:: LEX :: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 4


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 
10.07.2019 17:44
Автор: Михайлов Олександр Васильович, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, доцент, викладач-методист циклової комісії правових дисциплін, Вищий навчальний заклад Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая; Коваленко Тетяна Володимирівна, викладач першої категорії циклової комісії правових дисциплін, Вищий навчальний заклад Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Найпоширенішим видом юридичної відповідальності в правовій системі України сьогодні є адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність є і одним із найбільш дієвих правових інструментів у боротьбі з наймасовішими протиправними діяннями, якими є адміністративні проступки. Головною їх особливістю є те, що вони входять до широкого кола відносин, що регулюються нормами адміністративного права. Ці правові відносини виникають у сфері державного управління, економіки, соціально-культурного і адміністративно-політичного будівництва, підприємницької діяльності, а також контролю і нагляду, як у внутрішньоорганізаційній діяльності державного механізму, так і позавідомчій.

Інституту адміністративної відповідальності присвячена низка монографій, наукових статей, навчальних посібників, науково-практичних коментарів до законодавства таких авторів, як Ю. Абакумова, В. Авер’янов, О. Бандурка, О. Безсмертний, Ю. Битяк, І. Голосніченко, Є. Додін, В. Зуй, З. Кисіль, А. Комзюк, В. Колпаков, О.С. Літошенко, О. Остапенко, М. Тищенко тощо. Проте серед цих науковців немає єдності думок щодо поняття адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність – це одне з фундаментальних понять сучасного адміністративного права. Проте, чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) не дає визначення адміністративної відповідальності, незважаючи на те, що глава II має назву «Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність». У ст. 23 КУпАП йдеться лише про те, що адміністративне стягнення є мірою адміністративної відповідальності і застосовується з метою виховання особи, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень, як самим правопорушником, так і іншими особами [5].

Натомість адміністративно-правова література переповнена визначеннями поняття «адміністративна відповідальність». Досліджуючи інститут адміністративної відповідальності, професор А. Комзюк визначає адміністративну відповідальність як застосування до осіб, які вчинили адміністративні проступки, адміністративних стягнень, що мають для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального, особистісного чи іншого характеру і накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими особами на підставах і у порядку, встановлених нормами адміністративного права [2, с. 7]. Професор В. Колпаков стверджує, що адміністративна відповідальність – це примусове, з додержанням встановленої процедури, застосування правомочним суб’єктом, передбачених законодавством, за вчинення адміністративного проступку заходів впливу, які здійснені правопорушником [7, с. 290].

Більш детальніше визначення цього поняття дає О. Літошенко, яка зазначає, що адміністративна відповідальність, як різновид юридичної відповідальності, являє собою врегульовані нормами права відносини між державою в особі органів адміністративної юрисдикції і відповідних посадових осіб та особою, яка скоїла адміністративне правопорушення, що знаходять свій вираз у застосуванні до правопорушника заходів державного примусу у вигляді адміністративних стягнень, які тягнуть за собою несприятливі наслідки особистісного, майнового та іншого характеру і владний осуд винного суб’єкта з метою попередження та припинення адміністративних правопорушень [8, с. 8; 1, с. 65]. Визначення поняття адміністративної відповідальності міститься і в підручниках і навчальних посібниках з адміністративного права. Так, Ю. Битяк, В. Зуй під адміністративною відповідальністю пропонують розуміти накладення на правопорушників загальнообов’язкових правил, які діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру [3, с. 170]. О. Остапенко, З. Кісіль, М. Ковалів зазначають, що адміністративна відповідальність – це реалізація адміністративно-правових санкцій, застосування адміністративних стягнень. Суть адміністративної відповідальності полягає у впливі, що чинять уповноважені органи або посадові особи на громадянина, який вчинив адміністративне правопорушення і тягне за собою негативні для правопорушника наслідки морального (попередження), матеріального (штраф) або особистого характеру (адміністративний арешт) [5, с. 63]. І. Голосніченко, В. Авер’янов вважають, що адміністративна відповідальність – це різновид юридичної відповідальності, що являє собою сукупність адміністративних правовідносин, які виникають у зв’язку із застосуванням уповноваженими органами (посадовими особами) до осіб, що вчинили адміністративний проступок, передбачених нормами адміністративного права особливих санкцій – адміністративних стягнень [4, c. 430 – 431]. В порівнянні з вищезазначеними визначеннями поняття адміністративної відповідальності С. Стеценко дає більш вужче і чіткіше визначення адміністративної відповідальності. На його думку адміністративна відповідальність – це різновид юридичної відповідальності, що полягає в застосуванні до осіб, які вчинили адміністративні проступки, особливих санкцій – адміністративних стягнень [9, с. 223].

Перелік визначень поняття «адміністративна відповідальність» можна продовжувати, але всі наведені визначення нагадують спробу дослідити ціле за його окремими проявами, але при цьому не складається чіткого уявлення про саме ціле.

Тому, на наш погляд, найбільш повною дефініцією адміністративної відповідальності є та, яку запропонував В. Колпаков. 

Отже, адміністративна відповідальність – це примусове, з додержанням встановленої процедури, застосування правомочним суб’єктом передбачених законодавством за вчинення адміністративного проступку заходів впливу, які виконані правопорушником. 

Але, на нашу думку, необхідно визначити на рівні чинного адміністративного законодавства поняття «адміністративна відповідальність», оскільки на сьогоднішній день це питання залишається відкритим. 

Таким чином, проаналізувавши основні дефініції поняття «адміністративна відповідальність», які найчастіше використовуються сьогодні, можна зазначити таке: необхідно закріпити у част. 2 ст. 9 КУпАП поняття «адміністративна відповідальність», тому що реформування адміністративного законодавства неможливе без чіткого визначення його головних понять. Це визначення повинно мати такий вигляд: «Адміністративна відповідальність – це особливий вид юридичної відповідальності, що проявляється у реакції держави на скоєне правопорушення винним суб’єктом правопорушення у вигляді адміністративних стягнень та заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх, що тягнуть для правопорушників несприятливі наслідки». 

Оскільки курс європейської інтеграції передбачає вдосконалення національного законодавства та наближення його до європейських стандартів правового регулювання, не є винятком й адміністративне законодавство, норми якого найчастіше використовуються в суспільстві. Тож недостатня визначеність поняття «адміністративна відповідальність» є проблемою сьогодні. Таке чітке визначення у чинному законодавстві сприятиме подальшому науковому опрацюванню механізмів притягнення до адміністративної відповідальності.

Література:

1. Абакумова Ю. В. Правове регулювання адміністративної відповідальності : навч. посіб. Запоріжжя : КПУ, 2008. 216 с.

2. Адміністративна відповідальність в Україні: навчальний посібник / за заг. ред. доц. А. Т. Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. 99 с. 

3. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк та ін.; за ред. Ю. П. Битяка. Київ: Юрінком Інтер, 2007. 544 с.

4. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: У двох томах: Том 1. Загальна частина / ред. колегія: В. Б. Авер’янов. Київ: Юридична думка, 2004. 584 c.

5. Адміністративне право: навч. пос. / О. І. Остапенко, З. P. Кісіль, М. В. Ковалів, Р. В. Кісіль. Київ: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 536 с.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Суми : ТОВ «ВВП НОТІС», 2019 р. 328 с.

7. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія. Київ: Юринком Інтер, 2004. 528 с.

8. Літошенко О. С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності : автореф.т дис. на здобуття наук. ступеня к.ю.н. : 12.00.07. Київ, 2004. 16 с.

9. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2007. 624 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ МЕТОДІВ У СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
11.07.2019 12:20
THE LEGAL STATUS OF INTERNATIONAL STUDENTS IN UKRAINE
11.07.2019 12:13
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ
10.07.2019 10:25
ПРИНЦИП ВОЄННОЇ НЕОБХІДНОСТІ ТА ЙОГО ЗАКРІПЛЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ПРАВІ
01.07.2019 15:33
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше