:: LEX :: РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ У ВИКОНАННІ ПОКАРАНЬ ЩОДО ЗАСУДЖЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 26


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ У ВИКОНАННІ ПОКАРАНЬ ЩОДО ЗАСУДЖЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ
 
28.02.2012 07:58
Автор: Колодій Віктор Дмитрович, психолог сектору соціально-виховної роботи із засудженними Управління Державної пенітанціарної служби України в Тернопільській області, Крамар Уляна Петрівна, студентка Тернопільського інституту МАУП
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

Актуальність теми. Неповнолітні (діти) є особливою категорією засуджених,  тому роль  психологічного аспекту у виконанні щодо них вироку суду являється дуже важливим фактором. Головною метою виправлення і ресоціалізації неповнолітніх засуждених є формування у них почуття відповідальності, гідності, навичок, що створюють готовність до самокерованої правослухняної поведінки і сприятимуть швидкому поверненню їх у суспільство, допоможуть дотримуватися букви закону і власними силами задовольняти свої життєві потреби після звільнення, тобто надання якнайбільше можливостей для свідомого відновлення підлітка в соціальному статусі повноправного члена суспільства.[1,с.23-25]

Для досягнення цієї мети у  виховних колоніях діє комплексна система заходів, спрямована на забезпечення відповідних умов життя засуджених, згідно з нормами, прийнятими у суспільстві, зведення до мінімуму негативних наслідків позбавлення волі та різниці між життям за гратами і  на волі, зміцнення соціально-корисних зв’язків із рідними,  громадськістю для успішної інтеграції у суспільне життя після звільнення.

Наукова розробка теми. Дослідження  правового регулювання виконання покарань щодо засуджених неповнолітніх, психологічний аспект у виконанні покарання, вплив покарання на психіку засудженних. Значний доробок у висвітленні регулювання виконання покарання щодо неповнолітніх засудженних належить таким вченим-юристам: О.Пунді, М.Яцишин, Л.Федюку, Я.Шевченко тощо.

Метою цієї роботи є комплексний загальнотеоретичний аналіз правового регулювання виконання покарання щодо засуджених неповнолітніх, виявлення  проблем для їх законодавчого врегулювання та реалізації;  а також розробка теоретичних та науково-практичних пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності  державно-правового захисту прав засудженних неповнолітніх та вдосконалення чинного законодавства щодо питань засудження неповнолітніх та вплив психологічного аспекту на рішення суду.

Предметом дослідження є вплив психологічного фактору щодо  неповнолітніх,  як  до особливої  категорія засуджених, а також нормативно-правові акти,  які  регламентують права засуджених неповнолітніх та виконання покорання і відбування щодо них.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі виконання покарання щодо засуджених неповнолітніх та їх правове регулювання.

Дитина,  відповідно до Конвенції про права дитини ООН та Закону України « Про охорону дитинства», - це особа віком до 18 років (повнолітня), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває  прав повнолітньої раніше.[ 2]

На відміну від зазначеного Закону та Конвенції, Цивільний кодекс України (далі – ЦК України), застосовуючи термін « дитина», не містить пояснення його змісту. Натомість, аналізоване поняття замінюється  поняттями  «малолітня», « неповнолітня» фізична особа.  Малолітньою, згідно частини 1 статті 31 ЦК України, є фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років, а неповнолітньою, згідно частини 1 статті 32 ЦК України, - фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.[3,с.145-162]

На нашу думку, з огляду на специфіку категорії засудженних, слід враховувати характерні ознаки  психіки неповнолітніх, їхні особисті конституційні права, що порушуються,  оскільки не завжди вони можуть самостійно їх захистити.

Наявність злочинності, як соціального та соціально-психологічного феномену спричиняє потребу у пенітенціарних закладах різних видів, що виконують функцію ізоляції і перевиховання людей, які з тих чи інших причин відхилилися від заданих суспільством поведінкових зразків, учинили протиправні дії та повинні у відповідності з законом відбувати покарання.

На практиці вказані заклади є не лише місцем тимчасового відокремлення особи від суспільства, але й живильним середовищем своєрідної субкультури із власними вимогами, нормами і правилами співжиття. Життєдіяльність у місцях позбавлення волі об’єктивно призводить до появи моралі, що за своїм змістом дала можливість дослідникам кваліфікувати її як станово-кастову, а також нормопорядку, типового для архаїчної спільноти. Ці ознаки слід обов’язково враховувати при оцінці можливостей та ефективності покарання у вигляді позбавлення волі як засобу виправлення та перевиховання.

Щодо неповнолітніх, то особливої уваги потребують перші місяці ув’язнення. У цей час спостерігається найбільше виявів агресії, що призводить до самокаліцтва. Потім настає заспокоєність, яка мовою відомчих документів називається “початком виправлення і перевиховання”. 

Психологи ж називають цей стан “психічним паралічем”, коли людина ніби вклякає, поринувши в тужливе очікування того, що ж буде з нею далі. Згасання нервово-психічних проявів робить механізми поведінки неврегульованими,  а спалахи агресії ще менш передбачуваними. Частішають випадки самогубства, причиною якого є втрата сенсу життя.

Тому, з метою залучення  вихованців до джерел народної культури, збереження національних традицій та обрядів, а також підготовки їх до повноцінного суспільного життя доцільним є проведення вечорів, конкурсів, шоу-програм. Це допоможе: наблизити неповнолітніх ув’язнених до людей “вільних”, з відкритого суспільства; показати звільненим, засудженим підліткам, що вони потрібні, бажані суспільству, що ними опікуються і бажають їм лише добра; підсилити їх віру в щасливе майбутнє, можливість початку нового життя, не пов’язаного з кримінальним світом.[4,с. 256-345]

Отже, керуючись принципами гуманістичної психології, можна стверджувати, що на кожному етапі перебування в установі відбування покарання засудженому, а особливо неповнолітньому  потрібна психологічна допомога, яка спрямована  на подальшу ресоціалізацію звільненого, і її може надати кваліфікований фахівець, який спрямовує свою діяльність на покращення психіки засудженого.[5,с.159-200]

А на Державний  департамент України з питань виконання покарання як суб’єкта, що застосовує і реалізує юридизоване право засуджених неповнолітніх  покладається функція виконання та дотримання цих прав і свобод з метою покращення умов перебування засуджених у місцях позбавлення волі.
Джерела:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 року // Інфодиск «Законодавство України».- 2008.-№4.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України.-2003.-№№40-44.-Ст.356.

4. Кримінально-виконавчий кодекс України: наук.-практ.комент./ А.Х.Степанюк, І.С. Яковець; за заг.ред. А.Х. Степанюка.- 2-ге вид.,доп.і перероб.- Х.,2008.-Ст.560.

5. Мова Л.В. Психологічні  особливості забезпечення  особистісної самореалізації  майбутніх психологів у процесі фахової підготовки: Дис…канд.психол.наук:19.00.07 / Нац.пед.ун-т ім.М.П. Драгоманова.-К.,2003.-Ст.235.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ПРОВЕДЕННЯМ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА АКЦІЙ
30.01.2012 20:36
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУДОВОЇ ФОТОГРАФІЇ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЬ ПОДІЙ ПО КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНИ
29.02.2012 05:48
ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН СНД ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ І БАЗ ДАНИХ
29.02.2012 05:44
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ НЕЗАКОННОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ І БАЗ ДАНИХ
29.02.2012 05:41
ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
29.02.2012 05:38
ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ МІКРОСЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
29.02.2012 05:36
ПІДГОТОВКА ДО ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ, ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ
29.02.2012 05:34
ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
29.02.2012 05:31
ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ТА СПЕЦІАЛІСТА (ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ)
21.02.2012 12:03
РОЗШУКОВА РОБОТА СЛІДЧОГО
21.02.2012 11:49
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше