:: LEX :: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПОНЯТТЯ «НОТАРІАТ»
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПОНЯТТЯ «НОТАРІАТ»
 
17.09.2020 09:23
Автор: Белослудцева Світлана Василівна, студентка Житомирського інституту МАУП
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Інститут нотаріату є своєрідним правовим інструментом без якого неможливе здійснення цивільно - правового обороту. Варто зауважити, що нотаріат виник в тих країнах, де активно відбувався розвиток товарного – грошового обороту і виникла у зв’язку з цим потреба в сприянні при укладанні різних договорів, а також юридичне визнання та закріплення набутих прав, захисту власності, забезпечення безспірності майнових прав, охорони прав всіх учасників цивільного обороту. 

Одним із головних завдань українського державотворення є втілення в життя ідеалів правової держави і створення належної системи державного управління, яка б гарантувала реалізацію прав і свобод громадян. Проте, на сьогоднішній день законодавець не дає чіткого визначення даного поняття. Окрім того, чинна нормативно – правова база та наукові джерела також не містять єдиного підходу до визначення поняття нотаріату та нотаріальної діяльності.

Питання про поняття «нотаріат» не отримало ні необхідного відображення в нормативних джерелах, ні належної уваги в науковій літературі. Ситуація, при якій під цим терміном досить часто розуміють різнопорядкові категорії, свідчить про низький ступінь наукового освоєння цього напрямку і створює природні передумови для неправильного застосування законодавства про нотаріат. Мова, наприклад, може йти про тенденції формування в суспільній свідомості уявлень про нотаріат як про різновиди комерційної діяльності.

В юридичній літературі нотаріат традиційно розглядають крізь призму трьох понять: а) як правовий інститут, покликаний забезпечити стабільність цивільного обороту, а також захист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом вчинення нотаріальних дій [1, с. 607]; б) як систему нотаріальних дій [2, с. 14]; в) як систему державних органів і посадових осіб, на яких покладено завдання із засвідчення безперечних прав і фактів, засвідчення документів, виписок з них, надання документам виконавчої сили та виконання інших передбачених законом дій у передбаченому законом порядку з метою забезпечення захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян та юридичних осіб [3, с. 117].

Якщо розглядати нотаріат у вузькому розумінні, як систему дій, то основні дії, що здійснюються нотаріусами, визначені в ст. 34 Закону України «Про нотаріат». Крім того, ряд нотаріальних дій визначено в Законі «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», ст. 1252 Цивільного кодексу України та інших нормативно - правових актах. На наш погляд, такий підхід не в повному обсязі відображає зміст поняття «нотаріат», обмежуючись процесуальною регламентацією відповідних дій. За рамками даного підходу залишається організаційно-правовий статус нотаріусів та інших суб’єктів нотаріальної діяльності, органів управління нотаріатом.

Деякі автори визначають нотаріат як орган, який здійснює юрисдикційну діяльність в сфері цивільних правовідносин. Професор В. В. Головко дотримується точки зору, що юрисдикцію в широкому сенсі слід розуміти як позитивну, регулятивну діяльність [4, с. 23]. Саме з позитивних позицій в більшості випадків юрисдикційна діяльність здійснюється в нашому суспільстві. В якості обов’язкової ознаки юрисдикційної діяльності В. В. Головко виділяє встановлення та доведення подій, їх юридичну оцінку відповідно до закону, а головне - оформлення процесуальних документів [4, с. 25]. Підхід В. В. Головко використовуємо для нотаріату з позиції цивільно-правової науки. Але з позиції адміністративного права нотаріат неприпустимо відносити до органів, що здійснюють адміністративно-юрисдикційну діяльність, тобто діяльність, спрямовану на розгляд суперечок в сфері державного управління та притягнення до юридичної відповідальності з адміністративного права. Нотаріус здійснює свою діяльність переважно в області реалізації цивільного законодавства, а при наявності спору зобов’язаний усунутися зі сфери регулювання конкретних правовідносин і рекомендувати сторонам звернутися до суду.

Нотаріат, виходячи з вищеописаних ознак і неможливості його віднесення до органів державної влади та місцевого самоврядування, до органів, що здійснюють адміністративно-юрисдикційну діяльність, може бути віднесений до органів безперечної цивільної юрисдикції. При цьому деякі автори включають нотаріат в систему правоохоронних органів [5, с. 271]. Більш того, навіть в окремих підручниках з адміністративного права нотаріат розглядається як частина правоохоронної системи [6, с. 15]. Однак правоохоронні органи в адміністративно-правовій науці розуміються трохи інакше, зокрема, на відміну від них, нотаріат не наділений правом застосування заходів безпосереднього примусу, що входить в структуру державних органів, відповідно, він не може бути віднесений до правоохоронних органів.

Нотаріус - суб’єкт публічного права. Публічно-правова природа нотаріату була неодноразово підтверджена Конституційним судом України, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Постановами Пленуму Верховного суду, в яких зазначено, що діяльність нотаріусів, які займаються приватною практикою, є особливою юридичною діяльністю, яка здійснюється від імені держави, зумовлює спеціальний публічно-правовий статус нотаріусів.

Термін «нотаріат», як зазначалося вище, в сучасному праві багатозначний і використовується в декількох значеннях: по-перше, він позначає систему органів і посадових осіб, що включає нотаріусів та інших осіб, наділених відповідно до закону правом вчинення нотаріальних дій. По-друге, нотаріат - це галузь законодавства, нормами якого регулюється нотаріальна діяльність. У літературі зазначається ще одне значення нотаріату як засобу захисту порушеного права. Часто в зарубіжній юридичній літературі поняття нотаріату як правового інституту розкривається через його носіїв (суб’єктів права), які уповноважені державою здійснювати і засвідчувати юридичні акти з метою надання їм значення публічних актів. Носіями таких повноважень можуть бути як громадські службовці, так і вільні професіонали.

На думку І. А. Полтавської, «... нотаріат саме в найпершу чергу представляє собою систему органів, наділених чинним законодавством України правом здійснювати нотаріальні дії». Досить цікаве та образне визначення нотаріату наведене швейцарським юристом М. Мерлотті: «Поряд з чиновниками, які примиряють і судять, виникає потреба у наявності інших функціонерів, які є безкорисливими консультантами, радниками сторін, а також вони є неупередженими представниками волі, які повідомляють сторін про їх обов’язки, складають контракти, договори і надають цій дії автентичний характер, тобто засвідчують його нотаріально і зберігають його, надаючи йому юридичну достовірність. І тому дозволяють надалі вирішувати можливі суперечки. Ці неупереджені укладачі, свого роду добровільні судді. Ці люди - нотаріуси, цей інститут-нотаріат».

Таким чином, на думку багатьох вчених, нотаріат - це полісемічних термін, який необхідно розуміти, по-перше, як систему спеціальних органів і посадових осіб, по-друге - як сукупність нотаріальних дій, здійснюваних зазначеними органами. Нотаріат реалізується в сфері безперечної цивільної юрисдикції, його основна функція - надання кваліфікованої юридичної допомоги громадянам та юридичним особам шляхом вчинення нотаріальних дій від імені держави з метою охорони їх прав та законних інтересів.

Отже, нотаріат можна визначити як систему спеціальних органів і посадових осіб, що діють в сфері безперечної цивільної юрисдикції, основна функція яких - вчинення нотаріальних дій від імені держави з метою охорони та захисту прав і законних інтересів учасників цивільних правовідносин. Зазначене визначення, на наш погляд, необхідно закріпити в Основному Законі України «Про нотаріат». Це послужить поширенню комплексного і більш правильного розуміння нотаріату в суспільстві і сприятиме більш адекватному і своєчасному державному регулюванню нотаріату в Україні. захищаючи законні права та інтереси сторін.

Література:

1. Российская юридическая энциклопедия / под ред. А. Я. Сухарева. М. : ИНФРА-М, 1999. 1110 с.

2. Бесчастний В. М. Нотаріат в Україні: Навч. посібник / В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін та ін. (серія «Вища освіта ХХІ століття»). К.: Знання, 2008. 494 с. 

3. Дякович М. М. Нотаріальне право України: Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2009. 686 с. 

4. Головко В. В. Понятие и назначение юрисдикции по российскому праву. Государство и право. 2007. № 3. С. 20 – 25.

5. Черемных И. Г. Нотариат и нотариальное право России : учеб. пособие / под ред. Г. Г. Черемных. М. : Эксмо, 2007. 268 с.

6. Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы : учеб. для юрид. вузов / под ред. К. Ф. Гуценко. М. : ЗЕРЦАЛО, 2007. 440 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ АДВОКАТСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
29.08.2020 16:45
THE CONCEPT OF THE SOCIAL STATE
18.09.2020 11:43
САНАЦІЯ МАТЕРИНСТВА
17.09.2020 09:43
ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО І ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСУ У ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИНАХ
17.09.2020 09:37
ПРЕЛЕГАТ – ОСНОВНИЙ ПРАВОЧИН
17.09.2020 09:29
ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ
16.09.2020 19:29
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше