:: LEX :: ДО ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ТА СЛУЖБОВИХ  ОСІБ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 42)

Термін подання матеріалів

09 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДО ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ТА СЛУЖБОВИХ ОСІБ
 
30.05.2015 19:29
Автор: Яра Олена Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

Конституція України проголосила пріоритетним завданням держави створення належних умов для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина. Головну роль у здійсненні цього завдання виконують посадові особи, оскільки вони наділені юридично-владними повноваженнями і вправі виконувати організаційно-розпорядчі дії. Сьогодні на значну увагу заслуговує питання юридичної відповідальності посадових осіб. Ця проблема особливо гостро постала на практиці, що зумовлено проведенням правової реформи в усіх сферах управління. Основними чинниками, що характеризують правовий статус посадової особи, є правосуб’єктіність, посадові завдання, основні функції, права та обов’язки, гарантії, правові форми діяльності, порядок взаємовідносин відповідно до посади, відповідальність  [1, с. 21].  Однак, загальне положення статусу посадової особи до цього часу є не чітко вирізним  у чинному законодавстві так й у правовій науці [2, с. 238]. Проте, крім адміністративної, також передбачена  й  кримінальна відповідальність. Зокрема, нормами статей  364 – 370 КК України. Звертає на себе увагу, те що законодавець у тексті статей вживає поняття  «службові особи» [3]. 

Якщо розглядати об’єкт злочинів у сфері службової діяльності, то необхідно нагадати, що об’єктом будь-якого злочину є охоронювані законом суспільні відносини. Об’єктом злочинів у сфері службової діяльності є суспільні відносини, які визначають і регулюють зміст правильної роботи державного апарату, а також його престиж або авторитет.

 Крім доктринальних підходів щодо визначення дефініції поняття «посадова особа», це  визначення  дається в  ст. 2 Закону України «Про державну службу»,  згідно з якою посадовими особами вважаються ке¬рівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші дер¬жавні службовці, на яких законами або іншими нормативно-правовими актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій [4]. Водночас, в практичній діяльності виникають проблемні питання при неоднозначному трактуванні  повноважень посадової  особи. Зокрема, це можна прослідкувати на роз’ясненні Міністерства юстиції України від 10 липня 2012 р., в якому зазначено, що трапляються й випадки неоднозначного трактування окремих положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»  за відсутності об’єктивних для цього підстав. Зазначене, наприклад, стосується такої групи суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, як посадові особи юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету. Поширеними є, зокрема, питання щодо віднесення до вказаної категорії тих чи інших працівників державних чи комунальних установ та організацій [5].

Незважаючи на те, що наведене стосується  окремих положень  Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» [6], це роз’яснення слід враховувати й при притягненні посадових осіб до адміністративної чи або кримінальної відповідальності. У свою чергу  Митний кодекс України поділяє посадових осіб на посадових осіб підприємств та посадових осіб представництв іноземних держав та міжнародних організацій [7]. Відповідно до пункту 43 ст. 4 митного кодексу посадовою особою підприємств є керівники та інші працівники підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов’язків відповідають за додержання вимог, встановлених цим Кодексом, законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України, укладеними у встановленому законом порядку. Пункт 44 ст. 4 МК України, під  посадовою особою представництв іноземних держав та міжнародних організацій, розуміє акредитованих в Україні глав дипломатичних представництв та членів дипломатичного персоналу, посадових осіб консульських установ, представників іноземних держав при міжнародних організаціях, посадових осіб міжнародних організацій.

Стислий аналіз вищенаведеного свідчить, що для вирішення питання щодо визначення поняття «посадова особа», а отже й для притягнення до юридичної відповідальності такої особи,  слід виходити з правозастосовної практики, згідно якої, головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Література:

1. Христиненко Н. П. Застосування адміністративної відповідальності до посадових осіб/ Н. П. Христиненко//Форум права. – 2011. – №2 – С. 933–938.

2. Світличний О.П. Адміністративні правовідносини  у сфері земельних ресурсів України: проблеми теорії та практики правозастосування: Монографія/ О.П. Світличний.  – Донецьк: Державне видавництво «Донбас», 2011. – 410 с.

3. Кримінальний кодекс України: Закон України  від 5 квітня 2001 року// Відомості Верховної Ради України.  – 2001. – № 25–26. – Ст.131.

4. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – 52. – Ст. 490.

5. Проблемні питання застосування Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»: роз’яснення Міністерства юстиції України від 10 липня 2012 року// [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// zakon2. rada. gov. ua/laws/show/n0026323-12

6.  Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 року// Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 40. – Ст. 404.

7. Митний  кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року//Відомості Верховної Ради України.  – 2012. – № 44–45, № 46–47, № 48 – Ст. 552.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
НАСЛІДКИ НЕПРИБУТТЯ СВІДКА НА ВИКЛИК СЛІДЧОГО ТА ПРОКУРОРА
31.05.2015 22:45
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА Ч. 4 СТ. 212 КК УКРАЇНИ
31.05.2015 22:34
ДЕЯКІ ГАРАНТІЇ ОХОРОНИ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ІНШИХ ТАЄМНИЦЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
31.05.2015 22:31
ГІПНОЗ ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
30.05.2015 20:11
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ОБ’ЄДНУЮЧИЙ ПРИНЦИП ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
29.05.2015 14:15
ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ І БАЗИ ДАНИХ
17.06.2015 09:15
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНОГО ПІРАТСТВА
17.06.2015 09:14
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСПОЗИЦІЇ СТ. 190 КК УКРАЇНИ
12.05.2015 20:03
РОЛЬ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ПРИ УХВАЛЕННІ ЗАКОНОПРОЕКТУ
04.06.2015 10:11
ВІДМЕЖУВАННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ ВІД ТЯЖКОГО ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ, ЩО СПРИЧИНИЛО СМЕРТЬ ПОТЕРПІЛОГО
04.06.2015 09:23
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше