:: LEX :: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 26


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 
21.02.2007 16:59
Автор: Наливайко Лариса Романівна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
[Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
На сучасному етапі міжнародна економічна конкуренція стає найбільш важливим фактором розвитку всіх країн. Особливо складним є питання про можливість ефективного здійснення державою економічної функції в умовах глобалізації.
Процеси світової глобалізації, зовнішнього впливу і суспільних трансформацій у сучасну епоху підсилили пріоритетність проблематики в сфері державної економічної політики [1].
За таких умов економічно ефективною є держава, яка відстоює свої національні інтереси і гарантує свою національну економічну безпеку. Це виявляється в оптимальному співвідношенні між відкритістю національної економіки і підтримкою своїх виробників, як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Саме з цих причин сьогодні інакше трактують економічну функцію держави. Слід зазначити, що в сучасних умовах розвитку світового господарства економічна роль держави залежить не від ступеня втручання в ринковий механізм, а від участі в забезпеченні внутрішніх і зовнішніх умов ефективного функціонування національної економіки.
Варто зауважити, що Конституція України була складовою частиною і нині є юридичним фундаментом не тільки сучасних, але і майбутніх якісних перетворень у суспільних відносинах, основою формування демократичної, зокрема, політичної, правової, управлінської систем України; справедливої державної політики в різних сферах життєдіяльності українського суспільства, серед яких і державна політика в сфері національної економіки. Основою стратегічного курсу економічного розвитку, його базовим принципом може стати реалізація державної політики, яка спрямована на впровадження інноваційної моделі структурної перебудови економіки, утвердження України як високотехнологічної держави [2]. Об'єднання цих завдань із завданнями європейської інтеграції може бути не тільки основою економічної стратегії держави, але і політичної консолідації нації.
Економічна функція сучасної держави реалізується через її економічну політику. Держава і ринок визначають русло, в якому розвиваються економічні процеси. Обсяги регулюючих функцій, що виконують держава і ринок періодично змінюються. Серед основних факторів таких змін: нестабільність політичної ситуації в країні; соціальна структура суспільства; національні особливості й інші фактори.
Сьогодні час вимагає внесення в економічну політику України термінових коректив. Насамперед, мова йде про необхідність кардинального підвищення ролі Української держави, трансформації функціонування ряду інститутів в умовах проведення конституційної та політичної реформ. Все ускладнюється тим, що, дотримуючись тривалий час марксистської парадигми держави як машини класового панування, вітчизняна наука фактично не досліджувала її як загальносоціальний інститут. Відкинувши теорію радянської держави-спадкоємиці (держави диктатури пролетаріату), у нас тривалий час не було концепції держави в сучасному її розумінні. Не існувало цілісної теорії її функцій, у тому числі економічних. Відсутність теоретичних розробок у цій сфері стало однією з причин незважених, хаотичних дій на практиці.
Роль держави на етапі становлення, формування ринкової економіки якісно відрізняється від її ролі в умовах функціонування вже сформованої, відрегульованої економіки ринкового типу [3].
Ринковий механізм не може самостійно розробити стратегічні програми розвитку науки і технологій, глибокі структурні перетворення виробництва. Тому, необхідна участь держави в стимулюванні науково-технічного прогресу, в інвестиційній, структурній політиці тощо.
Безумовно, економічна політика є однією з найбільш важливих передумов стабільності суспільства, що дозволяє йому ефективно функціонувати в умовах різних впливів, зберігаючи при цьому свою структуру і здатність контролювати процес суспільних змін. Її роль підтверджує те, що економічні кризи, спад виробництва, зниження рівня життя населення в різні часи були причиною руйнування політичної системи.
Критичним аспектом для визначення основних напрямів державної політики в сфері економічної безпеки України, повинна бути адекватність цієї політики реальному місцю і ролі України у світових економічних і політичних процесах.
Отже, необхідність дослідження економічної функції Української держави на сучасному етапі зумовлена процесами реформування суспільних і державних інститутів. Переломний період характеризується, у першу чергу, переоцінкою цінностей, новим баченням ролі держави.
Але в той же час активне переосмислення ролі держави в економічному розвитку не отримало адекватного практичного вираження. На наш погляд, саме недоліки стратегії реформування економіки стали передумовою низької ефективності реалізації економічної функції сучасної Української держави. Останнім часом – це активний пошук шляхів формування і розвитку повноцінної ринкової економіки, яка здатна забезпечити нормальну життєдіяльність суспільства і держави, стати гарантом економічного розвитку.
Україна може обрати свій шлях, який би максимально враховував власні національні інтереси, акумулюючи разом із тим кращі економічні і правові досягнення світової цивілізації.
Вищезазначені теоретичні і практичні проблеми актуалізують необхідність більш глибокого наукового аналізу ролі держави в економічній сфері (зокрема, визначення змісту поняття „економічна функція держави”, формування цілісної системи економічної безпеки України (виходячи з погроз, які склалися) у контексті державної економічної політики, що спрямована на забезпечення внутрішніх і зовнішніх умов ефективного функціонування національної економіки).

Література:
1. Globalization and Public Policy. – Cheltenham, UK; Brookfield, US: Edward Elgar, 1996. – 209 p.
2. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2002. – 750 с. – С. 100-112.
3. Литвин В.М. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки ХХ ст.). – К.: Наукова думка, 2001. – 559 с. – С. 144-161.

e-mail: larisa-nalivayko@rambler.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ УНР
28.02.2007 18:46
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВО- ТА ЗАКОНОТВОРЕННЯ В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
28.02.2007 18:43
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
28.02.2007 18:42
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАБОРОНИ КАТУВАНННЯ
28.02.2007 18:39
ПРОБЛЕМА ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ У ФРАНЦІЇ КІН. XVIII СТ. В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ЛУЧИЦЬКОГО
28.02.2007 18:36
ІДЕОЛОГІЧНО-ПРАВОВОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЦАРСЬКОЇ ВЛАДИ ЗА СЕМАНТИКОЮ СКАРБІВ ТА ТЕРАТЕВТИКИ У НОСІЇВ КУЛЬТУРИ ГАВА-ГОЛІГРАДИ
28.02.2007 18:34
ЛЕГІТИМНІСТЬ СПІЛЬНИХ МІЖДЕРЖАВНИХ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
27.02.2007 18:13
ТЕНДЕНЦІЇ ЯКІСНОЇ ЗМІНИ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З АКТИВАЦІЄЮ ТЕРОРИСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
27.02.2007 18:11
ІДЕЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В ІДЕЯХ МИСЛИТЕЛІВ РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ
27.02.2007 18:09
ХРИСТИЯНСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ І ПРАВА ЛЮДИНИ
27.02.2007 17:39
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше