:: LEX :: СПЕЦІАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СПЕЦІАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
 
22.06.2020 14:36
Автор: Шморгун Вячеслав Віталійович, здобувач, Науково-дослідний інститут публічного права, м. Київ, Україна
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Аналіз норм ст. ст.  51 – 2, 156 – 3, 164 – 3 Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП), суб’єктами адміністративній відповідальності, відповідно до норм вказаних статей можуть бути громадяни, фізичні особи – підприємці, так і посадові особи. Крім загальних ознак, визначених в ст. 12 КУпАП, у складах адміністративних деліктів незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг, суб’єкт проступку характеризуються ще й додатковими специфічними властивостями. Такі суб’єкти називаються спеціальними. Спеціальними визнаються такі ознаки, які вказують на особливості правового положення суб’єктів проступку. 

Серед значної кількості спеціальних суб’єктів адміністративного проступку, які характеризують службовий або посадовий статус особи нас цікав’ять посадові особи та фізичні особи – підприємці, які є спеціальними суб’єктами адміністративної відповідальності за незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та  послуг, є посадові особи та фізичні особи – підприємці. Проте, якщо у питанні визнання спеціального суб’єкта адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 156 – 3 КУпАП не має труднощів, то у питанні визнання суб’єктом адміністративного правопорушення посадової особи та фізичної особи – підприємця (ст. ст. 51 – 2, 164 – 3 КУпАП), існують певні труднощі.

Здійснюючи дослідження адміністративної відповідальності у сфері охорони інтелектуальної власності О. Барладян зазначає, що адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності включає всі властиві юридичній відповідальності основні ознаки: зокрема, є державно-правовим примусом; нормативно виражена і проявляється у застосуванні, реалізації санкцій правових норм; має чітку підставу правопорушення; накладається в строго встановленому процесуальному порядку; пов’язана з обтяжливими наслідками майнового, морального, особистісного та іншого характеру для правопорушника [1, с. 13].

Враховуючи наведене, заначимо, що адміністративна відповідальність посадових осіб передбачена ст. 14 КУпАП, відповідно до якого посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв’язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків. На відміну від визначення відповідальності посадової особи, чинний КУпАП не надає визначення відповідальності фізичної особи – підприємця. Проте, це не значить, що така відповідальність відсутня в КУпАП. Як приклад, ст. 80 КУпАП, передбачена адміністративна відповідальність громадян – суб’єктів господарської діяльності,  ст. 153 КУпАП – фізичної особи – підприємця.

Незважаючи на різне визначення, поняття «громадянин – суб’єкт господарської діяльності», «фізична особа – підприємець», ці поняття за своїм змістом як правова категорія є тотожними, які є суб’єктами господарювання. 

Вказані суб’єкти адміністративного правопорушення, крім загальних ознак у складах адміністративних правопорушень характеризуються ще й додатковими спеціальними ознаками. Спеціальними ознаками характеризуються посадові особи та фізичні особи – підприємців. 

До особливостей адміністративної відповідальності посадових осіб у сфері незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг можна додати таке: суб’єктами правопорушень є посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності; посадові особи, які вчинили адміністративне правопорушення, можуть мати конкретний правовий зв’язок з конкретним об’єктом інтелектуальної власності: торговельною маркою, фірмовим найменуванням, кваліфікованим зазначенням походження товару; об’єктивної сторони адміністративних правопорушень посадових осіб в указаній сфері полягає у суспільній шкідливості їх дій чи бездіяльності [2, с. 167].

У деяких випадках закон передбачає відповідальність осіб, наділених, крім загальних ознак суб’єкта, додатковими ознаками, що характеризують  відповідну особу як спеціального суб’єкта адміністративного правопорушення. Крім посадових осіб, суб’єктами правопорушень у досліджуваній сфері можуть бути і службові особи. Зокрема, О. Світличний визначає посадову особу як «фізичну особу, яка постійно або тимчасово виконує обов’язки укладеним в установленому законом порядку, що пов’язані з виконанням обов’язків керівника, заступника керівника в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також інші особи, які з огляду на свої посадові (службові) обов’язки відповідають за виконання вимог, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами, і які входять до виконуваних ними трудових (службових) обов’язків або на  підставі  спеціально їм наданих повноважень» 

[3, с. 208]. В подальшому він звертає увагу на необхідності чіткого розрізнення службових та посадових осіб як суб’єктів адміністративних правопорушень та доходить висновків, що службова особа – це фізична особа, яка постійно або тимчасово виконує функцію представника влади, органу місцевого самоврядування, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій чи обов’язків, покладену на нею в установленому законом порядку правомочним органом та/або правомочною службовою особою [3, с. 209].

Отже, незважаючи на те, що диспозиціях вказаних статей посадова особа, так і фізична особа – підприємець відсутні, вони є повноцінними суб’єктами адміністративної відповідальності за незаконне використанням засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг, передбачених нормами ст. ст. 51–2,  156-3, 164–3 КУпАП. 

Окрім загальних ознак, суб’єкт адміністративної відповідальності за правопорушення, передбаченого ст. ст. 51-2, 164-3 КУпАП характеризуються додатковими специфічними ознаками, які характеризують спеціальний статус посадової особи та фізичної особи – підприємця. Ці суб’єкти є повноцінними суб’єктами адміністративного правопорушення, передбачених нормами вказаних статей.

Таким чином, суб’єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. ст. 51–2, 156–3, 164–3 КУпАП, можуть бути фізичні особи, посадові особи та фізичні особи – підприємці.

Література:

1. Барладян О.С. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення, що посягають на об’єкти інтелектуальної власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип/ 36. Том 2. Серія «Право». С.11–15.

2. Макаренко В.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб за незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту товарів та послуг. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Право». 2015. Вип. 213. ч. 1. С.165 –170.

3. Світличний О.П. Про розмежування адміністративної відповідальності посадових та службових осіб у сфері земельних правовідносин. Право України. 2010. № 3. С. 204–209.

________________

Науковий керівник: Світличний Олександр Петрович, доктор юридичних наук, доцент, Науково-дослідний інститут публічного правадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ
22.07.2020 09:48
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ЗАСТОСУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ОСОБИ ЗА ФАКТАМИ ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
22.06.2020 14:48
ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
21.07.2020 20:21
ВПЛИВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
17.07.2020 11:38
ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ УПОВНОВАЖЕНИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДО ПИТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
15.07.2020 15:52
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ УВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
15.07.2020 15:36
НАУКОВІ ТЕЧІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАРУБІЖНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
15.07.2020 15:31
ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
04.07.2020 09:50
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖЕРТВ ВІЙНИ: МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ ЗГІДНО ІЗ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ
03.07.2020 09:38
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше