:: LEX :: ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 20)

Термін подання матеріалів

04 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 12


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
14.11.2018 17:04
Автор: Пильгун Наталя Василівна, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент, Навчально-науковий юридичний інститут, Національний авіаційний університет; Лобай Дар’я Миколаївна, студентка, Навчально-науковий юридичний інститут, Національний авіаційний університет
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]

Теорія держави і права є фундоментальною, базовою наукою для вивчення юридичних наук. У центрі уваги багатьох гуманітарних наук — питання про державу і право. Але кожна з цих наук вивчає державу і право лише в межах свого об’єкта.

В юридичних вузах навчальний курс теорії держави і права є першим кроком у вивченні всіх юридичних дисциплін. Саме теорія держави і права забезпечує загальнотеоретичну підготовку студентів, без якої неможливе опанування спеціальними і галузевими юридичними дисциплінами. Вона насичена узагальненнями, абстрактними науковими положеннями, поняттями і категоріями. Від того, наскільки буде засвоєний матеріал цього курсу, залежатиме рівень підготовленості студентів до сприйняття ними галузевих та спеціальних юридичних дисциплін, їх професіоналізму в майбутньому.

Вивчення цього курсу покликане всебічно сприяти формуванню у студентів професійної правосвідомості, правової культури і правової активності, усвідомленої політичної і громадянської позиції, оволодінню базовими теоретичними знаннями та навичками практичної поведінки у правовому середовищі, розвитку творчого теоретичного правового мислення, опануванню актів чинного законодавства, що необхідно при вирішенні практичних завдань у юридичній сфері.

В умовах формування соціально-правової держави і розвитку громадянського суспільства слід широко використовувати надбання сучасної теорії держави і права, серед яких важливе місце посідає теорія прав людини. Це має на меті впровадження пріоритетності загальнолюдських цінностей, розуміння ролі людського фактора, цінності кожної особистості. Теорія держави і права має спільний із іншими юридичними науками об'єкт дослідження — державно-правову дійсність. Розмежування теорії держави і права з іншими юридичними науками відбувається за предметом дослідження, тобто певного кола явищ, які вивчаються цією наукою. Кожна юридична наука має свій предмет дослідження, яким може виступати той або інший бік об'єктивної державно-правової дійсності [1, с.7-21].

Якщо говорити про предмет теорії держави і права, то ним є найбільш загальні закономірності виникнення, буття, функціонування та розвитку держави і права, на основі пізнання яких розробляються фундаментальні проблеми, що мають методологічне значення для галузевих юридичних наук.

Разом з тим предмет теорії держави і права включає: сутність і соціальне призначення державних і правових явищ; закономірності та випадковості виникнення, функціонування та розвитку держави і права; систему понять і категорій, що використовуються в юриспруденції (право, держава, їхня сутність, функції, форми; норми права, правовідносини, реалізація права, правопорядок тощо); правові принципи, аксіоми, презумпції, фікції, що були вироблені та використовуються юридичною теорією та практикою; теоретичні моделі правотворчої, правозастосовної та інтерпретаційної практики; прогнози та практичні рекомендації щодо вдосконалення та розвитку права і держави [2, с.11].

Тобто, предмет теорії держави і права складають явища, які можна назвати азбукою юриспруденції. Без засвоєння цих явищ неможливо правильно та грамотно вивчати закони, складати угоди та договори, тлумачити їхній зміст, визначати їхню дію в просторі, у часі та за колом осіб.

Таким чином, усі суспільні науки так чи інакше під своїм кутом зору вивчають державу і право. Але тільки теорії держави і права притаманні ці суспільні явища як самостійний (і самодостатній) предмет дослідження. Проте при їх вивченні теорія держави і права враховує прогресивні надбання інших суспільних наук, використовує їх для повнішого і глибшого розуміння державно-правової дійсності.

Теорія держави і права посідає фундаментальне місце в системі юридичних наук. На відміну від інших юридичних наук, вивчає державу і право в їх найбільш узагальненому вигляді, досліджує загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права як єдиних і цілісних систем. Вона розробляє такі основоположні для юридичної науки питання, як сутність, тип, форми, функції, структура і механізм дії держави і права, правова система, які виступають теоретичним підґрунтям для правознавства в цілому.

У взаємовідносинах теорії держави і права і галузевих юридичних наук існує своєрідна рівноправність, яка полягає у взаємному збагаченні і взаємній допомозі в пізнанні системи закономірностей держави і права. Отже, місце теорії держави і права в системі юридичних наук визначається тим, що вона: є загальнотеоретичною, методологічною, базовою щодо інших юридичних наук; об'єднує і використовує дані і висновки юридичних наук з метою більш глибоких загальнотеоретичних узагальнень; досліджує (змальовує, аналізує, пояснює) основні закономірності розвитку держави і права в цілому; виробляє загальні поняття, принципи, на які спираються інші юридичні науки [1, с. 6-7].

Отже, можна зробити висновок, що наука, яку ми розглядаємо, розробляє і формулює основні теоретичні поняття і категорії юриспруденції, якими користуються всі юридичні науки, кожна з яких щодо свого предмета також розробляє теорію, що притаманна лише їй, розповсюджується лише на коло тих питань, які вона вивчає. Теорія держави і права щодо інших юридичних наук виступає як загальна теорія для юриспруденції в цілому. Саме цим визначається її провідна роль, її пріоритетне місце в юридичній науці.

Специфічною особливістю теорії держави і права є вивчення держави і права, державно-правових явищ в їх органічній єдності і взаємній опосередкованості. Теорія держави і права є єдиною цілісною наукою, яка вивчає державу і право, державно-правові явища в їх взаємозв’язках та взаємодії, що відображає нерозривність держави і права в реальному житті [3, с.25-26].

Як висновок, можна стверджувати про те, що теорія держави і права є проблемною і плюралістичною наукою. Різноманітні погляди вчених виникають у зв’язку з їх розбіжністю на одні й ті самі явища, і це цілком закономірно. Ця навчальна дисципліна постійно поповнюється новими ідеями і розвивається в різних напрямах, тому у міру накопичення знань про державно-правові явища змістовно збагачується предмет теорії держави і права.

Література:

1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підруч. / Скакун О. Ф. — Xарків.: Еспада, 2006. — С. 6-21.

2. Олійник А. Ю. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Олійник А. Ю., Гусарєв С. Д., Калюжний Р. А., Камінська Н. В., Павленко М. І.— Київ.: Центер учбової літератури, 2015. — С.11-18.

3. Рабинович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посіб. Вид. 5е, зі змінами. / Рабинович П. М. — Київ.: Атіка, 2001. — С.25-26. 
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ВНЕСОК К. ЛЕВИЦЬКОГО В РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ У ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 1923–1939 РР.
25.10.2018 13:18
КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПОЛЬСЬКОГО ЗАКОНУ «ПРО ЗАХИСТ ПРИРОДИ» 2004 Р.
24.10.2018 21:41
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ У ПРАЦЯХ ТОМАСА ГОББСА
15.11.2018 18:01
MORAL REVIVAL OF SOCIETY – A NEW JURIDICAL PHILOSOPHY OF UKRAINIAN DEMOCRACY
15.11.2018 17:37
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ
14.11.2018 16:49
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше