:: LEX :: ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРИКО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 28


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРИКО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ
 
21.02.2007 16:13
Автор: Кудін Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, Академія праці і соціальних відносин, м. Київ
[Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
У період становлення незалежної України, розвитку її правової системи, формування основ правової держави актуальним є звернення вченими уваги до правової спадщини українського народу. Особливо слід підкреслити значущість досліджень у сфері історії вітчизняного кримінального права, зокрема, кримінального права Запорізької Січі. Адже у період існування Запорізької Січі продовжували формуватись правові погляди українського суспільства на сутність провідних понять кримінального права – злочину і покарання. Тому важливим є об`єктивне вивчення розробок істориків права, що присвятили свої праці дослідженню проблем кримінального права Запорізької Січі.
У сучасній вітчизняній історико-правовій науці провідне місце у дослідженні кримінального права Запорізької Січі займає І.М. Грозовський, ряд праць якого присвячено розробці саме цього питання. Квінтесенцією його творчих пошуків є фундаментальна праця „Право Нової Січі (1734 – 1775 рр.)” (Харків, 2000 р.).
Основу цього дослідження складає вивчення джерел права (у т.ч. і кримінального) Запорізької Січі, а також цивільних, кримінальних тощо правовідносин. Вчений зазначає, що правові звичаї запорожців залежали від конкретно-історичних умов існування козацького суспільства, це, по суті, трансформовані норми давньоруського права, пристосовані до цих умов. Разом з тим, вчений наголошує, що запорожці запозичували і правові норми інших народів [1, с.8].
На думку І.М. Грозовського, від початку свого формування і до ХУІІІ ст. правові норми Запорізької Січі були, здебільшого, позакласові, мали військовий, публічний характер, „...спрямовані на встановлення певного компромісу між різними представниками козацького товариства” [1, с.8]. Погоджуємось з вченим у тому, що у період Нової Січі (1734 – 1775 рр.) характер правових норм істотно змінюється, набуває класового забарвлення. Як справедливо вважає вчений, це залежало від конкретно-історичних умов, зокрема, від зайняття козаками мирною господарською діяльністю [1, с.11].
На підставі проведеного дослідження І.М. Грозовський визначає характерні риси звичаєвого права запорожців: корпоративність та публічність права, усна форма вираження правових норм, відсутність поділу на окремі галузі права, консерватизм, обрядовість, певна суворість.
Аналіз дослідження І.М. Грозовським норм кримінального права Запорізької Січі дозволяє виділити такі його важливі риси:
- достатньо повне висвітлення системи кримінального права Запорізької Січі, виходячи із сучасних уявлень про злочин і покарання;
- детальне вивчення поняття і видів злочинів. Зокрема, вчений грунтовно проаналізував поняття злочину (на його думку, злочин у козаків пов`язувався із спричиненням шкоди об`єктам охорони), суб`єкт злочину (із 16-ти р.), поняття вини (умисні, необережні та випадкові злочини), поняття рецидиву злочину, а також різноманітні військові, службові злочини, злочини проти порядку управління і суду, особи, власності, моралі;
- грунтовний аналіз мети і видів покарань. Серед цілей покарання І.М. Грозовський виділяє залякування, превенцію, відплату, відшкодування збитків, а до системи покарань відносить смертну кару, тілесні покарання, позбавлення честі, волі, вигнання, майнові покарання. Відзначаючи доволі сувору систему покарань у запорожців, вчений наголошує і на її гуманних рисах: відсутність деяких жорстоких видів кваліфікованої смертної кари; не застосування до козаків калічницьких кар; заміна покарання; зменшення її розміру; передача на поруки [1, с.61];
- підтвердження власної думки архівним матеріалом, зокрема, архівом Коша Нової Січі, документами з фонду ЦДІАК України тощо;
- застосування порівняльно-правового методу, що дало вченому змогу пояснити характер тих чи інших норм кримінального права Запорізької Січі впливом правових пам`яток, що були чинними у той період в Україні. Зокрема, І.М. Грозовський наголошує, що „...сфера застосування смертної кари на Запорожжі була досить близькою до визначеної статутами Великого князівства Литовського” [1, с.63].

Література:
1. Грозовський І.М. Право Нової Січі (1734 – 1775 рр.) – Харків: Вид-во ун-ту внутр. справ, 2000. – 108 с.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ УНР
28.02.2007 18:46
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВО- ТА ЗАКОНОТВОРЕННЯ В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
28.02.2007 18:43
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
28.02.2007 18:42
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАБОРОНИ КАТУВАНННЯ
28.02.2007 18:39
ПРОБЛЕМА ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ У ФРАНЦІЇ КІН. XVIII СТ. В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ЛУЧИЦЬКОГО
28.02.2007 18:36
ІДЕОЛОГІЧНО-ПРАВОВОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЦАРСЬКОЇ ВЛАДИ ЗА СЕМАНТИКОЮ СКАРБІВ ТА ТЕРАТЕВТИКИ У НОСІЇВ КУЛЬТУРИ ГАВА-ГОЛІГРАДИ
28.02.2007 18:34
ЛЕГІТИМНІСТЬ СПІЛЬНИХ МІЖДЕРЖАВНИХ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
27.02.2007 18:13
ТЕНДЕНЦІЇ ЯКІСНОЇ ЗМІНИ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З АКТИВАЦІЄЮ ТЕРОРИСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
27.02.2007 18:11
ІДЕЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В ІДЕЯХ МИСЛИТЕЛІВ РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ
27.02.2007 18:09
ХРИСТИЯНСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ І ПРАВА ЛЮДИНИ
27.02.2007 17:39
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше