:: LEX :: ДО ПОНЯТТЯ СІМЕЙНО-ПРАВОВОЇ САНКЦІЇ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 33)

Термін подання матеріалів

10 червня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДО ПОНЯТТЯ СІМЕЙНО-ПРАВОВОЇ САНКЦІЇ
 
03.10.2010 15:49
Автор: Тонієвич Євгенія Дмитрівна, аспірантка Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
[Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Сучасний правовий механізм захисту прав і свобод особи в будь-якій сфері суспільних відносин вимагає існування такої юридичної категорії, як правова санкція. Як елемент правової норми, санкція забезпечує існування і нормальну реалізацію всіх інших елементів, в яких закріплені права і обов’язки учасників сімейних відносин.
В юридичній науці загальновизнано, що особливості будь-яких галузевих санкцій зумовлені специфікою регульованих суспільних відносин і способом дії галузі на ці відносини, тобто предметом і методом правового регулювання. Власне невизнання специфіки сімейно-правових санкцій, ототожнення їх з цивільно-правовими санкціями стало наслідком недостатньої уваги до цієї проблеми в науковій літературі. Адже санкції, передбачені сімейним законодавством, є ланкою всієї системи правових санкцій
Поняття ”санкції“ тісно переплітається з такими правовими категоріями, як ”відповідальність“, ”захист“, ”охорона“. Неоднозначне розуміння цих понять часто призводить до їх ототожнення. Нерідко ”відповідальність“ розуміють як ”санкцію“ і навпаки. Крім того галузева приналежність санкцій нерідко визначає і їх правову характеристику. Тому метою даної статті є однозначне визначення поняття сімейно-правової санкції.
В теорії права про тісний зв'язок юридичної відповідальності і санкції наголошують багато науковців. Разом з тим, в літературі простежується тенденція до розмежування цих понять. Вважається, що санкція, як елемент правової норми, передбачає негативні наслідки для правопорушника та існує як потенція, що перетворюється в дійсність тільки в результаті правопорушення. Таким чином, санкція правової норми існує завжди, а юридична відповідальність настає за умови порушення цієї норми. Крім того, юридична відповідальність завжди являє собою певне правове відношення, що складається між правопорушником і потерпілим, що не можна сказати про правову санкцію. Встановлення санкції за порушення положень норми права ще не породжує відношення відповідальності, виникнення останньої пов’язується з конкретним юридичним фактом. Дані категорії відрізняються між собою і в часовому вимірі, а саме часом виникнення відповідальності і моментом застосування санкції [1, с. 335-336].
Необхідність розмежування поняття санкції і відповідальності пояснюється тим, що санкції реалізуються незалежно від вини суб’єкта, тому будь-яку міру відповідальності можна розглядати як санкцію, але не будь-яка санкція є мірою відповідальності [2, с.8].
На нашу думку, доцільніше розглядати поняття ”санкції“ з позиції поняття ”застосування права“, адже санкція може тільки застосовуватись, реалізовуватись, а наставати, виникати може юридична відповідальність, як певне правовідношення. Саме застосування права, як особлива форма реалізації права, являє собою здійснену у встановлених законом формах державно-владну діяльність компетентних органів по реалізації норм права в конкретному випадку і прийняттю індивідуально-правових актів. Шляхом застосування права держава продовжує правотворчий процес правового регулювання суспільних відносин, тим самим втручаючись у вирішення життєво-важливих для себе та конкретного індивіда ситуацій [1, с.251-252].
Дослідженню питання юридичної відповідальності у цивілістичній науці приділяли увагу такі вчені, як О.А. Красавчиков, С.С. Алєксєєв, Н.С. Малєін, О.С. Іоффе, Є.О. Харитонов, В. Примак, С. Бервенко, Л. Тарасенко, С. Сібільов, О.В. Церковна, І.С. Канзафарова, С. Братусь, В.П. Грібанов, А. Савицька, В. Тархов, Г. Матвєєв та ін.
Зокрема, В.П. Грібанов визначає цивільно-правову відповідальність як форму державного примусу, пов’язаного із застосуванням санкцій майнового характеру, які спрямовані на відновлення порушених прав та стимулювання нормальних економічних відносин юридично рівноправних учасників цивільного обігу [3, с. 172-173].
Відповідальність у цивільному праві пов’язана із поняттям ”санкції“. Тому О. Е. Лейст визначає санкцію як засіб державного примусу до виконання (додержання) цієї вимоги, загроза примусом на випадок її порушення [4, с. 23].
Звертається увага на те, що заходи захисту цивільних прав та інтересів містять у собі цивільно-правові санкції, а ті, у свою чергу, містять у собі міри відповідальності. При цьому, всі правоохоронні заходи охоплюються широкою категорією захисту права, а більш вузьке поняття - санкції складається з відповідальності й оперативних санкцій. Правові категорії захисту, відповідальності та санкцій співвідносяться між собою в такий спосіб: заходи захисту складаються з організаційно-превентивних заходів і цивільно-правових санкцій [5, с.13].
В сімейно-правовій науці так і не було здійснено спроб щодо однозначного розуміння поняття ”сімейно-правової санкції“, чим і пояснюється використання цієї правової категорії для позначення наслідків порушення правової норми, елементу структури норми, заходів, що приймаються щодо особи, яка порушила право. У деяких випадках термін "санкція" має значення, повністю співпадаючи зі значенням поняття відповідальності. Він застосовується також і як синонім дозволу на здійснення певних дій (санкція прокурора на обшук, затримання і тому подібне). Таке багатозначне вживання терміну, поза сумнівом, впливає на його точність.
Ми пропонуємо розглядати сімейно-правові санкції як негативні наслідки, що покладені на відповідальну особу в результаті невиконання ( ухилення від виконання, або неналежного виконання) або недотримання нею сімейно-правових прав та обов’язків. Тому, положення норми сімейного законодавства у вигляді негативного наслідку, що захищає права і законні інтереси учасників сімейних правовідносин від протиправних дій інших осіб, вважатимемо сімейною санкцією.

Література:
1. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2001.–776с.
2. Бодункова С.А. Санкции норм российского трудового права : Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2002. -26 с.
3. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав.- М., 1992.- 282 с.
4. Лейст О.Е. Санции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы) / О.Э. Лест. – М.: МГУ, 1981.- 239с.
5. Притика Ю. Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : Автореф. дис. … докт. юрид. наук.- К., 2006.- 43с.

e-mail: y_tonievych@i.ua
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ
03.10.2010 16:28
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше