:: LEX :: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ)
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 26


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ)
 
05.06.2013 12:17
Автор: Юрченко Юлія Василівна, здобувач Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Аналізуючи питання зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання діяльності адміністративних суддів в Україні слід відмітити, що українське суспільство і держава розвиваються в умовах глобалізації та стрімкого наукового-технічного прогресу, що обумовлює необхідність трансформації вітчизняної правової системи у відповідності до вимог часу [1, c. 7]. 

В Європі адміністративна юстиція бере початок з часів європейських буржуазних революцій. Спочатку у Франції, а потім у Німеччині були намагання запровадити адміністративне судочинство як напівсудове оспорювання діяльності влади [2, c. 14].

В Росії у другій половині 19 століття були створені органи для розв’язання спорів, які виникають «у справах управління» на чолі з відповідним департаментом сенату [2, c. 14].

Конституційне право на судовий захист в Україні належить до невідчужуваних та непорушних прав [3, с. 18]. Його також активно забезпечує система адміністративних судів, що зараз існує в Україні.

Адміністративне судочинство в останні десятиліття все більше відокремлюється, в більшості країн, в тому числі постсоціалістичних, – це особлива система на чолі з національним верховним або вищим адміністративним судом.

На погляд Т.О. Кравчук практично в усіх державах – колишніх республік СРСР сфера адміністративної юстиції регулюється конституціями, процесуальними кодексами та законами про судочинство (Закон «Про оскарження в суді дій та рішень, які порушують права та свободи громадян» в Росії або Кодекс про адміністративну процедуру в Таджикистані) [4, с. 17].

У країнах існують два основні варіанти організації судового вирішення адміністративних спорів. Один із них втілений у більшості розвинутих країн континентально-європейської (статутної) системи права і передбачає існування у межах судової влади окремої спеціалізованої гілки адміністративних судів (Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина) або спеціалізованих адміністративних палат у структурі загальних судів (Іспанія, Нідерланди, Швейцарія). Безумовною перевагою такої моделі є професіоналізм і досвідченість професійних суддів, що забезпечується їхньою чіткою спеціалізацією. Особливість цієї моделі полягає також в існуванні особливої процедури розгляду судами адміністративних справ [5, с. 11; 4, с. 17].

Аналізуючи питання зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання діяльності адміністративних суддів, на наш погляд, слід детальніше торкнутися держав, де існує континентально-європейська (статутна) системи права, що передбачає існування у межах судової влади окремої спеціалізованої гілки адміністративних судів, а саме Німеччини та прогресивних положень її законодавства.

На думку М.В. Василевич, здійснення правосуддя в Німеччині безпосередньо пов’язано з розумінням ідеалу правової держави. Головну увагу акцентовано на доступність судів, що є гарантією захисту від дій органів влади та ефективності судового захисту. У статті 97 Основного Закону Німеччини вказано, що судді є незалежними від впливів з боку органів адміністративної влади під час розгляду справ [6, c. 10].

На погляд О. Якимець, і ми з нею повністю погоджуємося, найкраще еволюцію адміністративної юстиції можна проаналізувати, спираючись на німецький досвід. Виникнення адміністративної юстиції в Німеччині пов’язано з другою половиною ХІХ ст. Тоді, коли в більшості європейських країн почали відбуватися демократичні зміни. Вплив ідеології французької революції та розвиток німецької філософії права зумовили виникнення і розповсюдження в Німеччині концепцій правової держави, яка протиставлялася поліцейській. Не парламентські інститути, а саме судовий контроль і обмеження управлінської діяльності правом були основними елементами системи правової держави. З огляду на те, що основний акцент німецької правової теорії був зроблений саме на створенні правових гарантій законності управління та їх забезпеченні системою ефективного судового контролю адміністрації, ідея адміністративної юстиції посідала в концепції правової держави центральне місце [7, с. 117].

Кузьменко О.В. досліджувала дещо суміжну з нами проблематику адміністративної юстиції Німеччини, вона зазначає, що положення про адміністративні суди Німеччини передбачає, що до цього суду громадяни мають право звертатися у всіх конфліктах публічно-правового характеру, за винятком конституційно-правового, якщо для розгляду цього спору не передбачено інший суд. Публічно-правові конфлікти в галузі права землі, законом землі можуть доручатися іншому суду [8, c. 13].

Законодавство Німеччини відрізняє предметну та інстанційну підсудність у ієрархічних інстанціях [8, c. 13].

Вищий адміністративний суд землі приймає рішення в інстанцій ній підсудності стосовно: апеляції, щодо рішень адміністративного суду, прийнятого по суті; скарги на інші рішення адміністративного суду; ревізії рішень адміністративного суду згідно з положенням про адміністративні суди [8, c. 13].

В ФРН саме судовий контроль і обмеження управлінської діяльності правом були є основними елементами системи правової держави, з огляду на те, що основний акцент німецької правової теорії зроблений саме на створенні правових гарантій законності управління та їх забезпеченні системою ефективного судового контролю адміністрації, ідея адміністративної юстиції посідає в концепції правової держави центральне місце.
Література:

1. Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильтва в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення: науково-практичний посібник / [М.В. Євсюкова, Г.О. Христова, О.А. Шаповалова та ін.]; за заг. ред. О.А. Шаповалової, С.О. Павлиш – К.: ТОВ «Компанія «Ваіте», 2011. – 196 с.

2. Штогун С.Г. Проблеми становлення адміністративного судочинства в Україні / С.Г. Штогун // Адвокат (рубрика: наука і практика) – 2006. – № 11 – С. 14-17.

3. Смокович М.І. Проблеми доступності до правосуддя в адміністративному судочинстві / М.І. Смокович // Вісник Вищої ради юстиції –2012– № 2 (10) – С. 16-30.

4. Кравчук Т.О. Становлення, розвиток і завдання адміністративної юстиції в Україні та в деяких зарубіжних країнах / Т.О. Кравчук // Вісник Вищої ради юстиції – 2011 – № 4 (8) – С. 15-25.

5. Коліушко І.Б. Адміністративна юстиція: Європейський досвід і пропозиції для України / Автори – упорядники І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 536 с.

6. Василевич М.В. Конституційно-правові гарантії незалежності судової влади: теорія та практика реалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 – «конституційне право; муніципальне право» / М.В. Василевич. – К., 2010. – 16 с.

7. Якимець П. О. Виникнення адміністративної юстиції в Німечинні / П. О. Якимець // Вісник Львівського університету (серія – юрид.) – 2011. – Випуск 54 – С. 117-123.

8. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: навчальний посібник / О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 156 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ЯК ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
31.05.2013 22:32
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УКРАЇНІ
31.05.2013 22:28
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» – ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ «КАДРОВОГО ГОЛОДУ»
08.06.2013 19:51
ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
07.06.2013 21:27
ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
06.06.2013 12:56
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО РЕЖИМУ ЗНИЩЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ
05.06.2013 19:53
СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
05.06.2013 19:44
ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
05.06.2013 12:20
ДО ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ “АГЕНТ З МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ»
04.06.2013 21:18
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧИННОСТІ АКТІВ УПРАВЛІННЯ
04.06.2013 21:10
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше