:: LEX :: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
   
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Акція! 100 грн на мобільний
  Our books

Actual researches of legal and historical science (Issue 24)

Date of conference

21 July 2020

Remaining time to start conference 7


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
 
09.04.2019 11:21
Author: Галінський Д.Г., студент магістратури, Національна академія внутрішніх справ
[Section 3. Civil and domestic law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Майнова відповідальність за незаконну державно-владну діяльність полягає у застосуванні з ініціативи потерпілого від зловживань владою громадянина чи юридичної особи в судовому порядку заходів цивільно - правової відповідальності до відповідного публічно-правового утворення.

Не дивлячись на те, що шкода заподіюється в рамках публічних правовідносин, умови і порядок її відшкодування регулюється чинним цивільним законодавством України за правилами деліктної відповідальності. У цьому зв'язку М.І. Брагінський зазначив, що «адміністративний характер первісного правовідношення не виключає можливості використання для охорони інтересів однієї з його сторін цивільно - правових форм».[1, с. 49] Необхідно підкреслити, що конструкція відшкодування шкоди в рамках деліктної відповідальності найбільш доцільна і виправдана. Вона повною мірою відповідає інтересам громадян і організацій, потерпілих від незаконної діяльності державних, комунальних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб.

Вважаємо, що у випадках заподіяння шкоди незаконною владною діяльністю зазначені публічно-правові утворення виступають в якості суб'єктів деліктної відповідальності. Як зазначає Є.М. Васильєва: «Деліктоздатність держави ... формулюється в нормах про відповідальність за шкоду, заподіяну державними органами, а також їх посадовими особами, відповідальності за шкоду, завдану незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, а також іншими законами». [2, с. 49]

Так, ст. 1176 ЦК України визначає, шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, відшкодовується державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. [3]

Участь у цивільних правовідносинах держави ґрунтується на загальних принципах цивільного права. Однак правоздатність України як суб'єкта цивільних правовідносин має ряд істотних відмінностей від правоздатності громадян і юридичних осіб. У юридичній літературі виділяються наступні властивості держави, як особливого суб'єкта цивільного права:

• держава сама приймає закони, якими повинні керуватися всі інші суб'єкти цивільного права;

• держава може приймати адміністративні акти, з яких виникають цивільно-правові відносини незалежно від волі іншої сторони;

• держава зберігає владні функції навіть тоді, коли воно набирає побудовані на засадах рівності цивільно - правові відносини;

• держава користується імунітетом. [4, с. 101]

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України. [5]

Державний орган повинен мати наступні ознаки, що дозволяє відмежувати його від інших утворень, а саме:

• державний орган наділений повноваженнями щодо здійснення нормотворчої діяльності; 

• вказівки державного органу обов'язкові для виконання; 

• державний орган володіє контрольними повноваженнями за належним виконанням його вказівок; 

• державному органу надані повноваження по накладенню санкцій на особу, яка не виконала або неналежним чином виконала обов'язкову вимогу.

Реформування системи місцевого самоврядування, викликане життєве важливими потребами сучасного українського суспільства, зажадало кардинальних змін чинного законодавства, що регулює базові принципи організації місцевого самоврядування в Україні та гарантії його здійснення. Законодавче закріплення ефективного механізму відшкодування шкоди, заподіяної незаконними владними актами органів місцевого самоврядування або діями їх службовців, покликане сприяти зміцненню довіри до місцевих органів з боку населення і гарантувати законність їх діяльності.

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в України», а саме ст. 2, місцевим самоврядуванням в Україні є гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. [6]

З метою реалізації зазначених повноважень органами місцевого самоврядування приймаються акти місцевого самоврядування, обов'язкові для виконання на всій території адмиіністративно-теріториальної одиниці. Таким чином, можна встановити два види дій органів місцевого самоврядування: власні і передоручені державою.

Cт. 77 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» визначає, що шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом. [6]

Література:

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. - М., 2011 г.. - 848 с.

2. Васильева Е.Н. Гражданская правоспособность государства: Сб. статей / Субъекты гражданского права / Отв. ред. Т.Е. Абова. - М., 2000. с. 49 — 62.

3. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р. - [Електронний ресурс] —http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15?test=4/UMfPEGznhhDoJ.ZiFNQjtcHI4xMs80msh8Ie6.

4. Поляков И.Н. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда. -М., 1998.- с.172.

5. Конституція України від 28 червня 1996 року - [Електронний ресурс] — http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр?test=4/UMfPEGznhhDoJ.ZiFNQjtcHI4xMs80msh8Ie6.

6. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.- [Електронний ресурс] — http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр?test=4/UMfPEGznhhDoJ.ZiFNQjtcHI4xMs80msh8Ie6.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ІНСТИТУТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ГЕНЕЗИС НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
05.04.2019 10:37
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
05.04.2019 10:35
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ІЗ ЗАПОВІДАЛЬНОГО ВІДКАЗУ
04.04.2019 15:45
ПРАВО НА ДОСТАТНЄ ЖИТЛО ЯК МІРА ДОБРОБУТУ ГРОМАДЯН
01.04.2019 19:19
© 2006-2020 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше