:: LEX :: МЕЖІ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 20


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МЕЖІ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
11.12.2009 22:37
Автор: Черниш Інна Анатолівна, магістр права, Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Торгівельне середовище є надзвичайно динамічним і чутливо реагує на будь-які зміни, що відбуваються в суспільно-політичному житті, економічному механізмі і соціальній структурі суспільства.
На слушну думку С.В. Ващенка, торгівельна діяльність як об'єкт адміністративно-правової охорони становить різновид підприємницької діяльності: це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб всіх форм власності, громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, не обмежених у правоздатності й дієздатності згідно із законодавством України, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, щодо здійснення угод купівлі та продажу товарів у галузі оптової та роздрібної торгівлі, а також торговельно-виробничій сфері з метою отримання прибутку. Торговельна діяльність здійснюється відповідно до встановлених державою загальнообов'язкових правил торгівлі, належне виконання яких забезпечується за допомогою різноманітних правових, зокрема адміністративно-правових засобів [1, с.10-11].
Таким чином, правове регулювання торгівельної діяльності в Україні є невід'ємним, а у багатьох випадках, й провідним чинником забезпечення фізичних та юридичних осіб якісними товарами та послугами.
Виходячи з положень ст.42 Конституції України, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом [2], та ст.263 ГК України, що однією з форм господарсько-торгівельної діяльності, яка здійснюються суб'єктами господарювання, є роздрібна торгівля [3], здійснимо розкриття поняття та змісту адміністративно-правового регулювання у сфері торгівлі.
При цьому зазначимо, що правові відносини між суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівельну діяльність та покупцями, забезпечуються нормами цивільного права, між самими господарюючими суб'єктами засобами господарського права та залишаються за межами нашого дослідження. Що стосується суспільних відносин між суб'єктами господарювання та публічними органами, які здійснюють дозвільно-контролюючі державні функції, то вони є предметом науки адміністративного права, або адміністративної складової норм міжгалузевого утворення - господарського права.
Проблем адміністративно-правового регулювання торгівлі частково торкались С.В. Ващенко [1], А.П. Гаврилішин [4], О.І. Дорошенко [5], О.В. Комах [6], О.А.Кривенко [7], В. Кузнєцов [8], В.П. Підчибій [4], О.М. Роїна [9], Л.А. Савченко [4], А.А Трофімчук [10], А.В. Цимбалюк [4]. Поряд із цим, увага зазначених адміністративістів зосереджувалась лише на фрагментарному аналізі предмета адміністративно-правового регулювання сфери торгівлі. Тим самим проблематика адміністративно-правового регулювання у сфері торгівлі є такою що потребує подальшої розробки.
Аналізуючи їх погляди, джерела права у зазначеній сфері та теоретичні положення адміністративного права, зазначимо, що межі адміністративно-правового правового регулювання торгівельної діяльності характеризується наступними ознаками:
1) торгівельна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання - це різновид господарської діяльності самостійної діяльності юридичних осіб усіх форм власності, громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, не обмежених у правоздатності і дієздатності згідно із законодавством України, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, щодо здійснення угод купівлі та продажу товарів у галузі оптової та роздрібної торгівлі, а також торговельно-виробничій сфері з метою отримання прибутку;
2) торгівельна діяльність, як об'єкт адміністративно-правового регулювання базується на положеннях ст. 42 Конституції України, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом та ст.263 ГК України, що однією із форм господарськоторгівельної діяльності, яка здійснюються суб'єктами господарювання, є роздрібна торгівля;
3) суспільних відносин між суб'єктами господарювання та публічними органами, які здійснюють дозвільно-контролюючі державні функції, є предметом адміністративного права;
4) основою нової адміністративно-правової доктрини є людиноцентристська ідеологія, згідно з якою держава повинна найповніше задовольняти та захищати інтереси громадян, тобто діяти на благо людини шляхом всебічного забезпечення пріоритету прав і законних інтересів суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівельну діяльність, і захисту прав споживачів у сфері діяльності публічної адміністрації;
5) переважна кількість вітчизняних адміністративістів зазначають, що предметом правового регулювання адміністративного права виступають суспільні відносини управлінського характеру, в яких основним методом правового регулювання є адміністративні методи одностороннього імперативного впливу владного суб'єкта та підпорядковані об'єкти;
6) адміністративно-правовими засобами торгівельної діяльності є: способи забезпечення суб'єктами публічного адміністрування прав і законних інтересів суб'єктів, які займаються торгівельною діяльністю, а також захист права споживачів, засобами контролю за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяння діяльності громадських організацій споживачів;
7) господарсько-торгівельна діяльності здійснюється у формах реалізації продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжної діяльності, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.
Отже межі адміністративно-правового регулювання торгівельної діяльності характеризується наявністю специфічного предмета, методів видів впливу на суспільні відносини з метою їх врегулювання.

Література:
1. Ващенко С. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / С. В. Ващенко; Ун-т внутр. справ.-X., 1999.-15с.
2. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР України. - 1996. - № 30.-С. 141.
3. Господарський кодекс України : від 16.01.2003 р., № 436-Г7 // ВВР України. -2003. -№ 18, № 19-20, № 21-22.-Ст. 144.
4. Правові основи та методика застосування працівниками державної податкової служби України адміністративного законодавства у сферах торгівлі, фінансів і підприємницької діяльності : навч. посібник / [А.П. Гаврилішин, В.П. Підчибій, Л.А. Савченко, А.В. Цимбалюк]. - Ірпінь : Державна податк. адміністрація України ; Академія держ. податкової служби України, 2003. - 106 с.
5. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі : збірник нормативно-правових актів / у поряд. О. І. Дорошенко. - Д. : Дніпрокнига, 2008. - 1056 с.
6. Комах О. В. Правовий статус підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / О. В. Комах ; НАН України ; Ін-т економіко-правових досліджень. - Донецьк, 1999.-20 с.
7. Регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі : збірник законодавчих актів / ред. О. А. Кривенко. - К. : С.В.Д. Трейдінг, 2001. -116 с.
8. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами / уклад. В. Кузнєцов. - X. : Фактор, 2007. - 96 с.
9. Правила торгівлі та права споживачів : нормативні документи / уклад. О. М. Роїна. -К.:КНТ, 2007.-439 с.
10. Трофімчук А. А. Профілактика адміністративних правопорушень у сфері виготовлення, гуртової та роздрібної торгівлі аудіовізуальною продукцією : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / А.А. Трофімчук; Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка.-Л.,2009.-18с.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОМІРНІСТЬ ВІДНЕСЕННЯ ДО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ВХІДНОГО ПДВ ЩОДО ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
26.12.2009 11:43
ОБ’ЄКТ ПРОСТУПКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ПОРУШЕННЯ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ТА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКІВ
20.11.2009 18:07
ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
18.11.2009 08:18
ЩОДО ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
15.12.2009 07:51
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
14.12.2009 20:58
ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ В УКРАЇНІ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ
14.12.2009 20:50
ОЗНАКИ ТА ПОНЯТТЯ АПЕЛЯЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОЧИНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
14.12.2009 20:46
ГЕНЕЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У РАДЯНСЬКІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
14.12.2009 20:43
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОГЛЯДУ ВІЙСЬКОВИМИ НАРЯДАМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
13.12.2009 23:59
ПІДСТАВИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
12.12.2009 12:21
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше