:: LEX :: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧИННОСТІ АКТІВ УПРАВЛІННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 3


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧИННОСТІ АКТІВ УПРАВЛІННЯ
 
04.06.2013 21:10
Автор: Токар Алла Миколаївна, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Правильне визначення періоду, протягом якого діє акт управління, важливе для суб’єкта нормотворення, для юридичних та фізичних осіб, на яких поширюється дія відповідного акта, судових органів, що перевіряють вірність застосування актів та керуються актами управління в процесі вирішення спорів.

Українське законодавство не дає чіткої відповіді щодо дії в часі актів управління, зокрема, залишається незрозумілим момент набуття чинності окремих актів. Аби його з’ясувати, необхідно звертатися до Конституції України та інших, різних за своєю юридичною силою нормативно-правових актів, окремі положення яких не завжди є однозначними.

Указом Президента України від 10.06.1997 № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» було визначено моменти набуття чинності окремих актів управління. Так, відповідно до п. 4 зазначеного указу нормативно-правові акти Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, згідно п.5 набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Акти Кабінету Міністрів України, які визначають права і обов'язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях [1]. 

В Законі України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 № 259-VI чинність актів уряду уточнена і визначена з урахуванням їх зовнішньої форми. З моменту прийняття набувають чинність лише розпорядження Кабінету Міністрів України, якщо не встановлено пізніший термін набрання ними чинності (ч.2 ст.53), постанови набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування (ч.1 ст.53) [2].

Що ж стосується актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, то відповідно до п. 3 Указу Президента України від 03.10.1992 № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» вони набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо не встановлено пізнішого строку набуття чинності [3]. З прийняттям Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI момент набуття чинності актів міністерств змінився: накази міністерства, які є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування (п.5 ст.15) [4]. Вважаємо, що зазначене положення Указу в частині набуття чинності нормативно-правовими актами міністерств, суперечить Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та не може застосовуватися.

Слід відмітити, що даним законом встановлюється момент набуття чинності лише для нормативно-правових актів міністерств, що ж стосується актів інших центральних органів виконавчої влади, а саме: служб, агентств, інспекцій та центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, то момент набуття ними чинності залишається по за увагою законодавця. Відповідно, положення вказаного Указу можуть поширюватись на акти інших центральних органів виконавчої влади. Зважаючи на оперативність управління здійснюваного даними органами, вважаємо, що нормативні акти служб, агентств, інспекцій повинні набувати чинність з моменту їх опублікування.

Законом України «Про місцеві державні адміністрації» визначаються моменти набуття чинності актів місцевих державних адміністрацій (розпоряджень голови місцевої державної адміністрації та наказів керівників структурних підрозділів) нормативного та ненормативного характеру. Так, відповідно до ч.4 ст.41 зазначеного закону акти місцевих державних адміністрацій ненормативного характеру, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрації, що підлягають державній реєстрації, за законом набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізнішого терміну набрання ними чинності [5]. Разом з тим, уже згадуваним Указом Президента «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» визначено: нормативно-правові акти, що підлягають державній реєстрації, набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності. Відповідно, зазначене положення Указу в частині набуття чинності нормативно-правовими актами місцевих державних адміністрацій суперечить Закону України «Про місцеві державні адміністрації» і не може застосовуватися. Також, не відповідає зазначеному закону ч.3 п.69 «Типового регламенту місцевої державної адміністрації» відповідно до якого розпорядження голови місцевої держадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію [6].

Отже, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що питання набрання чинності актами управління діючим законодавством врегульовано недостатньо чітко. Підлягають перегляду положення Указу Президента України “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” в частині набрання чинності актами міністерств та місцевих державних адміністрацій, потребує доповнення Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» щодо набрання чинності ненормативними актами міністерств, щодо встановлення моменту набрання чинності актами інших центральних органів виконавчої влади. Забезпеченню законодавчого врегулювання моменту набрання чинності актами управління сприятиме також прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти» проекти якого було подано до Верховної Ради України ще у 2008 році.
Література:

1. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента України від 10.06.1997 № 503/97 // Офіційний вісник України. – Офіц. вид. – 1997. - № 24. – Ст.1031.

2. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 07.10.2010 № 259-VI // Офіційний вісник України. – Офіц. вид. – 2010. - №79. – Ст.2792.

3. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади : Указ Президент України від 03.10.1992 № 493/92 // Збірник указів Президента. - Офіц. вид. - 1992. - №4.

4. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI // Офіційний вісник України. – Офіц. вид. - 2011. - № 27. - Ст.1123.

5. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9.04.1999 (зі змін.) // Офіційний вісник України. - Офіц. вид. - 1999. - № 18. - Ст.774.

6. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів від 11.12.1999 р., №2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. №1270 (зі змін.) // Офіційний вісник України. – Офіц. вид. - 2007. - №83. - Ст.3072.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ЯК ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
31.05.2013 22:32
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УКРАЇНІ
31.05.2013 22:28
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» – ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ «КАДРОВОГО ГОЛОДУ»
08.06.2013 19:51
ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
07.06.2013 21:27
ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
06.06.2013 12:56
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО РЕЖИМУ ЗНИЩЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ
05.06.2013 19:53
СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
05.06.2013 19:44
ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
05.06.2013 12:20
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ)
05.06.2013 12:17
ДО ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ “АГЕНТ З МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ»
04.06.2013 21:18
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше