:: LEX :: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ
 
22.04.2020 12:43
Автор: Снігир Лариса Петрівна, кандидат економічних наук, Університет державної фіскальної служби України
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Міжнародні трудові норми, як і будь-які інші правові норми, створюються державами для досягнення певних цілей. Мета правового регулювання, що здійснюється за допомогою міжнародних трудових норм, полягає в захисті трудових прав працівників і їхніх професійних організацій шляхом встановлення певних юридичних і фактичних гарантій цих прав і тим самим поліпшують умови праці і побуту працівників в різних країнах.

Міжнародні трудові норми – це правила, які створено для регулювання відносин у галузі праці, прийнято державами в рамках міжнародних організацій або на основі міждержавних домовленостей, в чітко визначеному порядку (процедурі), у формі міжнародних договорів, що носять обов'язковий характер, встановлюють права і обов'язки, виконання яких забезпечується контрольним механізмом міжнародних організацій (міжнародного договору) [1, с. 62].

За змістом міжнародні трудові норми поділяються на загальні та спеціальні. Загальні норми класифікуються наступним чином: загальні питання праці; зайнятість населення; трудовий договір; право на об'єднання; робочий час; час відпочинку; заробітна плата; охорона праці тощо.

Міжнародні трудові норми в своєму становлення і розвитку пройшли довгий і складний шлях. Щодо періодизація розвитку міжнародних трудових норм: початковий етап – це 1904-1918 роки, до утворення Ліги Націй та Міжнародної організацій праці, який можна назвати часом зародження міжнародних трудових норм (так званого міжнародного робочого права). 

Другий етап – із 1919 року по 1944 рік. Після закінчення Першої світової війни і перебудови повоєнної Європи почалися процеси переміщення капіталу і людської міграції. Також, у цей період створено Міжнародну організацію праці (далі – МОП). Міжнародні трудові норми, прийняті в цей період, в своїй основі носять загальний характер – це норми про примусову працю, працю жінок, працю підлітків, страхування на випадок хвороби, інвалідності, втрати годувальника, безробіття, професійні захворювання тощо.

Третій етап – із 1945 року по 1976 рік, коли Міжнародна організація праці відреагувала на виклики часу, що знайшло відображення в одному з важливих документів, а саме в Декларації МОП «Про цілі та завдання Міжнародної організації праці». Основна увага даного документу спрямована на те, що з появою транснаціональних компаній істотно змінилися й трудові відносини: розширення виробництва дозволило скоротити безробіття; підвищилася продуктивність праці; з’явилася  тенденція щодо скорочення робочого часу; підвищилася оплата праці; збільшилась кількість працюючих, що призвело до зростання кількості членів профспілок.

Четвертий етап – 1977 - 1991 роки. У 80-ті роки в нових історичних і економічних умовах на зміну фордизму приходить пост фордизм. Ці зміни позначаються на «якісному» розвитку працівників і в цілому на розвиток трудового права: інформаційні технології також породили нові форми внутрішньої організації та управління; бізнес став багатопрофільним; місце некваліфікованих і низько кваліфікованих працівників зайняли працівники високої кваліфікації та організації праці; місце повної зайнятості працівників поступається робота з тимчасовою зайнятістю населення; знижується число членів профспілки. 

Міжнародна організація праці, у відповідь  на зміни в світі, приймає Тристоронню декларацію принципів, що стосуються багатонаціональних корпорацій і соціальної політики (Женева, 16 листопада 1977 рік). 

Здійснення господарської діяльності характеризується переважно виходом за межі однієї держави. Ця риса притаманна транснаціональним корпораціям (далі — ТНК). У науковій літературі вказується, що слово «корпорація» в перекладі з латинської мови означає об'єднання, спілки, які створюються для досягнення певних цілей. «Транснаціональний» — такий, що виходить за межі однієї держави, пов'язаний з міжнародною або регіональною діяльністю. Отже, ТНК — це спілки, об'єднання, діяльність яких не обмежена рамками однієї нації або держави.

ТНК притаманні такі ознаки: економічно єдина система; група самостійних підприємств; діяльність проводиться на території кількох держав; структурні підрозділи є суб'єктами національного права; керівництво та контроль здійснюється з єдиного центру; корпорація знаходиться поза юрисдикцією окремої держави, групи держав або міжнародних організацій.

Діяльність ТНК знижує роль держави в регулюванні трудових відносин. На думку окремих зарубіжних вчених, ТНК – це спонсори глобалізації і проблем зайнятості, найбільш впливові її учасники. Держави змушені підтримувати діяльність ТНК, а це впливає на зниження рівня охорони праці та державного нагляду. Обґрунтовується, що діяльність ТНК неможливо розглядати поза дією міжнародних трудових норм. На думку автора, міжнародні трудові стандарти знаходять своє відображення в актах компаній; зростаюча активність діяльності ТНК впливають на нормо творчість міжнародних «глобальних» і регіональних організацій. 

П'ятий етап – 1992-2000 роки характеризується розвитком міжнародної нормо творчості в сфері праці. У цей період до нормотворчої діяльності МОП і ООН в галузі праці приєднується Європейський Союз, а також починає  розвиватися регіональна нормо творчість у сфері праці. В рамках зазначених утворень розробляються правові документи, що стосуються регулювання трудових відносин.

Міжнародні принципи і стандарти в галузі праці отримують своє закріплення і розвиток в актах регіональних організацій. У 1998 році МОП прийняла Декларацію «Про 11 основних принципів та прав у сфері праці», яку держави зобов'язані дотримуватися в силу членства в цій організації.

Шостий етап – із 2001 року і до сьогодення. Глобалізація впливає на економіку будь-якої держави, трудові відносини та ринок праці. Її посилення призводить до розширення сфери надомної роботи; збільшення числа працівників, зайнятих неповний робочий день; розширенню можливостей укладення строкових трудових договорів; зміни практики колективних переговорів; росту числа безробіття; ослаблення ролі національних профспілок; появі відмінностей в правовому регулюванні праці державного та «недержавного» секторів економіки.

Незважаючи на послаблення ролі національних профспілок, в цей період на розвиток міжнародних трудових норм значний вплив мають міжнародні профспілкові об'єднання, які виступають ініціаторами прийняття нових документів в області міжнародно-правового регулювання праці. У центрі їх уваги знаходяться питання правового регулювання праці мігрантів, жінок, створення і діяльність профспілкових організацій, дотримання міжнародних трудових норм роботодавцями.

Основний напрямок, в якому на сьогоднішній день розвиваються міжнародні трудові норми – це створення умов для просування ідеї гідної праці: трудова зайнятість; недопущення дискримінації; рішення проблем дитячої праці; трудова реабілітація інвалідів; розвиток соціального партнерства; рішення питань праці мігрантів і членів їх сімей; гендерна рівність; діяльність ТНК в поєднанні з державною політикою і міжнародними стандартами [2, с. 58].

Отже, Міжнародні норми про працю містяться в численних документах, які є результатом співпраці держав щодо поліпшення умов праці та охорони трудових прав робітників. Ці документи є джерелами міжнародного трудового права, існування якого в якості особливої галузі або підгалузі міжнародного права вже давно обґрунтовується як вітчизняними, так і зарубіжними юристами.

Література:

1. Вишновецька С.В. Поняття норми трудового права // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Вип. 82. 2000. 60–64 с.

2. Івчук Ю.Ю. Теоретичні підходи до системи трудового права України в умовах ринкової економіки : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». Східноукраїнський національний ун-т ім. В.І. Даля. Луганськ, 2004. 175 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ПРЕЛЕГАТУ
14.05.2020 10:43
ПОНЯТТЯ «ЖИТЛО» ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
12.05.2020 18:03
ДОКТРИНА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА НОВОГО ЧАСУ
11.05.2020 13:14
ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
08.05.2020 17:29
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ТА ЕТАПИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ
08.05.2020 17:24
OFFER AND ACCEPTANCE IN WEBSITE AND EMAIL CONTRACTING: ENGLISH CONTRACT LAW
08.05.2020 11:24
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
07.05.2020 11:27
РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
07.05.2020 11:22
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
07.05.2020 11:14
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ЯК ОРГАН РОЗГЛЯДУ СПОРІВ В ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ
07.05.2020 11:11
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше