:: LEX :: ОНТОЛОГІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОНТОЛОГІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
 
16.11.2013 15:15
Автор: Єщук Ольга Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і господарського права Херсонського державного університету
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]


Зараз виникає нагальна необхідність оновлення методологічного інструментарію юридичної науки. Для вирішення сучасних проблем правової науки необхідно визначитися з категоріальним апаратом, що буде застосовуватися під час дослідження проблем адміністративно-правової охорони. Вагомий внесок у розробку даної проблематики було здійснено в межах філософії, адже онтологія (вчення про буття) є вагомою частиною філософії, а онтологічні підходи до розкриття юридичної природи адміністративно-правової охорони, звичайно базуються на осягненні філософських проблем у даній сфері. 

Хотілося б зазначити, що онтологія адміністративно-правової охорони знаходиться на рубежі філософії та сучасного адміністративного права. Деяку проблематику, яка так чи інакше стосується онтології адміністративно-правової охорони досліджували в своїх працях такі вчені в галузі адміністративного права: В.Б. Авер’янов, В.П. Андрущенко, А. В. Венедиктов , В.В. Галунько, Л.В. Губерський, А. І. Єлістратов  інші.

Трансформація українського суспільства в напрямі цивілізованих форм організації неможлива без утвердження його на засадах права [1, с. 3].

У літературі з філософії трактування онтології права є багатогранним. Однак на слушну думку В.С. Нерсесянца онтологію юридичних явищ доцільно розкривати через основні типи праворозуміння: позитивізм, природну теорію права та ліберально-демократичну концепцію права [2].

Взявши за основу погляди В.С. Нерсесянца на юридичну природу буття, проаналізуємо їх через призму проблем адміністративно-правової охорони.

У відповідності до позитивізму зміст адміністративно-правової охорони до наявного існування емпірично-реального явища, тобто певного феномену офіційно-владного характеру. Реальність даного феномена представляється у вигляді тексту відповідного офіційного документа, який трактується (розуміється й інтерпретується) в якості нормативно-правового акта та джерела права. Іншими словами, усіх діючих джерел адміністративного права, які встановлені державою з метою охорони певних цінностей.

У нашому випадку нормативно-правових актів, які б регулювали суспільні відносини в сфері адміністративно-правової охорони існує досить велика кількість (близько 150 тільки Законів України, а ще ж підзаконні нормативно-правові акти), наприклад «Про охоронну діяльність» [3], «Про охорону прав на сорти рослин» [4], «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та багато інших [5].

Адміністративно-правова охорона в адміністративно-правових актах, як форма буття виражає юридичну сутність (формальну рівність) виражена (і існуючу) у вигляді адекватного загальнообов'язкового явища (тобто у вигляді сутності позитивного адміністративного законодавства, позитивного права), а загальнообов'язкове явище (законодавство) є формою вираження даної адміністративно-правової сутності і тільки тому виступає, існує і діє як адміністративно-правове явище у сфері охорони важливих для суспільства цінностей так як виступає як правове законодавство.

Правові адміністративні нормативні акти у сфері адміністративно-правової охорони - це належна (адекватна, повна, завершена і в цьому сенсі - справжня) форма буття адміністративного права, щодо адміністративно-правової охорони, оскільки в цій формі сутність і явище є правовою сутністю і правовим явищем в їх взаємозв'язку і необхідній єдності. Така належна форма буття адміністративного права відсутня в онтологічних уявленнях прихильників природного права, де абстрактне поняття природної сутності права, позбавлене адекватної форми загальнообов'язкового явища адміністративно-правової охорони, йому надається самостійне буття поза позитивним правом, так і позитивізму, де загальнообов'язковому явищу адміністративно-правової охорони, який не має відповідної правової сутності такої охорони, надається значення правового явища.

Згідно з ліберально-юридичною онтологією адміністративно-правової охорони, формальна рівність (тобто правова сутність) - це сутність загальнообов'язкового позитивно-правового явища, а загальнообов'язкове позитивно-правове явище (законодавство у сфері адміністративно-правової охорони) - це державна форма прояву, вираження і конкретизації цієї об'єктивної правової сутності (формальної рівності).

З точки зору ліберально-юридичної онтології адміністративно-правової охорони принципове значення має реально-практичне утвердження історично досягнутого рівня й заходів рівності, свободи і справедливості у формі загальнообов'язкового державного законодавства (тобто правового закону), без чого немає ні буття права, ні правових явищ у сфері адміністративно-правової охорони.

У рамках буття правового закону всі правові феномени (не тільки адміністративно-правова норма, адміністративно-правове відношення, правосвідомість, але й адміністративна правосуб'єктність, адміністративно-правовий статус, адміністративно-правовий режим, адміністративно-правовий договір, адміністративний позов, судове та адміністративне рішення (навіть в умовах відсутності судового прецеденту), адміністративні процедури і адміністративні процедури і т.д.) є формами вираження, здійснення та існування вже якісно нової відповідної для даного часу і простору сутності адміністративно-правової охорони, що відповідає принципу формальної рівності. 

Адміністративно-правова охорона з погляду онтології полягає в системному розвитку принципу формальної рівності суб’єктів права щодо охорони їх прав, свобод та законних інтересів публічною адміністрацією.

Принцип формальної рівності в цьому випадку, забезпечується системою юридичних інститутів (адміністративно-правові норми, адміністративно-правові відносини, правосуб’єктність, адміністративні процедури), кожний з яких своєю індивідуальністю засвідчує той чи інший чинник буття, а всі разом вони утворюють цілісний механізм адміністративно-правового регулювання.

Отже, з погляду онтології адміністративно-правова охорона полягає у формальній рівності однорідних суб’єктів адміністративного права на охорону їх прав, свобод та законних інтересів публічної адміністрації за допомогою певного адміністративно-правового комплексу.
Література:

1. Філософія права: навчальний посібник/ [ С.І. Максимов, В.Т. Мозалевський, О.П. Дзьобань та ін.] ; відп. ред. О. Г. Данільян. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.

2. Нерсесянц В. С. Философия права : учебник для вузов / Владик Сумбатович Нерсесянц. — М.: Норма, 2005. — 656 с.

3. Закон України від 22 березня 2012 р. № 4616-VI “Про охоронну діяльність”: за станом на 1 липня 2013 р. // Урядовий кур'єр від 16.05.2012

4. Закон України від 21 квітня 1993 р. № 3116-XII «Про охорону прав на сорти рослин»: за станом на 1 липня 2013 р. // Голос України від 21.05.1993.

5. Закон України від 16 червня 1999 р. № 752-XIV «Про охорону прав на зазначення походження товарів»: за станом на 1 липня 2013 р. // Урядовий кур'єр від 29.07.1999.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
13.12.2013 17:00
ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
13.12.2013 16:59
ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КЕРІВНИКА В АПАРАТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
02.12.2013 22:56
РЕЙТИНГ КРАЇН СВІТУ ЗА РІВНЕМ ЗДОРОВ’Я
02.12.2013 22:50
СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
02.12.2013 10:14
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше