:: LEX :: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 43)

Термін подання матеріалів

21 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 35


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ
 
28.06.2021 12:26
Автор: Тарасевич Юрій Вікторович, аспірант кафедра адміністративного та кримінального права Дніпропетровського Національного університету імені Олеся Гончара, Начальник відділу організаційно-методичної роботи та координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності Дніпропетровської обласної прокуратури
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Будь-які суспільні відносини потребують нормативно-правового врегулювання, адже без нього неможливою є ефективна реалізація правовідносин, вирішення конфліктних ситуацій, захист прав та інтересів особи в цілому. Особливо це стосується сфери злочинності, – протидії їй, її подолання, запобігання, виявлення чинних детермінант злочинності тощо. Саме нормативно-правова база забезпечує законність та правопорядок, а поліція, як один з основних суб’єктів протидії злочинності, виступає виконавчим гарантом цього. Нормативно-правове забезпечення протидії злочинності органами поліції в Україні можна трактувати як систему нормативно-правових актів та міжнародних договорів, що є засобом протидії злочинності, завдання з реалізації яких покладається на органи поліції. Міжнародні договори мають пріоритетне значення та вищу юридичну силу по відношенню до інших нормативно-правових актів, в тому числі й конституції, якщо положення цих договорів не суперечать Основному Закону. До таких актів належать: Загальна декларація прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї, Конвенція про кіберзлочинність, Європейська конвенція про взаємну допомогу в кримінальних справах та інші. У вітчизняному законодавстві також зазначено про обов’язковість врахування положень міжнародних документів, зокрема у Законі України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» вказано, що «уповноважені підрозділи органів Національної поліції України здійснюють повноваження у сфері запобігання та протидії домашньому насильству з урахуванням міжнародних стандартів реагування правоохоронних органів на випадки домашнього насильства та оцінки ризиків» [3]. Конституція України – це основоположний державний акт, який містить загальні положення, що стосуються основних правовідносин держави. Хоча у ньому немає приписів щодо протидії злочинам, а також щодо органів поліції, проте в Основному Законі гарантований захист прав та свобод людини, зокрема, зазначено, що їх «утвердження і забезпечення є головним обов'язком держави» (ст. 3) [2]. Таким чином, під час протидії злочинності органи поліції повинні вчиняти дії лише в межах чинного законодавства, а також не допустити порушень чи обмежень прав і свобод людини. Правове регулювання у сфері протидії злочинності органами поліції здійснюється й кодифікованими актами – Кримінальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кримінально-виконавчим кодексом України. Щодо законів, то до основного акту, що здійснює регулювання питання протидії злочинності органами поліції належить Закон України «Про Національну поліцію», серед додаткових можна назвати – Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» тощо. Отож, Закон України «Про Національну поліцію» визначає, що одним із завдань поліції є протидія злочинності. Приписи, що стосуються такої протидії містяться лише в декількох статтях вищеназваного Закону – ч. 2 ст. 9, п. 3 ч. 1 ст. 22, п. 18 ч. 1 ст. 22, що видається недостатнім. Так, протидія злочинності здійснюється поліцією за допомогою постійного інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у цій сфері [5] (ч. 2 ст. 9 Закону України «Про Національну поліцію»). Таким чином, відбувається взаємоконтроль діяльності органів у державному апараті, а також їх взаємодопомога, адже саме інформація дає змогу зробити певні висновки про дієвість тих чи інших заходів, визначити поточну статистику, здійснити моніторинг і планування в цілому. Окрім цього, такий взаємозв’язок буде сприяти якісному та своєчасному внесенню пропозиції на розгляд Міністра внутрішніх справ України щодо протидії злочинності (це одне із повноважень керівника поліції) (п. 3 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про Національну поліцію»). Також керівник поліції вживає заходів для запобігання та протидії домашньому насильству або насильству за ознакою статі[5] (п. 18 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про Національну поліцію»). Детальніше питання протидії домашньому насильству органами поліції врегульовано вже уст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Зокрема, там визначені повноваження уповноважених підрозділів органів Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, до яких належать: «виявлення фактів домашнього насильства та своєчасне реагування на них; прийом і розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства; інформування постраждалих осіб про їхні права, заходи і соціальні послуги, якими вони можуть скористатися; винесення термінових заборонних приписів стосовно кривдників; взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними профілактичної роботи в порядку, визначеному законодавством; взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству» ін. «Поліцейські також можуть проникати до житла особи без вмотивованого рішення суду в невідкладних випадках, пов’язаних із припиненням вчинюваного акту домашнього насильства, у разі безпосередньої небезпеки для життя чи здоров’я постраждалої особи» [3]. Інші закони містять згадку про протидію злочинності, проте не мають ґрунтовно розробленого механізму такої протидії, що не можна вважати задовільним, а також це свідчить про декларативність багатьох норм. До підзаконних актів у сфері протидії злочинності органами поліції в Україні належать: Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» тощо. Так, в Указі Президента України «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності» вказано про необхідність «затвердження програми з налагодження співробітництва органів внутрішніх справ з населенням, залучення громадян до профілактики правопорушень, боротьби із злочинністю, зокрема як громадських помічників дільничних інспекторів міліції з числа членів громадських формувань з охорони громадського порядку» [4]. На жаль, й до нині належним чином не налагоджене співробітництво поліції із населенням, а рівень довіри громадян залишається на низькому рівні. Потрібно розробити новіший (вищеназваний Указ Президента України прийнятий ще у 2005 році), а також ґрунтовніший план заходів для покращення такої взаємодії, це допоможе у протидії злочинності. У Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року» зазначено, що «реалізація пріоритету передбачає забезпечення зміцнення публічної безпеки і порядку в державі шляхом виконання превентивних програм і підвищення спроможностей органів системи МВС у протидії злочинності». Також визначені виклики, які потрібно подолати, а також шляхи їх подолання [6]. Проте зважаючи, що зараз 2021 рік, а вказана Стратегія розраховано до 2020, можна констатувати неповне її втілення. Зокрема, потребують впровадження такі положення: упровадження нових процесуальних форм для підвищення ефективності досудового розслідування; забезпечення належного рівня технічного і матеріального оснащення органів досудового розслідування і використання в їх діяльності сучасних експертно-криміналістичних засобів; підвищення рівня професіоналізму працівників органів системи МВС у використанні форм і методів оперативно-розшукової діяльності [6]. Окрім того, можна констатувати й несвоєчасність прийняття нормативно-правових актів законодавчим органом, що гальмує не лише прийняття на її основі нагальних документів, а й позитивні зміни в органах поліції щодо протидії злочинності в цілому. Загалом нормативна-правове забезпечення протидії злочинності органами поліції в Україні відіграє основоположну роль, адже від своєчасності прийняття нормативних приписів, їх ефективності, доцільності та актуальності залежить якість правового регулювання в цілому. Проте дослідження цього питання показало, що нормативно-правова база є об’ємною, проте застарілою. Окрім того, маємо з однієї сторони – невтілені положення Стратегій, а з іншої – неприйняті нові підзаконні акти (зокрема, й Концепції), які б мали не лише бути записані на папері, але й активно реалізовуватися на практиці. Видається також, що правові норми, що стосуються протидії часто носять декларативний характер, відсутні ефективні налагоджені механізми для їх втілення. Тому законодавцю потрібно доповнити приписи правових актів новими дієвими нормами, що дозволять результативно протидіяти злочинності.

Література:

1. Безпалова О.І. Правове забезпечення управління органами поліції України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 9. С. 111-115.

2. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text.

3. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 7 грудня 2017 року № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text.

4. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності : Указ Президента України 19 липня 2005 року № 1119/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text.

5. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.

6. Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 1023-р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-р#Text.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
30.07.2021 07:51
КЛАСИФІКАЦІЯ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
30.07.2021 07:49
КВАЛІФІКУЮЧІ ТА ОСОБЛИВО КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ВЛАДИ
28.06.2021 12:31
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПРОЦЕДУРИ ДОБОРУ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
23.06.2021 00:09
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше