:: LEX :: ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)

Термін подання матеріалів

16 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 
28.02.2007 18:42
Автор: Гуменний Роман Володимирович, стажист-дослідник кафедри теорії та історії держави і права ТНЕУ, аспірант Одеської національної юридичної академії
[Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
В умовах глобалізації економічних процесів інтелектуальний капітал набуває надзвичайного значення. Вже сьогодні його сукупний обсяг в економічно розвинених країнах становить від 50 до 70% загальної вартості капіталу компанії. Так, за оцінками західних спеціалістів економічний розвиток суспільства в майбутньому буде визначатися не запасами сировинних ресурсів, а наявністю новітніх технологій, пошук яких високорозвиненими державами світу не припиняється.
Інтеграція України в Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) та її прагнення стати членом Світової організації торгівлі (СОТ) загострили проблему формування в нашій державі цивілізованого ринку інтелектуальної власності та її правового захисту. Тому одним з найважливіших завдань, що потребує постійної уваги та підтримки держави, є не тільки ефективне використання інтелектуальних ресурсів нації, а й усунення перешкод у користуванні правами інтелектуальної власності, забезпечення найсприятливішого режиму вільної торгівлі її об’єктами [2].
Міжнародна практика захисту інтелектуальної власності тривалий час послуговувалась правовими нормами ряду конвенцій, укладених під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).
Проте ці правові норми відповідних конвенцій розроблялися впродовж другої половини ХХ сторіччя і не містили ефективних правових норм які б регламентували та забезпечували створення міжнародної системи зобов’язань щодо захисту прав інтелектуальної власності.
Значним кроком в розв’язанні даної проблеми стало створення СОТ та підписання в 1994 р. Угоди TRIPS (торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності). Дана угода ґрунтується на основних міжнародних конвенціях з прав інтелектуальної власності, причому до цієї угоди долучалися основні положення цих конвенцій, а також наукові розробки в галузі міжнародного права [1; С. 58-61].
Характерними ознаками цієї угоди є те, що вона, по-перше, містить мінімальні стандарти та адекватні норми захисту прав інтелектуальної власності; по-друге, забезпечує ефективну реалізацію цих норм, як на території держав-учасниць так і на їх державних кордонах; по-третє, пропонує ефективний механізм вирішення суперечок, здатний забезпечити виконання зобов’язань держав-учасниць щодо впровадження адекватних норм та мінімальних стандартів [1; С. 58-61].
За 15 років незалежності в Україні створено відповідну правову базу захисту прав інтелектуальної власності. Проте важливою проблемою правової науки є розробка дієвих механізмів реалізації законодавчих норм щодо захисту прав інтелектуальної власності та адаптація їх до міжнародних стандартів.
Правові аспекти охорони інтелектуальної власності в Україні досліджувались в наукових публікаціях О. Д. Св’ятоцького, І. І. Дахно, О. М. Мельника, О. А. Підопригори, В. М. Капіци та інших. При вагомій науковій та практичній значимості цих досліджень не всі питання цієї багатогранної проблеми знайшли своє вирішення. В першу чергу це стосується адаптації Українського законодавства в частині захисту інтелектуальної власності до міжнародних стандартів права.
Стандартизація захисту прав інтелектуальної власності та ефективність з якою ці стандарти повинні застосовуватись породжені трьома основними причинами.
По-перше, промислове виробництво в більшості країн світу все інтенсивніше насичується науково-дослідними та технологічними розробками. В результаті експортна продукція містить в собі все більше запатентованих високих технологій та наукових розробок. Тому товаровиробники потребують, незалежно від того, де вони продають свою продукцію, адекватного захисту своїх прав на патенти, що забезпечило б їм можливість компенсації витрат на науково-дослідні роботи.
По-друге, після зняття відповідних обмежень на іноземні інвестиції відкрилися нові можливості з виробництва продукції на підставі патентів, ліцензій, або ж в рамках спільного підприємства.
Проте передача новітніх технологій в рамках інвестиційної діяльності залежить від того, наскільки система захисту прав інтелектуальної власності є стандартною і наскільки ці права будуть захищені.
По-третє, продукція виготовлена за новітніми технологіями часто стикається на міжнародному ринку з такими самими новими технологічними вдосконаленнями, використаними шляхом несанкціонованого права, що призводить до появи піратської продукції.
Таким чином формування в Україні цивілізованого ринку інтелектуальної власності потребує запровадження законодавчих норм щодо введення інтелектуальної власності в господарський оборот, комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності, які б забезпечували баланс інтересів всіх суб’єктів правовідносин у зазначеній сфері.
Дослідження показують що сьогодні захист прав інтелектуальної власності в Україні гарантують близько 40 законів, біля 100 підзаконних актів і 15 міжнародних конвенцій та договорів, в яких вона бере участь.
Після прийняття базових законів із захисту інтелектуальної власності Україна зробила рішучі кроки в утвердженні себе як правової держави, яка захищає права інтелектуальної власності. Так, наприклад, в числі заходів цивільно-правового захисту авторського права та суміжних прав на законодавчому рівні передбачено такі санкції: відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням авторського права; відшкодування збитків, які були заподіяні порушенням авторського права чи суміжних прав; вилучення доходу, отриманого в результаті таких порушень; виплата компенсації, за рішенням суду, в розмірі від 10 до 50 тис. мінімальних заробітних плат та ін.
Як справедливо відмічають фахівці, прийняття відповідних законів ще не гарантує усунення проблем у взаєминах учасників міжнародних економічних відносин. Рівень захисту прав інтелектуальної власності в Україні та норми які їх забезпечують значно відрізняються від тих, що діють в Європейських країнах, що спричиняє конфлікти в міжнародних економічних відносинах. Тому важливою проблемою правової науки є розробка дієвих механізмів реалізації законодавчих норм щодо захисту прав інтелектуальної власності та наближення їх до міжнародних стандартів.
Важливим кроком на шляху вирішення даної проблеми стало створення в серпні 2000 р. Національної ради з питань адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. Дієвим заходом Національної ради була розробка концепції загальнодержавної програми адаптації національного законодавства, яку схвалила 21 жовтня 2002 р. Верховна Рада України.
Відповідно до цієї Концепції адаптація національного законодавства, в сфері захисту прав інтелектуальної власності, є поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з врахуванням правових норм Європейського Союзу.
Створення Національної ради з питань адаптації національного законодавства, як рівно ж розробка і схвалення Загальнодержавної програми, на наш погляд, є першим і досить значним кроком в напрямку адаптації національного законодавства в частині захисту прав інтелектуальної власності. Воно сприятиме створенню законодавчого поля, яке покликане забезпечити вступ України до СОТ, створення зони вільної торгівлі та набуття асоційованого членства у Європейському Союзі.

Література:
1. Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності. // Інтелектуальна власність. – 1999. - № 5. С. 58-61.
2. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні: Монографія. – Х., 2002.
3. Капица Ю. Гармонизация права интеллектуальной собственности в Европейском Союзе и вопросы адаптации законодательства Украины и стран Европы. – К., 2004. – С. 513-536.
4. Паладій М. Реалізація програми інтеграції України до ЄС у сфері інтелектуальної власності. // Інтелектуальна власність. – 2001. - № 12. С. 3-6.

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ УНР
28.02.2007 18:46
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВО- ТА ЗАКОНОТВОРЕННЯ В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
28.02.2007 18:43
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАБОРОНИ КАТУВАНННЯ
28.02.2007 18:39
ПРОБЛЕМА ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ У ФРАНЦІЇ КІН. XVIII СТ. В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ЛУЧИЦЬКОГО
28.02.2007 18:36
ІДЕОЛОГІЧНО-ПРАВОВОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЦАРСЬКОЇ ВЛАДИ ЗА СЕМАНТИКОЮ СКАРБІВ ТА ТЕРАТЕВТИКИ У НОСІЇВ КУЛЬТУРИ ГАВА-ГОЛІГРАДИ
28.02.2007 18:34
ЛЕГІТИМНІСТЬ СПІЛЬНИХ МІЖДЕРЖАВНИХ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
27.02.2007 18:13
ТЕНДЕНЦІЇ ЯКІСНОЇ ЗМІНИ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З АКТИВАЦІЄЮ ТЕРОРИСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
27.02.2007 18:11
ІДЕЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В ІДЕЯХ МИСЛИТЕЛІВ РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ
27.02.2007 18:09
ХРИСТИЯНСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ І ПРАВА ЛЮДИНИ
27.02.2007 17:39
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
26.02.2007 17:37
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше