:: LEX :: МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 3


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
 
14.11.2018 16:57
Автор: Федосенко Наталія Анатоліївна, адвокат, асистент кафедри права Національного аерокосмічного університету ім. М. Є Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Маркетинг здобув визначне значення у досягненні результативності і ефекту в підприємницькій діяльності. З цього приводу стали поширюватися договірні зв’язки між відповідними суб’єктами, які хоч і нагадують відносини пов’язані з надання певних послуг, але в той же час виявляють власну специфіку. За наведених обставин інтерес до обраної теми має об’єктивне підґрунтя і практичну спрямованість, чим і обумовлюється науково-практична актуальність до вивчення маркетингової послуги, як цивільно–правової категорії.

Новими для України у сфері маркетингу стали наступні послуги: збір інформації та допомога при бізнес-плануванні (оформлення розділів «Маркетинг» та «Реклама» в бізнес-плані); збір інформації про маркетингові заходи і маркетинговій політиці конкурентів; соціологічні дослідження, інтерв'ювання, в тому числі вивчення відносин покупців до придбання проектованого замовником товару по передбачуваній ціні.

Найбільш поширеною послугою є вивчення ринку і діяльності фірм-конкурентів. Такі дослідження дозволяють визначити сегмент ринку, якій зайнятий як українськими фірмами на внутрішньому ринку, так і частки іноземних компаній в загальному обсязі українського імпорту з країн-експортерів. Особливий інтерес серед маркетингових послуг представляє складання аналізу тенденцій та прогнозування розвитку ринків.

У торговельній сфері маркетинг передбачає проведення комплексу таких заходів: аналіз кон'юнктури ринку, дослідження в галузі ціноутворення, вплив на рівень попиту, налагодження комунікацій, розгортання служб сервісу тощо. Таку діяльність суб'єкти господарювання можуть здійснювати самостійно за наявності відповідних фахівців, проте для вирішення зазначених питань вони найчастіше залучають фахові організації, що надають маркетингові послуги. Деякі маркетингові послуги можуть надаватись як додаткові послуги, що супроводжують процес продажу, та іншими контрагентами підприємства — постачальниками (підрядчиками) та/або покупцями [1].

Послуги, пов'язані із забезпеченням управління просування товару і послуг від виробника до споживача, прийнято називати маркетинговими (від англ. market - ринок) послугами. Маркетингова послуга - це діяльність, яка здійснюється в ході виконання маркетингового дослідження з проблеми пошуку постачальників і покупців, вивчення купівельного попиту, формування рекламної політики організації, планування товарного асортименту, аналізу ринків збуту і пропозиції і т.п. Згідно з пп. 14.1.108 п. 14.1 ст. 14 ПК України (надалі - ПК) маркетингові послуги (маркетинг) - послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та після продажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків. До маркетингових послуг належать: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та поширення інформації про продукцію (роботи, послуги) [2].

Цивільно-правова дефініція «послуга» неоднорідна: послуга як об'єкт цивільних прав; послуга у значенні суб'єктивного права уповноваженої особи; послуга в контексті предмету конкретного зобов'язального правовідношення тощо. Безумовно, що для маркетингової послуги як цивільно-правової категорії є притаманними ті правові риси, що характеризують послуги в цивільному праві.  

Аналізуючи праці вчених, присвячені проблемі зобов'язань з надання послуг і підрядним зобов'язаннями, зауважимо, що в юридичній науці немає єдності думок. Виділяються різноманітні ознаки послуг і характерні особливості правовідносин, що виникають у ході зобов'язань про надання послуг. Вважаємо, що послугам притаманні своєрідні ознаки. Для всіх послуг характерним є те, що вони:

1. мають нематеріальний характер, а їх результат не має речового вираження;

2. тісно пов'язані з особою виконавця та процесом їх надання (здійснення певної діяльності);

3. не збігаються з самими діями (здійсненням діяльності), а існують як окреме явище - певне нематеріальне благо [3, С. 267].

На сьогодні значним явищем економічного життя є розширення споживання послуг. Останні десятиліття відзначені появою, як уже зазначалося, нових видів послуг в сфері маркетингу, бізнесу, телекомунікацій, комп'ютерних технологій і т.п. 

Узагальнюючи викладене, вище можна дійти висновку, що існуючий правовий режим послуги не відповідає здобуткам юридичної науки і потребам практики. Законодавцю необхідно було б закріпити нормативне визначення послуги з урахуванням всіх її основних ознак саме в ЦК України. Уникнення багатьох непорозумінь сприяло б більш ефективному правовому регулюванню. Разом з тим, оскільки виконання маркетингового дослідження є послугою, то і йому в тій чи іншій мірі властиві всі зазначені вище ознаки послуги як цивільно-правової категорії.

Маркетингова послуга, що сприймається як реальність, що економічно об'єктивувалася, є діяльністю, що має своїм результатом задоволення конкретної потреби суб'єкта. Діяльність і результат на перший погляд виступають як рівнозначні визначення, якщо вважати, що задоволення потреби можливе тільки за допомогою діяльності. Якщо ж виходити з того, що діяльність як така не є самоціллю, а являє собою засіб досягнення мети - задоволення потреби, то акцент у визначенні маркетингової послуги зміщується саме у бік саме результату. Причому, на наш погляд, дуже важливо визначити мету діяльності. Це не лише якийсь корисний ефект, при якому можна досягти (або не досягти) бажаного результату, а саме задоволення потреби конкретного суб'єкта.

Маркетинг - це один з поширених видів послуг, який, в кінцевому рахунку, має на меті забезпечення замовників надійної та достовірної інформацією про ринок, структуру та динаміку попиту, про смаки і бажання покупців, що стимулюють виробництво товару, товарного асортименту, який більшою мірою відповідає вимогам ринку і краще, ніж товар конкурента, задовольняє попит.

На базі доктринальних досліджень послуги як економічної та правової категорії виділені характерні риси маркетингової послуги, перш за все, як об'єкта цивільних прав, які не дозволяють застосовувати до подібних відносин модель підрядного договору.

Запропоновано наступне визначення послуги, пов'язаної з маркетингом. Маркетингова послуга - це діяльність, яка здійснюється в ході виконання маркетингового дослідження з проблеми пошуку постачальників і покупців, вивчення купівельного попиту, формування рекламної політики організації, планування товарного асортименту, аналізу ринків збуту і пропозиції і т.п.

Таким чином, послуга, яка надається під час виконання маркетингових досліджень - це спосіб задоволення потреб суб'єкта підприємницької діяльності, який дозволяє, використовуючи прикладні рекомендації маркетологів, забезпечувати розробку просування, поширення товарів кінцевому споживачеві, потреби якого задовольняються за допомогою товару. Лише за допомогою задоволення потреб споживачів господарюючий суб'єкт може задовольнити і свій власний економічний інтерес.

Якщо ж предметом договору підряду завжди слугує результат як такий, притому неодмінно матеріал, то в договорі про надання маркетингових послуг предметом є також «opus» - результат, але результат іншої властивості - нематеріальний, який дозволяє замовнику правильно формувати і реалізовувати свою маркетингову стратегію заради тих кінцевих цілей, про які йшлося вище.

Література:

1. Андрейченко А.В., Горбаченко С.А., Грінченко Р.В., Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Аналіз ринкової кон’юнктури: навчальний посібник.  Одеса: ОНЕУ, 2014. 345 с.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 12.11.2018).

3. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В.І.Борисова (кер. авт. кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін.; за ред. В.І.Борисової, І.В. Спасибо -Фатєєвої, В.Л. Яроцького.  Харків: Право, 2011, 480 с. 
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЕЛЕКТРОННИЙ СУД ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
14.11.2018 17:56
ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
14.11.2018 17:19
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА СПОЖИВАЧА НА НАЛЕЖНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ
14.11.2018 17:13
ЗАБОРОНА КОНКУРЕНЦІЇ – ЗА І ПРОТИ
14.11.2018 16:43
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОГО СПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ
03.11.2018 18:31
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше