:: LEX :: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)

Термін подання матеріалів

16 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
 
18.09.2014 23:47
Автор: Оксінь Віталій Юрійович, здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Саме тепер назріла нагальна необхідність в створенні ефективних передумов для розвитку економічних ринкових відносин, в умовах всезагального реформування всієї суспільно-державної дійсності. Сучасна ситуація в нашій державі вимагає ґрунтовного дослідження та уточнення особливостей зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання банківської діяльності. Все це може стати в пригоді в подальшому під час позитивних змін в країні, але, звичайно з урахуванням національної специфіки.

До спорідненої проблематики звертали свої погляди такі вчені, як Я.О. Берназюк [1], М.В. Старинський [2], С.І. Лужковська [3], І.А. Шамрай [4], О.П. Орлюк [5], О.М. Селезньова [6], Т.А. Латковська [7], Г.Ю. Шемшученко [8] та багато інших вчених, проте до проблематики особливостей зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання банківської системи вони безпосередньо не торкалися.

Наукові дослідження в сфері фінансів мають тривалу історію, і більшість теоретиків вважає початком економічної науки працю Адама Сміта “Дослідження про природу та причини багатства народу”, яка була опублікована у 1776 р. З того часу фінанси поступово зайняли провідне місце в дослідженнях представників різних галузей науки [9, c. 18].

На погляд І. Я. Хитри банківські установи, з початку свого еволюційного розвитку, є одними з найстаріших і найбільших за активами фінансових посередників. Основна функція банків полягала у наданні механізму платежів для здійснення розрахунків та клірингових операцій, що сприяло розвиткові торгівлі товарами й послугами, яка переживала на той час період бурхливого розвитку. Під поняттям банку слід розуміти фінансово-кредитну установу, яка виступає посередником щодо виконання комплексу функціональних обов’язків грошового характеру: мобілізацію коштів, здійснення розрахунків між економічними суб’єктами, надання їх у позичку [10, с. 7].

Найбільш досконала система органів управління і контролю за банківською діяльністю склалася у Франції. Відповідно до чинного законодавства поряд з Банком Франції до органів банківського контролю і управління відносяться: Національна кредитна рада; Комітет по банківській регламентації; Комітет кредитних установ [11].

Далі в ракурсі нашого дослідження ми детальніше розглянемо їх повноваження.

Національна кредитна рада, яка виступає посередником у процесі функціонування банківської і фінансової систем. з питань банківської діяльності вона консультується з Урядом Франції та має право виносити попередження, а також порушувати розслідування зловживань. Вона щорічно надає Президенту і Парламенту Республіки доповідь про стан функціонування банківської і фінансової системи країни. Згідно з Законом “Про банки” до її складу входять представники адміністрації, парламенту, ділових кіл, профспілок, кредитних установ та експерти [11].

Комітет по банківській регламентації, що розробляє та приймає нормативні акти з питань правового регулювання діяльності кредитних установ і затверджує обов’язкові для кредитних установ економічні нормативи та порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності [11].

Комітет кредитних установ, що видає акти застосування права, які мають індивідуальний характер, займається також реєстрацією кредитних установ, жорстко контролює законність їх створення. До його складу входять Міністр економіки і фінансів, Управляючий банком Франції, Голова Банківської комісії, представник Французької асоціації кредитних установ, представник профспілки службовців, два незалежні спеціалісти в галузі економіки і права [11].

В системі контролюючих органів Франції за банківською діяльністю особливе місце займає Банківська комісія. Основним її завданням є забезпечення безпеки французької банківської системи. Вона має незалежну адміністративну компетенцію, до складу якої входять управляючий Банком Франції, директор Казначейства, Державний радник, радник Касаційного суду, а також двоє фахівців, які обізнані в галузях права та економіки [11].

Італії також є багатоаспектним. Крім Центрального банку, його здійснює Міжміністерський комітет, який очолює Міністр фінансів. Комітет несе відповідальність, в основному за дотримання законності у сфері кредитної політики і за стан захисту ощадних банків. Основні принципи нагляду за банківською діяльністю сформульовано в Законі Італійської Республіки “Про банки”, який прийнято у 1993 р. В ньому визначено статус органів банківського і фінансового нагляду та процедури його здійснення, зокрема Національна комісія по контролю за фінансовими компаніями і фондовою біржею, яка контролює діяльність кредитно-фінансових установ на ринку цінних паперів [11].

Підсумовуючи все викладене вище, слід зазначити, на наш погляд, що дослідження особливостей зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання банківської системи слід продовжувати в подальшому, воно може допомогти, під час позитивних змін в країні, але, звичайно, позитивні тенденції з інших держав слід запозичувати з урахуванням національної специфіки.
Література:

1. Берназюк Я.О. Банки як суб'єкти податкових правовідносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Я.О. Берназюк ; Держ. податк. адмін. України. Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с. 

2. Старинський М.В. Банки як учасники адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.В. Старинський ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2009. — 19 с.

3. Лучковська С.І. Правові основи валютного контролю: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / С.І. Лучковська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. 

4. Шамрай І.А. Правові основи створення фінансових установ в Україні та ліцензування їх операцій: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / І.А. Шамрай; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 20 с.

5. Орлюк О.П. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України: Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07 / О.П. Орлюк ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 39 с.

6. Селезньова О.М. Систематизація банківського законодавства як шлях удосконалення фінансово-правового регулювання банківської діяльності в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.М. Селезньова ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2009. — 20 с.

7. Латковська Т.А. Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Т.А. Латковська ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 36 с.

8. Шемшученко Г.Ю. Фінансово-правові аспекти регулювання банківського кредитування: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Г.Ю. Шемшученко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2005. — 20 с. 

9. Орлюк О. П. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України : дис. … доктора. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / О. П. Орлюк – Харків, 2003. – 505 с.

10. Хитра І. Я. Адміністративно-правове забезпечення діяльності банків в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / І. Я. Хитра. – Київ, 2011. – 16 с.

11. Зарубіжний досвід державного контролю за банківською діяльністю: [Електронний ресурс] / Фінансово-кредитна та банківської сфери. – 5 червня 2014. – Режим доступу : ile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.528/.html – Назва з екрану.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ АТО В УКРАЇНІ
29.09.2014 21:57
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИС НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ
29.09.2014 21:30
АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
13.09.2014 16:03
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше