:: LEX :: ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 3


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ
 
04.11.2020 10:14
Автор: Бінус Аліна Костянтинівна, студентка Інституту підготовки кадрів для органів Юстиції України, група 04-18-02, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

В Україні на конституційному рівні гарантується рівність прав і забороняється дискримінація. Відповідно до ст. 24 Основного Закону громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом [1]. Більш того, загальні принципи рівності чоловіків і жінок та недопущення дискримінації, у тому числі у сфері праці, закріплені рядом міжнародних актів: Загальною декларацією прав людини (1948 р.) [2], Конвенцією ООН «Про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок» (1979 р.) [3], Конвенцією МОП «Про дискримінацію у галузі праці і занять» (1958 р.) [4]. 

Тим не менш, не зважаючи на велику кількість нормативно-правових актів, які гарантують  рівність прав і забороняють дискримінацію у будь-якому її прояві, повертаючись до досліджуваного нами питання, в Україні на 2019 рік було зафіксовано 26% розриву в оплаті праці чоловіків та жінок. Згідно із даними Європейської економічної комісії ООН показник гендерного розриву у рівні щомісячної заробітної плати в Україні становить:

• У 2017 році – 21, 2%.

• У 2016 році -25, 3%.

• У 2015 році – 25,1%.

• У 2014 році – 23, 7 %.

Дослідженням питання гендерної нерівності у сфері оплати праці також займається Державна служба статистики України. Виходячи з аналізу статистики, можна дійти висновку, що заробітна плата у чоловіків вище ніж у жінок у всіх сферах діяльності. Найбільший розрив в оплаті праці наявний у сфері авіації – жінки тут заробляють на 42% відсотки менше ніж чоловіки. В той же час, найменшими показниками наділені сфери водного транспорту (жінки отримують на 2,4% менше) і адміністративного обслуговування (на 2,1 менше) [5].

Проаналізувавши наведену статистику, можна дійти висновку, що проблема гендерного розриву в оплаті праці в Україні дійсно наявна, тому пропонуємо розглянути засоби її вирішення. По-перше, потрібно застосувати зміни до законодавства та врегулювати гендерну складову оплати праці. Статтею 2 КЗпП України закріплено право на працю як право на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, але у законодавстві не закріплено права на рівну оплату праці чоловіків та жінок. Хоча від 17.10.2019 р. до ст. 2-1 КЗпП України було внесено зміни, а саме: заборона будь-якої дискримінації у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників в тому числі і залежно від статі, але механізму реалізації рівного підходу до оплати праці чоловіків та жінок на практиці не передбачено. Глава VII КЗпП «Оплата праці» не враховує гендерного аспекту [6].

По-друге, державою мають бути запроваджені певні проекти та плани, спрямовані на усунення дискримінації у будь-яких її проявах. В Україні Розпорядженням КМУ від 05.09.2018 р. № 634-р був затверджений Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року [7]. Цим планом передбачено проведення моніторингу розриву в оплаті праці, враховуючи стать, вид економічної діяльності протягом 2019 року; здійснення аналізу законодавства в сфері праці відповідно до Конвенції МОП та анти-дискримінаційних директив ЄС до Угоди про асоціацію України та ЄС про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності, розроблення рекомендацій щодо удосконалення нормативної бази в сфері праці протягом 2020 року; запровадження і регулярне здійснення моніторингу виконання законодавства про працю в частині забезпечення прав жінок та гендерної рівності. Нажаль, результатів проведеного у 2019 році моніторингу в відкритому доступі нема, але було створено Проект Закону про працю з метою реформування  законодавчого регулювання в трудових відносинах. 

Отже, враховуючи вищенаведене, в Україні наявна проблема гендерної дискримінації у сфері оплати праці, але існують шляхи її подолання, та законодавець застосовує певні зміни, що у перспективі повинні змінити становище. На нашу думку, найдоречнішим буде внести зміни на законодавчому рівні, які зможуть вплинути на ситуацію та, згодом, подолати проблему дискримінації у будь-яких її проявах.

Література:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Загальна декларація прав людини: Декларація Організації Об'єднаних Націй від 10.12.1948 р. № 995_015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

3. Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: Конвенція Організації Об'єднаних Націй від 18.12.1979 р. № 995_207. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207 

4. Про дискримінацію в галузі праці та занять: Конвенція Міжнародної організації праці від 25.06.1958р. № 111. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161

5. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

6. Кодекс законів про працю України: Закон УРСР від 10.12.1971р. № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

7. Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року: Розпорядження КМУ від 05.09.2018 р. № 634-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-2018-%D1%80#Text

________________

Науковий керівник: Луценко Олена Євгенівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава МудрогодопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ
18.11.2020 11:24
НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ
16.11.2020 18:32
ПЕРВИННИЙ ЗАХИСТ ТВОРІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
16.11.2020 18:30
ЧОМУ ШЛЮБНІ ДОГОВОРА - РІДКІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА?
16.11.2020 18:28
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕТИПОВИХ ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
16.11.2020 18:25
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
16.11.2020 18:24
ПРАВО НА СТРАЙК ТА РІВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ МІЖ СОБОЮ
16.11.2020 15:18
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
10.11.2020 13:05
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше