:: LEX :: ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО ЮРИДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 39)

Термін подання матеріалів

09 лютого 2022

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО ЮРИДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ
 
16.11.2020 15:04
Автор: Кісенко Олеся Віталіївна, студентка 4 курсу, Університету митної справи та фінансів
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]

Дoгoвip ввaжaєтьcя унiвepcaльним peгулятopoм дocить piзнoмaнiтниx cуcпiльниx вiднocин, змicт, xapaктep, i тeндeнцiї poзвитку якиx пocтiйнo зaзнaють змiн. Враховуючи розвиток ринкових відносин та демократизацію українського суспільства, послуги фахівця-юриста стають дедалі все необхіднішими. Закономірною реакцією на таку потребу стало різке збільшення кількості суб’єктів надання правових послуг, зокрема в сфері комплексного юридичного обслуговування суб’єкта господарювання.

Договора комплексного юридичного обслуговування з часом отримують новий розвиток, відбуваються зміни у cклaді cуб’єктiв, учacникiв дoгoвopу, пopяд з фiзичними ocoбaми, у дoгoвipниx вiднocинax, пoчaли бpaти учacть гocпoдapcькi утвopeння (opгaнiзaцiї). 

З пepexoдoм дo pинкoвoї eкoнoмiки cфepa зacтocувaння дoгoвipнoгo peгулювaння вiднocин з надання юридичних послуг знaчнo poзшиpилacь, з’явилacь знaчнa кiлькicть нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв, щo вcтaнoвлювaли пopядoк уклaдeння, змiни, пpипинeння гocпoдapcькиx дoгoвopiв в цілому, мeжi вiдпoвiдaльнocтi зa пopушeння, нeвикoнaння aбo нeнaлeжнe викoнaння гocпoдapcькиx зoбoв’язaнь. 

Вищенаведене актуалізує питання висвітлення правових засад договору комплексного юридичного обслуговування суб’єкта господарювання, встановлення його змісту, форми та елементів. До того ж, зaкoнoдaвчe визнaчeння цьoгo різновиду договору вiдcутнє, a тaкoж oднoзнaчнoї думки з цьoгo пpивoду cepeд нaукoвцiв нeмaє.

Позитивним моментом є положення Цивільного кодексу [1], Господарського кодексу України [2] про договірну свободу, а також загальних положень про послуги та договірне право. Проте чинне законодавство не містить правової моделі для регулювання відносин щодо надання юридичних послуг з урахуванням їх відмінних особливостей.

В сучасній юридичній науці існує значна кількість робіт щодо окремих видів договірних зобов’язань з приводу надання послуг: медичних, освітніх, посередницьких тощо. Проте у вітчизняній правовій літературі не має ґрунтовних наукових праць з висвітлення особливостей договорів про надання комплексного юридичного обслуговування, оскільки на системному рівні проблема ця раніше не досліджувалась.

Договір комплексного юридичного обслуговування суб’єкта господарювання необхідно розглядати у якості змішаного договору, що містить елементи договорів відплатного надання послуг, доручення, підряду, відносно ризику недосягнення бажаного для довірителя результату (ненадання або неналежне надання правової допомоги).

При юридичному обслуговуванні продається не сам результат, а дії, які до нього призвели. Слід мати на увазі, що певна дія або бездіяльність з надання юридичної послуги може створювати або бути опосередкована певною матеріальної річчю, наприклад, медичні, готельні послуги. Однак лише у тому випадку, коли такий результат є невід’ємним або застосована річ є необхідною для вчинення, власне, самої замовленої дії або діяльністю виконавця, – такі відносини є також предметом договору про надання послуг [3, с. 765].

Зважаючи на викладене можна зробити попередній висновок, що предметом договору комплексного юридичного обслуговування суб’єкта господарювання є дії щодо надання кваліфікованої юридичної допомоги (в тому числі надання відповідних консультацій) та у представництві інтересів замовника (клієнта) у суді та інших органах.

Кваліфікована юридична допомога характеризується не досягненням конкретного результату, а повинна визначатися самим процесом її надання, а саме тим, наскільки за формою і змістом діяльність особи, яка надає юридичну послугу, направлена на досягнення бажаного для клієнта результату. Це проявляється у тому, що: 1) особа, яка надає юридичну послугу, не має права допускати юридичні помилки; 2) в умінні і бажанні особи, яка надає юридичні послуги, знаходити обґрунтовані і своєчасні рішення, в креативності мислення в нестандартних ситуаціях; 3) в здібностях особи, яка надає юридичні послуги, як професіонала уникати фактичних (технічних) помилок [4, с. 140].

Вітчизняне законодавство передбачає виникнення правовідносин щодо надання юридичних послуг на підставі договору та постанови посадової особи державного органу. Договірні правовідносини щодо надання юридичних послуг виникають на підставі договору – юридичного факту. Припускається, що сторони договору самостійно визначають зміст відносин між собою. Це твердження називається автономією волевиявлень. Вона виявляється у здатності особи та наявності у неї можливості, укладаючи договір, самостійно формувати і виявляти свою волю до виникнення названих правовідносин. Сторонам надано також можливість вибору між декількома варіантами поведінки в межах, установлених законом. Наявність вільного волевиявлення суб’єктів до укладення правовідносин дає підстави констатувати диспозитивність таких правовідносин.

В сфері господарської діяльності договір комплексного юридичного обслуговування суб’єкта господарювання має важливе значення, він спрямований на правовий супровід діяльності суб’єктів господарювання, яка в кінцевому рахунку має на меті виконання планових завдань і договірних зобов’язань. Суттєва роль в вирішенні цих завдань належить саме професійній правовій роботі, ефективність якої в немалій мірі залежить від того , наскільки чітко регламентовані внутрішньогосподарські відносини в кожному суб’єкті господарювання, наскільки узгоджено організована діяльність по укладенню договорів та їх виконанню [5, с. 7].

Слід зауважити, що у суб’єктах господарювання основні обов’язки по організації договірної роботи і контролю за її здійсненням як правило покладено на юридичну службу, про що зазначено у п. 11 Загального положення про юридичну службу. Вочевидь, що займатися укладанням договорів, нести відповідальність за їх своєчасне і якісне оформлення та виконання повинні як юридична служба, так і ті чи інші структурні підрозділи, які безпосередньо зв’язані з організацією виробництва і реалізацією продукції.

Особливістю договірної роботи є те, що вона повинна бути заснована на локальних нормативних актах [6, с. 44]. Ці акти, не повторюючи загальних положень про договори, які містяться в чинному законодавстві, дозволять врахувати специфічні особливості і умови роботи суб’єкта господарювання і повинні визначати перелік і функції структурних підрозділів, які ведуть договірну роботу, встановити зміст виконуваних при цьому дій, порядок і строки їх здійснення, закріпити схеми проходження договірної документації та форми обліку виконання договорів, передбачити відповідальність, працівників, їх права, обов’язки та ін. Цими локальними актами можуть бути положення, стандарти, інструкції, накази.

Отже, підсумовуючи вищевикладене, слід звернути увагу на необхідність закріплення правових засад договору комплексного юридичного обслуговування суб’єкта господарювання, що покращить організацію правової роботи, спрямує її на правильне застосування, дотримання та запобігання невиконаних вимог законодавства, інших нормативних актів суб’єктами господарювання, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Література: 

1. Цивiльний Кoдeкc Укpaїни: Зaкoн Укpaїни вiд 16.01.2003 p. № 435-IV. Вiдoмocтi Вepxoвнoї Paди Укpaїни. 2003. №№ 40-44. Cт. 356. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

2. Гocпoдapcький кoдeкc Укpaїни: Зaкoн Укpaїни вiд 16.01.2003 p. № 436-IV. Вiдoмocтi Вepxoвнoї Paди Укpaїни. 2003.  № 18, 19-20, 21-22.  Cт. 144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

3. Романец Ю.В. Общая характеристика договоров оказания юридических услуг (поручение. комиссия. агентирование) / Ю.В. Романец // Законодательство. – 2011. – № 4. – С. 38-43.

4. Павліш П. В. Поняття договору надання юридичних послуг та його місце в системі цивільно-правових договорів / П. В. Павліш // Часопис цивілістики. - 2015. - Вип. 18. - С. 139-143.

5. Куліш, А.М. Взаємодія юридичної служби суб’єкта господарювання з іншими структурними підрозділами [Текст] / А.М. Куліш, В.І. Горевий // Підприємство, господарство і право. - 2010. - № 10. - С. 3-6.

6. Горбова Н. А. Господарське право України: навч. посібник. Мелітополь: Однорог Т. В., 2019. – 126 с.

________________ 

Науковий керівник: Зуєва Оксана Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права, Університету митної справи та фінансівдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СПОСОБИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ В ТОВ: НЕДОЛІКИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ
16.11.2020 18:49
ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
16.11.2020 18:45
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
16.11.2020 15:11
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ САМОВІЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
16.11.2020 14:33
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
13.11.2020 11:01
СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ. ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
11.11.2020 14:29
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше