:: LEX :: ПРИНЦИПИ ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
   
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Акція! 100 грн на мобільний
  Our books

Actual researches of legal and historical science (Issue 32)

Date of conference

13 May 2021

Remaining time to start conference 3


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРИНЦИПИ ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 
13.12.2013 21:22
Author: Русенко Ірина Ярославівна, здобувач кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ
[Section 1. Theory and history of the state and law. History of political and legal studies. Philosophy of law]

Правова система Європейського Союзу (надалі - ЄС), як і будь-якої демократичної країни складається із певних структурних елементів. Основою правової системи Європейського Союзу є принципи права, які становлять самостійну правову категорію.

У зв’язку із складною природою правової системи ЄС, яка сформувалася як узагальнена сукупність правових систем різних країн, які стали учасниками Європейського Співтовариства, розглядаються декілька варіантів значень принципів права.

Правильне розуміння ролі та місця принципів права в правовій системі має важливе значення, оскільки це керівні засади, що концентровано виражають важливі сутнісні риси і цінності, властиві правовій системі Європейського Союзу [1, с. 11].

Перш за все, принципи права ЄС слід розуміти в двох аспектах: як джерело права, яке закріплено в основних нормативних документах Європейського Союзу (писане право), так і як загальні принципи, що не мають чітко вираженої форми (так зване неписане право).

Як зазначає І.А. Грицяк «принципи права ЄС є неписаними джерелами, що походять від судової винахідливості й застосовуються суддею відповідно до спільних цінностей і норм, які становлять конституційну філософію та політику судочинства. Однак процес «відкриття» основних загальних принципів правопорядку ЄС надає власні характеристики, що ще раз ілюструють специфічність договірної системи Співтовариства» [2, с. 100]. 

Враховуючи наднаціональних характер ЄС принципи права можна охарактеризувати як такі, що виникли із внутрішнього та міжнародного права учасника ЄС, та ті, що зародженні безпосереднього в правовій системі ЄС.

Згідно із Муравйовим В.І. принципи права ЄС визначають керівні засади діяльності Союзу. Вони згадують у статтях установчих договорів і конкретизуються в практиці Суду ЄС [3, с. 58]. Саме останній виконує роль щодо розроблення деталізованої класифікації принципів права ЄС. У своїх рішеннях Суд ЄС узагальнив і визначив систему основних засад, що визначили напрями та заклали підвалину подальшого розвитку правової система ЄС - принципів права Європейського Співтовариства.

 Європейський Суд вказав, що не лише положення національного права, а й положення права ЄС, що суперечить загальному принципу права ЄС про фундаментальні права людини, не мають права на існування і мають бути анульовані [4, с. 33]. Так, до загальних принципів права, які випливають із природи права Співтовариства відносяться принцип рівності, солідарності, верховенство права, та ін [5, с. 21].

Особливої уваги заслуговує зміст статті 2 Договору про Європейський Союз, в якому визначається основа формування європейської спільноти – «Союз засновується на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності ,верховенства права і поваги до прав людини, включно з правами осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де домінують плюралізм, недискримінація, терпимість,  справедливість, солідарність і рівність між жінками і чоловіками» [3, с.530].

Такі ключові ознаки, що стали базисною основою для зародження та розвитку Євросоюзу можна з упевненістю назвати головними цінностями Європейського Союзу.   

Цінності Європейського Союзу - це загальні принципи права ЄС найбільш високого порядку (так би мовити «мегапринципи»), що відбивають основні засади, які утворюють правове надбання сучасної європейської цивілізації, дотримання яких гарантовано на високому - наднаціональному – рівні [1, с. 11]. 

В своїй основі загальні - основоположні принципи стоїть антропоцентричне бачення суспільних процесів, де ключове місце займає людина, її інтереси та соціальне благо. Метою таких принципів є запобігання порушення гармонії правової системи Європейської Спільноти в цілому. 

Вищевказані загальні принципи відіграють особливі роль, адже заповнюють собою відсутність нормативно-правової основи при врегулюванні відносин.  Враховуючи наднаціональний характер правової системи ЄС, недокінця узгоджене законодавство, наявність прогалини в регулюванні суспільних відносин - коли національне законодавство не здатне вирішити конкретної проблеми, а право ЄС на нормативному рівні не визначило процедуру врегулювання. У таких випадках саме і використовуються загальні принципи права, які вміщують в собі найважливіші суттєвіші риси та моральні цінності права. 

Отже, принципи, що покладені в основу формування правової системи ЄС, повністю відповідають потребам функціонування інтеграційного правопорядку, забезпечуючи його ідейне спрямування, в основі якого перебуває людина як найвища соціальна цінність, її суспільний розвиток, основоположні права та свободи. Принципи права Європейського Союзу відіграють у правовій системі особливу роль. Вони визначають керівні ідеї та основні напрямки розвитку і функціонування Співтовариства задля гармонізації процесів правового співжиття. 

Очевидним є той факт, що враховуючи наднаціональний характер правової системи ЄС існують певні прогалини в регулюванні суспільних відносин - коли національне законодавство не здатне вирішити конкретної проблеми, а право ЄС не нормативно не визначило процедуру врегулювання. У таких випадках саме і використовуються загальні принципи права, які вміщують в собі найважливіші суттєвіші риси та моральні цінності права. 
Література:

1. Колесніченко В.В. Принципи права Європейського Союзу: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.0001. «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / В.В.Колесніченко. — Одеса, 2010. — С.11.

2. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: навч. посіб. / І.А.Грицяк. – К. : К.І.С., 2006. – 300 с.

3. Право Європейського Союзу: підручник / за ред. В.І. Муравйова. – К.: Хрінком Інтер, 2011. – 704 с. Бібліогр.: с. 520-527.

4. Климович О. Право прав людини jus cogens сучасного міжнародного права // Право України. – 2008. - №1. – С. 33.

5. Корнієнко М.В. Співвідношення права ЄС та європейського права // Право і суспільство. – 2012. - № 3. – С. 21.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ВЛАДАРЮВАННЯ У ТРАНЗИТНІЙ КРАЇНІ
26.11.2013 19:33
РІВЕНЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ (ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ)
16.11.2013 15:13
КОРУПЦІЯ ЯК НЕГАТИВНЕ СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
15.12.2013 15:45
© 2006-2021 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше