносить докорінні зміни в стійку динамічну систему “викладач - студент”, змінює її на “викладач - комп’ютер - студент”, або "студент - комп’ютер - інформаційні технології”, або “студент - комп’ютер”. Взаємодія “студент - комп’ютер” виникає, коли педагогічні функції виконує безпосередньо комп’ютер [3]. Нова схема дає ширші можливості. ІР технології  відіграють нову роль у навчанні та викладанні. Викладач перестає бути джерелом інформації. Він виступає посередником, тому педагог має іти до студента з фундаментальними знаннями сучасних ІР технологій. Таким чином, сьогодення вимагає від викладача застосування сучасних ІР технологій  до навчання, що сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в цілому. Зауважимо, що збільшення кількості комп’ютерної техніки та подальше її вдосконалення розширює можливості студентів її використання не тільки під час вивчення інформатики, але і під час навчання інших дисциплін. Сучасний фахівець-правознавець має усвідомлювати тенденції розвитку швидкозмінного світу, формувати свої навички та вміння протягом життя, розвивати інформаційну культуру та творчі якості особистості [4]. Отже, сучасні завдання профільної підготовки майбутнього юриста зводяться не лише до знання фахових дисциплін, але й оволодіння сучасними  ІР технологіями.
Література:

1.Калиновская Н.А. Информационная культура личности и общества: наполнение понятия [Електронний ресурс] / Н.А.Калиновская. - Режим доступу - http://www.twirpx.com/.../organizatsijnoo-pedagogicheskays-sistema.

2.Калініна Л.М. Інформаційна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу та критерії її виміру /Л.М. Калініна //Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік: наукове видання. - К.: Інститут педагогіки НАПН України, 2011.- С. 24-59 

3.Про Концепцію Національної програми інформатизації: закон України, від 04.02.1998 № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181

4.Ткачев А.В. Некоторые проблемы развития правовой информатики и совершенствования ее преподавания / А.В. Ткачев // Юридическое образова- ние  и наука. - 2001. - № 1. - С. 6–8допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ДЕМОКРАТІЯ ЯК ЦІННІСТЬ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
21.02.2014 00:29
ПРАВОВИЙ СТАТУС РАБІВ У ПРАВІ СТАРОДАВНІХ АФІН
15.02.2014 11:17
ЗАХІДНА ТА СХІДНА ХРИСТИЯНСЬКІ ПРАВОВІ ТРАДИЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ В УКРАЇНІ
15.02.2014 11:02
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА
01.02.2014 11:48
ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
01.02.2014 11:38
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше