:: LEX :: ПРИЧИНИ ТА УМОВИ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 26)

Термін подання матеріалів

15 жовтня 2020

До початку конференції залишилось днів 20


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 
25.04.2014 23:34
Автор: Жовтяк Вікторія Юріївна, студент юридичного факультету Академії митної служби України
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

Кримінологічне поняття «рецидивна злочинність» тісно пов'язане з кримінально-правовим поняттям «рецидив злочину». У статті 34 Кримінального кодексу України зазначається, що рецидивом злочинів визнається   вчинення   нового   умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин [1]. Такий рецидив отримав назву «легального». На противагу йому в кримінологічній літературі конструюється інше поняття рецидиву, коли особа повторно вчиняє злочин (або низку злочинів) незалежно від кримінальних та кримінально-процесуальних наслідків першого злочину.

Незважаючи на відоме твердження про рецидивну злочинність як константу злочинності за будь-яких часів і в будь-якій державі, її природа відрізняється своєрідністю, оскільки це навіть не окремий вид злочинних проявів у структурі загальної злочинності, а системне утворення криміногенної дійсності, міцні позиції якого свідчать, з одного боку, про підвищену суспільну небезпечність рецидивної злочинності, а з другого – про необхідність постійного спостереження за її розвитком й запровадження енергійних заходів для захисту суспільства від продукування усе нової і нової злочинної агресії в широкому розумінні слова [2]. 

Отже, ефективне запобігання рецидивній злочинності в Україні можливе за умови визначення причин та умов її розвитку. Це є актуальною проблемою всіх часів.

Дослідженням даного питання займались О.М. Джужа, А.Ф. Зелинський, В.В. Голіна, С.В. Познишев, О.Ф. Кістяківський, В.І. Куфаєв, І.Я. Фойницький, М.П. Чубинський та інші науковці. Однак з розвитком суспільства виникає необхідність постійного визначення проблематики питання рецидиву злочинності та її подолання.

Рецидивна злочинність, поряд із загальними для всієї злочинності причинами, має і свої, доволі специфічні причини й умови.

О.М. Джужа специфічні причини та умови, що визначають рецидивну злочинність,представляє як два взаємопов'язаних блоки. До першого блоку автор відносить первинні фактори, що зумовили вчинення першого злочину, та які є єдиними для первинних злочинців і рецидивістів. Украй негативні умови формування особистості в дитячому та підлітковому віці чинять на осіб стійкий негативний вплив,який важко піддається, а часто і не піддається корекції, тим більше, що такі особи свідомо або несвідомо прагнуть до свого звичного мікросередовища, в якому відчувають себе найбільш комфортно [6]. Другий блок включає дві групи взаємопов'язаних обставин:

1) які впливають на несприятливий перебіг постпенітенціарної адаптації;

2) пов'язаних з недоліками в діяльності правоохоронних органів і судів, що знижують або зводять нанівець результати впливу правоохоронної системи.

По-перше, до цих обставин можна віднести проблему працевлаштування осіб, які відбули покарання, по-друге, відсутність житла.

Як наслідок знижується психологічний ефект покарання, не досягаються завдання виправлення і перевиховання. Зазначені проблеми сприяють тому, що для багатьох таких осіб злочинна діяльність поступово стає основним (якщо не єдиним) джерелом існування, що призводить до поглиблення кримінального професіоналізму рецидивістів [6].З огляду на вищесказане, існує потреба вдосконалення соціальної та трудової реабілітації судимих як на законодавчому рівні, так і на практиці.

Вчинення повторних злочинів обумовлено тим, що досить часто  виправлення і перевиховання осіб у місцях позбавлення волі не відбулось, що пов’язано з:

• призначенням покарання, яке не відповідає тяжкості вчиненого і суспільній небезпечності особи винного;

• недоліками в організації роботи виправно-трудових установ  і, в першу чергу, щодо диференціації індивідуальної роботи з урахуванням особливостей особи, причин і мотивів злочинів, виконання вимог щодо попередження негативного взаємовпливу засуджених [4].

Крім того не можна не враховувати певні особистісні характеристики конкретних  злочинців та впливу на них кримінального оточення. Так, В.В. Голіна зазначає про вагомість впливу кримінальної субкультури на рецидив злочинів. Під кримінальною субкультурою в науковій літературі розуміють систему цінностей кримінальних об’єднань. Автор акцентує увагу на тому, що потрапивши до кримінальної групи і сприйнявши її субкультуру, особа звільняється від соціальних заборон, а нерідко порушення цих заборон не тільки схвалюється, а є однією із норм кримінальної субкультури, що впливає на рецидивну злочинність у місцях позбавлення волі [5].

Таким чином можна констатувати, що виховна функція служби відбування покарань протистоїть внутрішній системі засуджених, що діє на основі неформальних традицій та звичаїв, а також інших елементів, серед яких, наприклад,жаргон і таємний зв’язок між її учасниками. У такому випадку за вчинення злочинів невеликої тяжкості доцільніше призначати покарання альтернативні позбавленню волі. 

Такої ж думки дотримується і С.Ю. Лукашевич. Кримінолог вважає, що причини  злочинності в місцях позбавлення волі лежать в двох площинах:  по-перше, вони знаходяться за межами місць позбавлення волі (тобто в суспільстві) і, по-друге, криються в самій системі виконання покарання у вигляді позбавлення волі. Ці причини обумовлені низкою факторів, серед яких: 1) соціально-економічні фактори; 2) соціально-правові фактори; 3) соціально-психологічні фактори; 4) організаційно-управлінські фактори; 5) технічні фактори [3].

Отже,  визначення причин та умов рецидивної злочинності на сучасному етапі зумовлюється необхідністю ефективної боротьби з нею. Саме томуіснує потреба органічного поєднання заходів загальносоціального і спеціально-кримінологічного попереджувального впливу на злочинність та індивідуальної профілактики з огляду на зазначені причини та умови даного виду злочинності.
Література:

1. Кримінальний кодекс України, Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III;

2. Батиргареєва В. С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. С. Батиргареєва; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2010. - 47 c. ;

3. Лукашевич С. Ю. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі : Автореф. дис... канд. юрид. наук / С. Ю.  Лукашевич; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2001. - 19 c.;

4. Пісоцька Н. М.Рецидивна злочинність молоді та її попередження : Автореф. дис... канд. юрид. наук / Н. М. Пісоцька; Нац. акад. внутр. справ України. - К., 2001. - 17 c.;

5. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х.: Право, 2009. – 288 с.

6. Профілактика злочинів: Підручник / О.М.Джужа, В.В.Василевич, О.Ф.Гіда та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О.М.Джужи. – К.: Атіка, 2011. – 720 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
МОТИВИ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
23.04.2014 11:31
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
23.04.2014 11:26
ПРАВО НА ЕВТАНАЗІЮ – СКЛАДОВА ПРАВА НА ЖИТТЯ
23.04.2014 11:18
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОЦЕДУРИ ДОПИТУ МАЛОЛІТНЬОЇ ЧИ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ
23.04.2014 11:12
ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ ТА ПРИСТРОЇ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ В УКРАЇНІ
22.04.2014 19:17
ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ БАНДИТИЗМУ І РОЗБОЮ
22.04.2014 17:52
ФОРМИ СПІВУЧАСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РОЗМЕЖУВАННЯ
22.04.2014 15:11
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЗНАКИ ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ
16.04.2014 12:33
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ЦЬОГО ЯВИЩА
11.04.2014 13:54
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
11.04.2014 13:47
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше