:: LEX :: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 25)

Термін подання матеріалів

17 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 37


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ
 
14.04.2018 10:57
Автор: Кужим Катерина Олегівна, студентка ІІ курсу Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Полтава, Україна
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]

У сучасному житті завжди мають місце політичні, правові чи соціальні суперечки, примирення, угоди, конфлікти, війни тощо. Суспільство постійно здійснює пошук способів та засобів запобігання цим проблемам. Всі ці ситуації пов’язані насамперед з побудовою правової держави, появою і дією великої кількості суб'єктів права, розширенням поля правового регулювання, формуванням повноцінного суспільства і зближенням з міжнародною спільнотою. Це спричинило значні перетворення у вітчизняній системі законодавства.

На сьогодні проблема юридичних протиріч ще більше загострилась. Правові колізії і конфлікти стали негативною детермінантою розвитку нашої держави та міжнародного співтовариства. Причому їх взаємозалежність набула стійкого характеру. Це викликає значний інтерес до проблеми колізій в науковому і практичному вимірах. Тому актуальність даної теми полягає у теоретичному пізнанні питання, що пов’язане саме з причинами виникнення правових колізій.

Сам термін «колізія» має латинське коріння. Дослівно collision — це зіткнення інтересів, сил чи прагнень. У правовому розумінні це поняття тлумачиться як різновид юридичних колізій, що виникає за наявності розбіжності (зокрема суперечності) між нормами права, які закріплені в законодавстві та регулюють однорідні суспільні відносини [1, с. 584].

Залежно від підстави класифікації причини можуть бути розмежовані на внутрішні і зовнішні, об'єктивні чи суб'єктивні. 

До ряду зовнішніх причин, що викликають колізії, мають відношення ті явища, що в цілому не пов'язані з правовою системою і мають політичні, соціально-економічні, ідеологічні та національно-етнічні ознаки. За нинішніх умов вплив зовнішніх факторів є особливо вагомим. Суперечності між витратами й доходами, працею й капіталом, економічний спад виробництва, криза державної влади, національні конфлікти та інше обов’язково знаходять відбиття в системі юридичних приписів [3, с. 268].

На противагу зовнішнім виступають внутрішні причини виникнення правових колізій. Вони мають безпосередній зв’язок із властивостями правової матерії, особливостями процесу її утворення. До них належать: 

 відсутність ідеї розвитку законодавства в цілому та його галузей;

 нечіткий розподіл повноважень між суб’єктами нормотворчості;

 прямі помилки законодавця.

Правові колізії також можуть бути зумовлені наступними чинниками: 

 неоднорідний матеріал нормативного акту;

 розмежування між загальними, конкретними, матеріальними та процесуальними нормами; 

 перевага казуїстичного змісту нормативних приписів над теоретичним тощо [5, с. 427].

Також причини правових колізій носять як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. Різноманітність і ускладнення форм суспільних відносин багато дослідників визначають як одну з об’єктивних причин виникнення правових колізій. Складним багатогранним явищем виступає насамперед соціальна сторона життя суспільства. Так, встановлення для усіх рівних прав та обов’язків було б несправедливим щодо людей з особливими потребами. До об'єктивних, зокрема, відносяться: суперечливість, постійний динамізм і мінливість врегульованих правом суспільних відносин, їх стрімкий розвиток. Важливу роль відіграє також відставання права, що у міру його чинності не встигає за плином реального життя. Тому часто виникають так звані «непередбачувані обставини», що вимагають негайного державного регулювання. У результаті цього одні норми з’являються, а інші зникають. Окрім того, суспільні відносини не є однорідними, і їх види вимагають диференційованого регулювання із застосуванням різних методів. До того ж вони більш динамічні, ніж закони, що їх опосередковують. Також національне право повинно в обов’язковому порядку відповідати міжнародним стандартам, морально-гуманістичним критеріям та принципам демократії [4, с. 368].

До суб'єктивних причин колізій відносяться ті, що залежать від волі й свідомості людей — політиків, законодавців, представників органів державної влади. Це, наприклад, низька якість законів, прогалини  в праві, необґрунтованість або слабка координація нормотворчої діяльності, невпорядкованість правового матеріалу, відсутність належної правової культури, юридичний нігілізм, соціальна напруженість, політична боротьба, конфронтація тощо [2, с. 161].

Таким чином, правові колізії насамперед пов’язуються з проблемою неузгодженостей (суперечностей) у правовій системі та мають складну соціально-правову природу, зумовлені впливом багатьох зовнішніх чи внутрішніх, об’єктивних або суб’єктивних причин. 

Отже, аналізуючи причини виникнення колізій маємо підстави говорити про необхідність створення системи заходів щодо їх припинення і запобігання, зробити можливим лише ухвалення системи правових засобів, що пом’якшують дію негативних наслідків, породжених ними. Але цілком усунути вплив внутрішніх чи зовнішніх, об'єктивних або суб'єктивних причин неможливо, оскільки вони виступають невід’ємною частиною життєдіяльності суспільства. 

Література:

1. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрНУкраїни М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрНУкраїни О. В. Петришина. — Харків: Право, 2011. — 584 с.

2. Заніна М. О. Колізії норм права рівної юридичної сили (поняття, причини, види): дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія права і держави; історія вчень про право і державі» / М. О. Заніна. М: 2008. — 161 с.

3. Мірошниченко А. М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні : монографія / А. М. Мірошниченко. — Київ: Алеута: КнТ: цУл, 2009. — 268 с.

4. Теорія держави і права: підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. – Харків: Право, 2015 – 368 с.

5. Тіхоміров Ю.А. Курс порівняльного правознавства / Ю.А. Тіхоміров. – М: НОРМА, 1996. – 427 с.

___________________

Науковий керівник: Полтава Катерина Олександрівна, кандидат юридичних наук, Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава МудрогодопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ КОНСОЛІДАЦІЇ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ
06.04.2018 15:07
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше