:: LEX :: ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 36)

Термін подання матеріалів

13 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ
 
04.11.2018 13:15
Автор: Біліченко Валерій Віталійович, старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]

В наші дні теоретично і практично стали актуальними ідеї побудови правової держави, взаємодії правових і моральних категорій в регулюванні суспільних відносин, становлення громадянського суспільства і його взаємини з державою, а також проблеми відносин держави і громадян. Для розуміння ідей, інститутів і установ сучасності необхідно знати процес їх формування і осмислення видатних представників попередніх поколінь

Ключові слова: теоретичний аспект, пізнання, законодавство, соціальна структура, політологічна концепція, правова доктрина, світогляд, державно-правовий порядок, політичний погляд.

Історія людського пізнання світу політики, держави і права – найважливіше  джерело і суттєва частина сучасного наукового знання про політичні і правові явища і разом з тим необхідна передумова його подальшого розвитку. Уже в світлі взаємозв'язків історичного і логічного очевидно, що також і в політико-правовій сфері без історії немає теорії. 

Під поняттям «політико-правові вчення» розуміються: теоретичний аспект знань, що історично виникають і розвиваються; ті теоретичні концепції, ідеї, положення і конструкції, в яких знаходить своє концентроване логіко-понятійне втілення в історичний процес поглиблення пізнання політичних і правових явищ [2, c. 6]. 

Сьогодні, коли повсюдно посилюється увага до проблем соціального та політичного передбачення і прогнозування, стає все ясніше, що без історії неможливі також наукова прогностика, футурологія в області сучасних юридичних, політологічних та інших соціальних наук. Пізнавальний і прогностичний потенціал історії політичної і правової думки вельми значущий і в плані наукової розробки глобальних проблем сучасності.

Щоб визначити предмет історії політичних і правових вчень, необхідно, перш за все, з`ясувати, яке саме коло ідей і вчень належить до політичних та правових. Це, перш за все, ідеї і вчення, які стосуються держави, її суті, її форми та бажаної організації і, відповідно, права. Від політичних поглядів та ідей необхідно відрізняти правові, які, однак, тісно пов'язані з політичними, а інколи невіддільні від них. Правові вчення та ідеї спрямовані на з`ясування ґенези, суті, тенденцій та перспектив розвитку права і закону, ролі правових норм у суспільстві та їхнього значення [1, c.26].

Помітне підвищення загального інтересу до історії і до історичних досліджень (включаючи і область політико-правової думки) в сучасних умовах обумовлено низкою факторів, в тому числі – прискоренням історичного розвитку, поглибленням перетворень, активною участю в політичному процесі широких верств населення на всіх континентах планети, бурхливим розвитком інтеграційних процесів, нагальною потребою повсюдного утвердження миру та злагоди на засадах історично апробованих цінностей людської цивілізації, єдиних світових стандартів в галузі прав і свобод людини, внутрішнього і міжнародного правопорядку.

Вибір тих чи інших шляхів соціального і політичного розвитку, цілеспрямована боротьба за майбутнє сьогодні більш усвідомлена і активна, ніж будь-коли раніше. Вони пов'язані з новим переосмисленням історії (в тому числі – історії політичних та правових ідей), з новими трактуваннями і оцінками політичних і правових ідей і подій минулого. 

Історична ретроспектива дедалі більшою мірою стає необхідним моментом для виявлення, вироблення і обґрунтування відповідних концепцій і уявлень про сучасність і перспективи її розвитку.

Всесвітній характер історичного процесу ще ніколи не проявлявся так чітко, безпосередньо і владно, як у сучасну епоху. Ця обставина істотно позначається і на всьому сучасному інтересі до історичного минулого, до духовного досвіду попередніх епох і поколінь, його змістом та значенням для сучасності і майбутнього…

В принципі так само йде справа і в сфері політико-правової думки.

Представники різних теоретичних та ідейно-політичних напрямів черпають з політичних та правових вчень минулого судження й аргументи для обґрунтування позицій, які ними відстоюються, критики своїх супротивників. 

Історія політико-правових ідей широко використовується в численних сучасних інтерпретаціях проблем прав і свобод людини, правової держави і т. д. До авторитету і ідей древніх і нових класиків політичної і правової думки (від Платона, Аристотеля, Цицерона до Гоббса, Руссо, Канта, Гегеля, Фіхте, Маркса, Ніцше, Вебера та ін.) апелюють багато сучасних концепції соціального, політичного і правового розвитку.

Стійка залученість історії політичних і правових доктрин в центр ідейної та теоретичної боротьби навколо актуальних для кожного часу проблем держави, права, політики, влади, свободи, справедливості обумовлена комплексом причин соціально-політичного, світоглядного, теоретико-пізнавального та методологічного порядку.

Висловлюючи і відстоюючи різні позиції, інтереси і погляди в специфічній формі теоретичного знання, політичні і правові концепції (минулого і сучасності) володіють великим потенціалом легітимності і грають істотну роль в справі не тільки наукового, а й загально-світоглядного, духовного, ідеологічного обґрунтування і виправдання тих чи інших політичних відносин, державно-правових порядків, інститутів і поглядів. 

Особливо велика і значима в цьому плані роль найбільш авторитетних, які отримали історичне визнання класичних політичних і правових доктрин, в яких з найбільшою повнотою і послідовністю знайшли своє концентроване вираження ті чи інші нові віхи, аспекти і напрямки в історичному процесі пізнання проблем політики, держави і права.

Постійне звернення до «авторитетів» і «класиків» політичної і правової думки (більшість яких займають ключові позиції також в історії філософії, юриспруденції, етики, соціології і т. д.) диктується також причинами загального методологічного і гносеологічного характеру. 

Будь-яка нова теорія, як відомо, з внутрішньою необхідністю змушена мати справу зі старими теоріями, повинна спиратися на попередній теоретичний матеріал, на вже накопичені знання в даній області, пізнання, які історично розвивається, на історично апробовані положення і концепції, на що склався понятійний апарат, прийоми досліджень і т. д. 

Без такої історико-теоретичної бази, її постійного оновлення та розвитку також і сучасні науки про політику, право і державу були б просто неможливі.

Звернення до відомих політичних і правових ідей і теорій минулого, відповідна їх інтерпретація значною мірою диктуються і потребами своєрідного «самовизначення», з'ясування, «хто є хто» в духовному просторі історії, виявлення місця, характеру і профілю тієї чи іншої нової юридичної або політологічної концепції в історично сформованій і в системі вчень про політику, державу, право,  що отримали загальне наукове визнання.

Великий вплив на характер і напрям відповідних апеляцій до історії політичних і правових ідей надає актуальна соціально-політична практика. Нерідко подібні трактування минулого носять відверто фальсифікаторський характер. Політична історія XX ст. в цьому плані багата виразними прикладами спотворення і експлуатації історії ідей з метою виправдання антинародних політичних режимів, агресивних зовнішньополітичних акцій, дискредитації ідейних і політичних супротивників – з посиланням на авторитет історії.

Знання реальної історії політичних і правових вчень, відкидаючи подібні фальсифікації, сприяє кращому розумінню як минулих так і сучасних ідей і теорій, так і справжнього змісту і сенсу сучасних політичних і правових процесів, закономірностей і тенденцій їх розвитку.

«Багато передових умів людства присвятили себе створенню концепцій держави і права, які б могли пояснити генезис цих феноменів, їх сутність; визначити шляхи та способи їх подальшого розвитку для найбільш ефективного виконання своїх функцій та задоволення відповідних потреб окремих індивідів, соціальних груп, націй, народів і всього людства. Динаміка формування таких теорій віддзеркалює процес пізнання людиною навколишнього світу, зміни цивілізаційних епох, трансформації в економічній та соціальній структурі суспільств, регіональні особливості суспільного розвитку. Тому розуміння сучасної держави і сучасних правових систем Світу базується передусім на узагальненні поглядів попередників» [2, c. 3].

Виходячи зі сказаного, можна зробити висновок, що історія політичних та правових вчень є одночасно теоретичною та історичною спрямування. Ця її особливість обумовлена тим, що в її межах вивчається і висвітлюється специфічний предмет – історія виникнення і розвитку теоретичних знань про державу, право, політику і законодавство, історія політичних та правових теорій. 

Список використаної літератури

1. Андрусяк Т. Г. Історія політичних правових вчень. – Львів: ЛНУ, 2001. – 220 с. 

2. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 312 с.

3. Мухаев Р. Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. – М.: ПРИОР, 2000. – 1104 сдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
КАРНЕ ПРАВО НА ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ
16.11.2018 11:28
ДЕРЖАВОТВОРЧІ ІДЕЇ АДВОКАТА ВОЛОДИМИРА ЦЕЛЕВИЧА
16.11.2018 11:23
СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВІННИЦЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ ЗА РЕФОРМОЮ 1864 РОКУ
14.11.2018 17:49
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ ЗУНР
14.11.2018 17:39
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше