:: LEX :: ПРОБЛЕМА РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
   
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Акція! 100 грн на мобільний
  Our books

Actual researches of legal and historical science (Issue 32)

Date of conference

13 May 2021

Remaining time to start conference 3


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМА РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
 
30.09.2008 09:13
Author: Дорошенко Наталія В’ячеславівна, cтудентка Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ
[Theory and history of the state and law. History of political and legal studies. Philosophy of law]
На сучасному етапі розвитку української держави все більшого значення набуває втілення в життя нових пріоритетів і цінностей, які прямо пов’язані з розвитком суспільства. Основним регулятором важливих суспільних відносин є держава, яка за допомогою права вносить в них прогнозованість та зрозумілість. На конституційному рівні закріплені різні напрямки впливу держави на суспільство. Серед них виділимо положення про те, що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності та господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом (ст.13 Конституції України) [1].
Реалізація їх значною мірою залежить від визначення методологічних засад економічної функції держави. Саме в цій площині знаходяться ті вихідні положення, які при деталізації будуть забезпечувати права і свободи широкого загалу громадян. Сучасна економіка потребує нової енергії та нових ідей [2, с.1].
Слід зазначити, що в юридичній літературі дослідження економічних функцій держави, приділялась певна увага. Питання визначення та оптимізації економічних функцій знайшли своє відображення в роботах таких вчених, як - М.В. Кравчук, В.В. Галунько, С.В. Мочерний, О.В. Зайчук, С.С. Алексєєв, О.Ф. Скакун, В.Ф. Погорілко
Завдяки доробку цих вчених були розроблені теоретико-методологічні засади розуміння економічної функції держави. Разом з тим, як в теорії так і в практиці державотворення залишаються неврегульованими та потребують додаткового дослідження деякі положення цієї проблеми.
Метою доповіді є висвітлення основоположних економіко-правових відносин ринкової соціальної держави та виведення на цій основі власної дефініції економічної функції держави.
В юридичній літературі можна найти множину розкриття змісту економічної функції держави.
Так М.В. Кравчук вважає, що економічна функція складається з двох основних компонентів: а) господарьсько-стимулююча (створення умов для розвитку виробництва, захист різних форм власності) ; б) господарьсько-організаційна (програмування і організація виробництва на державних підприємствах, розпорядження об’єктами державної власності, забезпечення прав громадян на підприємницьку діяльність); в) науково-організаторська (організація та стимулювання наукових досліджень) [3, с. 42].
В свою чергу О.В. Зайчук дає визначення економічної функції по наступному, вона: «забезпечує нормальне функціонування і розвиток економіки, у тому числі засобами охорони існуючих форм власності, організації зовнішньоекономічних зв’язків [5, с. 73]».
Найбільш широко зміст економічної функції держави розкрив вітчизняний вчений С.В. Мочерний. На його думку в економічній сфері держава забезпечує: 1) запровадження національного демократичного економічного планування; 2) запровадження регіонального регулювання та планування через укладання контрактів між державою та окремими великими підприємствами, компаніями, введення до складу керівництва компаніями представників центральних та місцевих органів держави, а також профспілок споживачів, тощо; 3) здійснення через центральний банк єдиної грошово-кредитної політики; 4) проведення регіональної політики, тобто забезпечення рівномірного розвитку регіонів країни, планомірного розвитку продуктивних сил у межах цих регіонів, а також, всього народногосподарського комплексу; 5) послаблення та усунення екологічної кризи; 6) розвиток економічної (будівництво доріг, мостів, каналів тощо), та значною мірою соціальної (будівництво навчальних закладів охорони здоров’я) інфраструктури; 7) розвиток фундаментальних та частково прикладних науково-прикладних досліджень, які не віддають швидкої віддачі, прискорений розвиток науки в системі « наука-техніка-виробництво»
8) створення раціональних умов розвитку дрібних та середніх підприємств; 9) здійснення антициклічного та антикризового регулювання економіки;
10) здійснення антимонопольної діяльності, роздержавлення, приватизації, реприватизації, націоналізації, денаціоналізації; 11) забезпечення справедливого розподілу та соціального захисту громадян;
Розвиток державної форми власності, а водночас і економічних функцій держави, у наш час забезпечення розвитку всієї економічної системи, її нормальне відтворення на розширеній основі, створення умов для прогресу кожного елемента системи продуктивних сил, послаблення, а по змозі й запобігання економічним кризам [ 4, с. 221].
Аналіз розуміння економічної функції держави провідними вченими юристами та економістами привів нас до наступного.
В юридичній літературі є сталою точка зору, що до основних ознак економічної функції держави відносяться наступні елементи: 1) забезпечення прав громадян на підприємницьку діяльність; 2) нормальне функціонування та розвиток економіки; 3) організація та стимулювання наукових досліджень. Таку точку зору поділяють М.В. Кравчук, О.В. Зайчук, С.В. Мочерний, В.В. Галунько, О.Ф. Скакун.
Поряд з цим деякі науковці, виділяють інші ознаки економічної функції держави. Так наприклад, М.В. Кравчук відносить до основного напрямку діяльності держави - забезпечення та контроль рівномірного розвитку регіонів країни.
Але найбільш повно економічну функцію держави розкрив економіст С.В.Мочерний. На його погляд до її складу додатково входить: створення раціональних умов розвитку дрібних та середніх підприємств; програмування та прогнозування економіки; дослідження та організація зовнішньоекономічних зв’язків; здійснення грошово-кредитної політики; запобігання та послаблення екологічних проблем; максимальне регулювання ринку; введення засобів охорони, щодо нормального функціонування економіки. [6, с. 27]
Серед запропонованого різноманіття думок на наш погляд найбільш вивішену позицію займають М.В.Кравчук, О.В.Зайчук, В.В.Галунько. Поряд з цим якщо не звертати на економічний уклін цікавою і для юриспруденції будуть деякі елементи економічної функції запропоновані С.В.Мочерним. Так наприклад до складу змісту основного напрямку діяльності держави в економічній сфері доцільно віднести – програмування та прогнозування економіки.
Таким чином з урахуванням точок зору вище зазначених вчених а також власної правосвідомості, на нашу думку до основних ознак, які могли б запобігти екологічній проблемі в певній державі, відносяться:
- забезпечення прав громадян, іноземців та осіб без громадянства на підприємницьку діяльність;
- удосконалення наукових досліджень, щодо розвитку економіко правових відносин;
- стратегічне та вибіркове програмування та прогнозування економіки;
- здійснення грошово-кредитної політики;
- обмежене регулювання ринку в стратегічних галузях, що впливають на безпеку країни;
- дослідження та організація зовнішньоекономічних зв’язків.
Отже, з урахуванням вище наведених ознак на нашу думку економічна функція держави – це діяльність органів державної влади щодо забезпечення прав фізичних та юридичних осіб на підприємницьку діяльність, регулювання економічних відносин, стратегічного планування та обмеження монополізму.

Література:
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. -
№ 30. – с.141.
2. Іщенко Г. Сучасній економіці – нову енергію // Урядовий кур’єр від 20 травня 2008р. - № 90 (3750). – с.1-3.
3. Теорія держави і права (опорні конспекти). Навч. посіб. Для студ.
вищ. навч. закл. / Авт.- упоряд. Кравчук М.В. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.
4. Теорія держави і права: Навчальний посібник Авт.-упоряд. В.В.Галунько, Г.О.Пономаренко, В.К.Шкарупа; За заг. ред. В.К.Шкарупи – Херсон: ВАТ «ХМД», 2008. – 280 с.
5. Теорія держави та права. Академічний курс: підручник / За ред. О.В.Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
6. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 592 с.

Науковий керівник к.ю.н., завідувач кафедри загальноправових дисциплін Галунько В.В.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
PRIVATE PROPERTY AS AN INALIENABLE NATURAL HUMAN RIGHT
30.09.2008 09:26
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
30.09.2008 09:09
РОЛЬ ЕЛІТИ В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ В КОНТЕКСТІ ПОГЛЯДІВ Х. ОРТЕГИ-І-ГАССЕТА
27.09.2008 14:42
ДЕВОЛЮЦІЯ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ БРИТАНСЬКИХ ЛЕЙБОРИСТІВ (1997–2007 РР.): ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ
24.09.2008 13:40
ЮРИДИЧНА ОСОБА В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА
13.09.2008 09:09
ПРАВОВА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)
04.10.2008 14:14
© 2006-2021 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше