:: LEX :: ОЗНАКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 28


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОЗНАКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 
03.12.2008 22:37
Автор: Вознюк Андрій Андрійович, ад’юнкт докторантури та ад'юнктури Київського національного університету внутрішніх справ, старший лейтенант міліції
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Реформування сучасної доктрини кримінального права зумовлює активний розвиток інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Чільне місце в структурі цього інституту посідають норми, що стосуються спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, які за твердженням О.Ф. Ковітіді утворюють окремий субінститут звільнення від кримінальної відповідальності [3, с. 37]. В контексті зазначеного актуальним стає питання юридичної природи зазначеного субінституту. В свою чергу вирішення цього питання не можливе без дослідження ознак спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності.
Ознаки спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності в юридичній літературі розглядали В.А. Єлеонський, О.О. Житний, О.Ф. Ковітіді, П.С. Матишевський, О.В. Наден, П.Л. Фріс, М.А. Шулепов та ін., проте комплексного дослідження цього питання в теорії кримінального права не представлено.
У тлумачному словнику ознака визначається як риса, властивість, особливість когось, чогось; те, що свідчить про щось, показник; предмет, зображення, якась річ, явище, що є знаком, символом, емблемою чогось [7, с. 487]. Таким чином, нам необхідно дослідити основні риси та властивості спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності.
Оскільки спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності входять до інституту звільнення від кримінальної відповідальності, то вони мають спільні ознаки з цим інститутом. З огляду на зазначене, вони як і загальні види звільнення від кримінальної відповідальності за своїм змістом характеризується трьома моментами: здійснюються судом від імені держави; застосовуються до особи, яка вчинила злочин; полягають у незастосуванні чи відмові від офіційного осуду, кримінального покарання та судимості.
Окрім спільних рис, спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності мають особливі (відмінні від загальних) ознаки, які дають підстави називати зазначені види звільнення спеціальними.
По-перше, вони передбачені для вичерпного переліку злочинів (ст.ст. 111, 114, 175, 212, 212-1, 255, 258-3, 260, 263, 289, 307, 309, 311 КК України). У свою чергу, серед загальних видів звільнення немає жодного, який стосувався б конкретного злочину (конкретної статті, передбаченої Особливою частиною КК України), вони стосуються лише злочинів визначеного ступеня тяжкості – переважно це злочини невеликої або середньої тяжкості. З цього приводу О.Ф. Ковітіді зазначає, що спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності мають відношення лише до конкретних складів злочинів, можуть застосовуватися лише щодо осіб, які вчинили злочини, що точно вказані у відповідних нормах Особливої частини КК [4, с. 434]. М.А. Шулепов правий у тому, що спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності можуть застосовуватися тільки при вчиненні діянь, що містять ознаки конкретних злочинів [9, с. 9]. Слушно висловлюється й В.А. Єлеонський, який говорить про те, що специфічною ознакою заохочувальних норм Особливої частини КК є їх відношення лише до того злочину, про який йде мова в статті, що супроводжується не тільки кримінально-правовою санкцією, але й кримінально-правовим заохоченням [1, с. 76]. О.О. Житний вважає, що спеціальні види звільнення може бути застосовано тільки в разі вчинення окремих злочинів, які точно й вичерпно названо у відповідних нормах Особливої частини КК України [2, с. 38]. О.В. Наден вказує, що такі види звільнення стосуються конкретних складів злочинів [6, с. 43].
По-друге, більшість спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності стосуються тяжких та особливо тяжких злочинів (ст.ст. 111, 114, 255, 258-3, 260, 263, 289, 307 КК України), тоді як більшість загальних – злочинів невеликої та середньої тяжкості (ст.ст. 45, 46, 47, 48 КК України).
По-третє, спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності містяться лише в нормах Особливої частини КК, а загальні – в нормах Загальної. Слушно з цього приводу зауважує О.Ф. Ковітіді, що поняття "спеціальні" види звільнення указує тут не на особливості кінцевого результату застосування норми про таке звільнення (він є однаковим у будь-якому випадку звільнення від кримінальної відповідальності – особа, яка вчинила злочин, позбавляється низки його негативних правових наслідків), а лише на відособлення деяких норм поза Загальною частиною КК [4, с. 433]. М.А. Шулепов також підкреслює, що спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності врегульовані нормами Особливої частини КК України [9, с. 9]. Аналогічних позицій дотримуються П.Л. Фріс та П.С. Матишевський [8, с. 260; 5, с. 231].
По-четверте, умови спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності завжди пов’язані з позитивною післязлочинною поведінкою особи (добровільна здача заборонених законом предметів, добровільне повідомленні про злочин, активне сприяння його розкриттю), тоді як умови загальних видів звільнення можуть залежати від обставин об’єктивного характеру (закінчення строків давності, зміна обстановки).
По-п’яте, юридичні підстави спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності передбачені окремими частинами статей (наприклад ч. 2 ст. 255 КК України), в свою чергу юридичні підстави загальних видів звільнення передбачені окремими статтями (наприклад ст. 45 КК України).
Таким чином, спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності мають такі особливості: передбачені для вичерпного переліку злочинів; містяться лише в нормах Особливої частини КК; умови їх застосування пов’язані з позитивною післязлочинною поведінкою особи; юридичні підстави спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності передбачені окремими частинами статей та в більшості випадків стосуються тяжких та особливо тяжких злочинів.

Література:
1. Єлеонський В. А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в деятельности органов внутренних дел : [учебное пособие] / Елеонский В. А. – Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1984. – 108 с. с.76
2. Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: [монографія]. / О. О. Житний. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 152 с. С.38
3. Ковітіді О. Ф. Звільнення від кримінальної відповідальності за нормами Загальної частини КК України : [навч. посіб.] / О. Ф. Ковітіді. – Сімферополь : ВД "Квадранал", 2005. – 2005. – 224 с.
4. Ковітіді О. Ф. Класифікація видів звільнення від кримінальної відповідальності // Держава і право. – 2004. – Вип. 23. – С. 433–439.
5. Матишевський П. С. Кримінальне право України: Загальна частина: [підруч. для студ. юрид. вузів і фак.] / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – 352 с. – (Економіка. Фінанси. Право).
6. Наден О. В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / О. В. Наден. – Х. : Право, 2003. – 224 с.
7. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів / [за заг. ред. В. В. Дубічинського]. – X. : ВД «ШКОЛА», 2007. – 832 с .
8. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посібник] / П. Л. Фріс. – Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. – 362 с.
9. Шулепов. Н. А. Правовые основания освобождения военнослужащих от уголовной ответственности по советскому законодательству : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право" / Н. А. Шулепов. – М., 1981. – 17 с.

e-mail: vaa_1984@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ.СТ. 152 ТА 153 КК УКРАЇНИ
30.11.2008 23:44
ВИЗНАЧЕННЯ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК ХУЛІГАНСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМОТВОРЕННЯ
30.11.2008 23:43
ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ГРУПОВОГО ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
30.11.2008 23:41
ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОРУШЕННЯ ЩОДО НИХ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ У ПРИВАТНОМУ ОБВИНУВАЧЕННІ
10.12.2008 23:02
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
10.11.2008 15:09
ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ З ПРАВ ЛЮДИНИ І ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ
09.12.2008 21:07
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТАКТИКИ ДОПИТУ ОСІБ ПІДОЗРЮВАНИХ, ОБВИНУВАЧУВАНИХ ТА ПІДСУДНИХ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
08.12.2008 21:27
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ТА СВОЄЧАСНЕ ВИЗНАННЯ ОСОБИ ПОТЕРПІЛОЮ ВІД ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
08.12.2008 21:12
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ - ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ
08.12.2008 07:52
ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
07.12.2008 15:16
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше