:: LEX :: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ ОБСТАВИН, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОСОБУ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 28)

Термін подання матеріалів

11 грудня 2020

До початку конференції залишилось днів 15


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ ОБСТАВИН, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОСОБУ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
 
26.04.2018 15:51
Автор: Падалка Андрій Миколайович, кандидат юридичних наук, в. о. завідувача кафедри фінансових розслідувань факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Загальний предмет доказування у кримінальному провадженні визначений у ч. 1 ст. 91 КПК України. Доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

У кримінальному провадженні про ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) індивідуалізація предмета доказування здійснюється з урахуванням положень ст. 212 КК України. Відповідальність за даною статтею може наставати лише за сукупності обов’язкових умов, коли: не сплачені податки, збори, інші обов’язкові платежі входять у систему оподаткування і введені в установленому законом порядку; об’єкт оподаткування передбачений відповідним законом; платник податку, збору, іншого обов’язкового платежу визначений як такий відповідним законом; механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), їх ставки та пільги щодо оподаткування визначені законами про оподаткування.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні про будь-який злочин, у тому числі і про ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), підлягають доказуванню обставини, які характеризують особу обвинуваченого. Доказування цих обставин має важливе кримінально-правове значення, оскільки з ними закон пов’язує вирішення питань про звільнення від кримінальної відповідальності, визначення виду покарання, звільнення від покарання та його відбування.

Законодавець не конкретизує, що це за обставини. У п. 3 ст. 64 КПК України 1960 р. також не було вказано, які саме обставини, що характеризують особу обвинуваченого, підлягають доказуванню. У юридичній літературі зверталась увага на те, що необхідно змінити зміст цього пункту.

Так, Ю. Азаров зазначав, що недоліки у вивченні особи обвинуваченого можна усунути, якщо до п. 3 ст. 64 КПК України 1960 р. буде внесено доповнення: при провадженні попереднього слідства та розгляді кримінальної справи в суді підлягають доказуванню «обставини, що впливають на ступінь та характер відповідальності обвинуваченого, а також біографічні дані обвинуваченого, його виробничо-побутова характеристика, відомості про стан здоров’я та його психологічні особливості, відношення до вчиненого ним злочину та його поведінка при провадженні по справі та інші обставини, що характеризують особу обвинуваченого» [1, с. 23-24].

М. Михеєнко відмічав, що у ст. 64 КПК України 1960 р. обставини, які охоплюються предметом доказування, сформульовані неповно. Цю статтю слід доповнити положенням, що підлягають доказуванню обставини, які характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого, підсудного (демографічні дані, соціально-побутова і виробнича характеристика, психологічні якості, стан здоров’я) [2, с. 196].

А. Дуда вважала необхідним для покращення стану вивчення вказаних обставин предмету доказування виділити їх у ст. 64-1 КПК України 1960 р. «Обставини, що характеризують особу обвинуваченого». У даній статті було запропоновано передбачити, що під час проведення досудового розслідування та судового розгляду підлягають встановленню такі обставини, які характеризують особу обвинуваченого: «1) соціально-демографічні відомості: прізвище, ім’я, по батькові; дата та місце народження; громадянство; національність; освіта; сімейний стан (склад сім’ї та взаємовідносини у ній); місце фактичного проживання та реєстрації; спосіб життя та умови проживання; матеріальний стан; місце роботи (навчання), стаж, посада, відношення до праці та навчання, рід занять та місце проведення дозвілля (характеристики із вказаних місць); 2) відомості щодо наявності судимості, адміністративних стягнень чи іншої протиправної діяльності (вирок суду за попередню судимість, характеристика з місць позбавлення волі, поведінка до, та після відбування покарання); 3) відомості щодо темпераменту, характеру, поведінки, емоційно-вольових та індивідуальних психологічних якостей, взаємовідносини та ставлення до потерпілого (інших учасників процесу), ставлення до вчиненого злочину та його наслідків; 4) стан фізичного, психічного здоров’я та загального розвитку обвинуваченого» [3, с. 6-7].

Р. Чича також наголошував на тому, що є сенс говорити про закріплення у КПК України 1960 р. норми, яка визначить дані про особу обвинуваченого, що підлягають встановленню в ході кримінального судочинства [4, с. 103]. Ним було запропоновано доповнити КПК України ст. 61-1 «Обставини, що характеризують особу обвинуваченого та підлягають доказуванню в кримінальній справі», яка має визначати, що при провадженні досудового розслідування та розгляді кримінальної справи в суді підлягають доказуванню: 1) персонографічні дані; 2) дані суспільно-побутового характеру; 3) дані про стан здоров’я та психологічні якості; 4) інші дані, що необхідні для ефективного розслідування злочину та призначення покарання [5, с. 178].

Як вже зазначалось, п. 4 ч. 1 ст. 91 чинного КПК України також не визначає, які обставини, що характеризують особу обвинуваченого, підлягають доказуванню. Слушною є пропозиція О. Баганця доповнити КПК України ст. 91-1, яка б регулювала дане питання. У цій статті слід «навести вичерпний перелік обставин, що характеризують особу обвинуваченого, які мають значення для правильного вирішення кримінально-правових та кримінально-процесуальних питань» [6, с. 82].

На увагу заслуговує і пропозиція Д. Кастарнова конкретизувати п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України в частині визначення обставин, які характеризують особу обвинуваченого [7, с. 310]. Науковець вважає, що цей пункт потрібно доповнити положенням, що підлягають доказуванню обставини, які характеризують особу обвинуваченого (підозрюваного) (соціальні, професійні, індивідуальні, біологічні, психологічні, медичні, біографічні) [8, с. 52].

На практиці недоліки у вивченні особи обвинуваченого (підозрюваного) будуть усунуті, якщо кримінальний процесуальний закон передбачатиме, які саме обставини, що характеризують цю особу, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні про будь-який злочин, у тому числі і про ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Література:

1. Азаров Ю. И. Деятельность следователя органов внутренних дел по доказыванию обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. Киев: НИ и РИО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1991. 80 с.

2. Михеєнко М. М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 240 с.

3. Дуда А. В. Обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як елемент предмета доказування у кримінальній справі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 – «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Київ, 2010. 17 с.

4. Чича Р. П. Значення фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як елементу доказування в кримінальній справі. Право і безпека. 2006. Т. 5. № 3. С. 101-104.

5. Чича Р. П. Реалізація фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, у процесуальних рішеннях слідчого: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 – «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Харків, 2012. 212 с.

6. Баганець О. Доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого. Юридична Україна. 2013. № 9. С. 80-85.

7. Кастарнов Д. Б. Обставини, які характеризують особу обвинуваченого, у кримінальному процесуальному законодавстві зарубіжних країн. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 4. С. 300-313.

8. Кастарнов Д. Б. Доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого (підозрюваного) у кримінальному провадженні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 – «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Київ, 2016. 211с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЩОДО ГРУПОВОГО МЕТОДУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
27.04.2018 15:37
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ТАКТИЧНОГО ПРИЙОМУ
27.04.2018 15:16
ПОНЯТТЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УХВАЛЕННЯ ТАКТИЧНОГО РІШЕННЯ ПРИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАННЯХ
27.04.2018 14:47
ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ПІДПРИЄМСТВА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
27.04.2018 06:51
ТАКТИКА ДОПИТУ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ПІДПРИЄМСТВА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
26.04.2018 15:47
ПОРЯДОК ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЗГІДНО ПРАВ ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД 1743 р.
17.04.2018 10:35
ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ЧАСТИНА СУДОЧИНСТВА РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ПЕРІОДІВ
17.04.2018 10:27
ЕВТАНАЗІЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
16.04.2018 14:07
РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОБАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
16.04.2018 13:23
НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
11.04.2018 12:32
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше