:: LEX :: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 34)

Срок представления материалов

14 июля 2021

До начала конференции осталось дней 26


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
03.10.2010 17:01
Автор: Марчевський Сергій Валерійович, ад’юнкт кафедри економічної безпеки Національної академії внутрішніх справ
[Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Муниципальное право]
Однією з актуальних проблем сучасності є проблема економічної безпеки як особистості, так і держави. Ситуація, що має місце у сьогоднішньому світі, та й у нашій країні, породила безліч небезпек та загроз економічним відносинам, що формуються в Україні.
Перехід до нових форм господарювання та державного регулювання в умовах недосконалої правової бази, відсутності науково обґрунтованої концепції реформ, зниження рівня і якості життя людей та інертності мислення спровокували наявність цілої низки проблем, загострення яких висуває на перший план проблему формування стабільної національної економіки.
На сьогодні залишається актуальним зміст державних заходів у сфері економічної безпеки, що впливає на розробку державної стратегії забезпечення економічної безпеки. Відсутні методичні підходи до оцінювання реалізації державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки. Саме тому у сучасних умовах економічна безпека країни набуває першочергового значення, так як вона визначає напрями для прийняття основних соціально-економічних рішень.
Сфера забезпечення економічної безпеки України характеризується наявністю серйозних невирішених проблем та загальним незадовільним її станом. Тенденція в цій сфері може бути проілюстрована інтегральним критерієм конкурентоспроможності держави, яка, за методикою Всесвітнього економічного форуму, визначається з точки зору перспектив середньострокового економічного зростання і дозволяє оцінити глибинні його фактори та ефективність економічної політики. За рейтинговими показниками 53 країн, на які в цілому припадає 95% світового виробництва, торгівлі і нових капіталовкладень, Україна змістилася з 49 на 53 місце.
Поняття «економічна безпека» є відносно новим в українському лексиконі, хоча воно досить поширене та давно використовується в у розвинених країнах. Економічна безпека як явище та категорія набуває широкого міжнародного визнання як важлива умова існування та розвитку світового співтовариства, окремих країн, а також як предмет наукових досліджень та навчальна дисципліна. Знання природи та сутності економічної безпеки, оволодіння ефективними засобами та способами попередження загроз у всіх сферах життєдіяльності – це ті питання які сьогодні потребують дослідження та вивчення.
Слід зазначити, що сьогодні в багатьох країнах, в тому числі i в Україні, поняття «економічна безпека» застосовується в досить широкій інтерпретації. Це цілком нормально так як воно є синтетичною категорією, а в політичній практиці визначається відповідно до конкретно-історичних умов та перспектив розвитку. Тому навряд чи вдасться віднайти універсальне визначення поняття економічної безпеки. Важливо, щоб це визначення слугувало розумінню сутності явища, а на цій основі – реалізації системи практичних дій політичного керівництва держави, усіх гілок влади по забезпеченню економічної безпеки України.
Економічна безпека – це складова частина національної безпеки, її фундамент і матеріальна основа. У системі національної безпеки економічна безпека виконує чітко визначені функції, несе на собі суттєве функціональне навантаження. Її сутність у тому, що економічна безпека є матеріальною основою національної суверенності, що визначає реальні можливості в забезпеченні інших видів безпеки. Тобто, економічна безпека є основою для функціонування всіх її інших елементів, що входять у цю систему – військової, технічної, продовольчої, екологічної тощо.
З-поміж чинників, що визначають особливе місце економічної безпеки серед інших видів системи національної безпеки, достатньо виділити, що при вирішенні проблем в усіх сферах діяльності підкреслюється базисна роль економіки, тому що виробництво, розподіл і споживання матеріальних благ первинні для кожної з них і визначають життєдіяльність і життєздатність суспільства. Не може бути військової безпеки при слабкій і неефективній економіці, так само як не може бути одночасно ні військової, ні економічної безпеки в суспільстві, яке переживає соціальні конфлікти.
Забезпечення економічної безпеки є винятковою прерогативою держави. Ніхто інший не в змозі вирішити цю задачу. У практичному плані забезпечити економічну безпеку країни – це формування системи національної економічної безпеки, яка повинна здійснюватися, виходячи з цілей і принципів забезпечення економічної безпеки, шляхом розробки правових норм, які регулюють відносини в сфері економіки, забезпечення цього напряму діяльності органів державної влади за необхідності створення нових, а також налагодження відповідних механізмів контролю за діяльністю цих органів.
Система забезпечення економічної безпеки повинна відповідати таким основним вимогам:
- функціонування в межах, визначених законом;
- забезпечення надійного захисту національних інтересів;
- прогнозування і своєчасне відвернення загроз економічній безпеці;
- ефективне функціонування як у звичайних так і в надзвичайних умовах;
- наявність чіткої структури і функціональне розмежування органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади;
- відкритість і гласність у необхідних межах щодо діяльності відповідних органів, що входять в зазначену систему.

Література:
1. Барановський О.І. Фінансова безпека. – К.: Фенікс, 1999. – 338 с.
2. Бєлов О.Ф. Економічна безпека України: пріоритети та механізми забезпечення: Тез.доп.//М-ли конф.:Поглиблення ринкових реформ та стратегій економічного розвитку україни до 2010 року. Т.1.Ч.ІІ.-К.,1999,-С.121-128.
3. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. – К.: КВІЦ, 1999. – 464 с.
4. Плакіда А.О. Державна політика щодо ліквідації основних загроз економічній безпеці // Економіка та держава. – 2007. – № 9. – С. 67-69.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОГЛИБЛЕННЯ ЗАСАД АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
03.10.2010 16:46
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ВИРУЧКИ ВІД ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
03.10.2010 16:14
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЯКІ ПОГОДЖУЮТЬ АКТ ГОТОВНОСТІ ОБ’ЄКТА ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
03.10.2010 16:07
ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
03.10.2010 15:59
© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше