:: LEX :: ОЗНАКИ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ: АНАЛІЗ ДОКТРИНАЛЬНИХ ПІДХОДІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 37)

Термін подання матеріалів

12 листопада 2021

До початку конференції залишилось днів 27


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОЗНАКИ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ: АНАЛІЗ ДОКТРИНАЛЬНИХ ПІДХОДІВ
 
09.05.2019 10:36
Автор: Коваль Тетяна Петрівна, студентка юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Принципи кримінально-правової кваліфікації – це поняття, що охоплює найбільш загальні, основні положення, вимоги, на яких має ґрунтуватися процес здійснення кримінально-правової кваліфікації та її результат. Сутність принципів кримінально-правової кваліфікації полягає в імперативних вимогах до суб’єктів її реалізації, при дотриманні яких забезпечуватиметься справедливий та об’єктивний результат оцінки діяння, що заподіяло чи створило загрозу заподіяння істотної шкоди крізь призму кримінального закону.

Дослідженню певних аспектів змісту поняття «принципи кримінально-правової кваліфікації» присвячена низка праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема: В. О. Гацелюка, О. О. Дудорова, М. Й. Коржанського, Н. Ф. Кузнєцової, В. В. Марчука, Р. Г. Мубаракшина, В. О. Навроцького, Р. О. Сабітова, М. І. Хавронюка та інших. Однак варто відзначити, що станом на сьогодні в науковій літературі не існує єдиного підходу до визначення поняття принципів кримінально-правової кваліфікації. Тому спробуємо навести ряд найістотніших ознак, які характеризують дану категорію та розкривають зміст поняття «принципи кримінально-правової кваліфікації».

Більшість науковців традиційно відзначають системний характер таких принципів. Ця властивість відображає їхню несуперечливість, узгодженість між собою. А будь-які можливі протиріччя усуваються за допомогою звернення до того принципу, котрий є головним у даній системі. Окрім цього, деякі принципи кваліфікації містять виключення із загального правила на користь положень іншого принципу [2, с. 55]. Нарешті слід відзначити, що порушення одного із принципів тягне за собою й порушення ряду інших принципів кваліфікації. І навпаки, точне дотримання одного із принципів є своєрідною гарантією виконання усіх інших вимог права. Пояснюється це тим, що правові принципи діють в системі, внаслідок чого якість кожного із них залежать не лише від власного змісту, а й від функціонування всієї системи [4, с. 116]. 

Ще однією рисою, притаманною вищезазначеній категорії, на що вказують В. О. Навроцький, М. І. Хавронюк, С. Ф. Денисов й О. О. Мірошник, є їхня наукова обґрунтованість. Дана особливість означає, що принципи кримінально-правової кваліфікації показують об’єктивно існуючі закономірності функціонування права. А тому принципами можуть визнаватися виключно вільні від ідеологічних установок положення, котрі мають свою основу в інших правових категоріях. Відомий дослідник А. П. Бабій також слушно зазначає, що правила кваліфікації злочинів будуються відповідно до законів логіки, що забезпечує їх наукову обґрунтованість.

Низка науковців стверджує, що принципи кваліфікації не можуть змінюватися вольовим шляхом у зв’язку з потребами сьогодення. Стабільність, як одна з основних ознак принципів кримінально-правової кваліфікації свідчить про перевіреність відповідних положень часом, їхню апробованість у ході теоретичних пошуків та у практиці правозастосування [3, с. 79]. М. А. Малигіна підкреслює роль даної особливості принципів кваліфікації й стверджує, що стабільність забезпечує, зокрема, стійкість нормативного матеріалу галузі кримінального права. В цілому, принципи кримінально-правової кваліфікації взагалі незмінні та єдині у будь-якій правовій системі. Сьогодні вони такі ж, як і ті, з котрих виходили правники Древнього Риму, а в Україні вони аналогічні тим, якими керуються у будь-якій іншій державі. 

У визначенні принципів необхідно відобразити характерну рису саме цієї правової категорії – це положення найбільш загальні. Тобто принципи втілюють ідеї, котрі поширюються на всі питання кваліфікації, стосуються кваліфікації усіх злочинів. Відносно окремих детальніших правил вони відіграють роль загального. Названі вище ознаки характеризують об’єктивні начала у принципах кримінально-правової кваліфікації. Їх суб’єктивний фактор проявляється через вказівку на те, що це правила, які застосовуються свідомо. 

Варто відзначити й точку зору Ю. Л. Дяблової та С. А. Тарарухіна, котрі розглядають принципи кваліфікації як основні засади, керівні ідеї самостійного логічного процесу здійснення юридичної оцінки злочину, рішення про яку зафіксовано у ряді нормативно-правових документів. При цьому необхідно застосовувати прийоми і способи використання кримінального закону, передбачені в ньому самому, постановах Пленуму Верховного Суду, а також напрацьовані іншою судовою практикою та теорією кримінального права [1, с. 74].

Своє окреме тлумачення основних властивостей принципів кримінально-правової кваліфікації подала А. Е. Скакун, яка стверджує, що глибинною характеристикою кваліфікації злочинів є встановлення всіх ознак певних злочинних дій та додатково ще однієї ознаки конкретного діяння і складу злочину. У свою чергу принципи кваліфікації злочинів – це загальні начала, вихідні положення, котрими керуються при встановленні відповідності між фактичними ознаками скоєного й ознаками, закріпленими у кримінально-правовій нормі, при пошуку статей кримінального закону, якими передбачено відповідальність за злочин.

Отже, ми можемо побачити, що в науковій літературі простежується плюралізм думок стосовно визначення істотних, необхідних і достатніх ознак засад кримінально-правової кваліфікації. Це свідчить про багатогранність даної категорії. Проте виходячи із висновків низки науковців цілком доцільним кроком видається нормативне закріплення поняття принципів кримінально-правової кваліфікації. З огляду на дану дефініцію можна буде чітко виокремити ряд ознак, за якими ту чи іншу засаду слід віднести до принципів здійснення кримінально-правової кваліфікації діяння особи. Зважаючи на повноту та послідовність викладу можна взяти за основу формулювання, запропоноване відомим українським професором В. О. Навроцьким, відповідно до якого принципи кримінально-правової кваліфікації – це система науково обґрунтованих, стабільних, таких, що застосовуються свідомо, найбільш загальних правил, на підставі яких здійснюється вибір статті кримінального закону, котра передбачає скоєне діяння, доводиться необхідність застосування саме даної статті й процесуально закріплюється висновок, що діяння охоплюється саме обраною статтею.

Література:

1. Денисов С. Ф. Сутність та практичне значення принципів кримінально-правової кваліфікації: український, зарубіжний та міжнародний досвід / С. Ф. Денисов, О. О. Мірошник // Юридична наука. – 2015. – № 6. – С. 71-83.

2. Марчук В. В. До питання про поняття кваліфікації злочинів та її правилах / В. В. Марчук // Право і суспільство. – 2016. – № 7. – С. 53-57.

3. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: [навч. посібник]. / В. О. Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

4. Навроцький В. О. Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький // Вісник університету внутрішніх справ. – 2010. – № 10. – С. 112-117.

_________________________

Науковий керівник: Денькович Ольга Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Львівського національного університету імені Івана ФранкадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ
22.04.2019 13:59
МІСЦЕ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ В СИСТЕМІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ
20.04.2019 16:20
СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ ЗНАЧИМИХ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМАГАННЯ
13.05.2019 19:12
СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЙОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
10.04.2019 14:58
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ РІДИН, ЩО МІСТЯТЬ СПИРТ ПРИ ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБІГУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
10.04.2019 14:45
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
09.05.2019 10:26
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПАЛИВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
09.04.2019 15:49
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ (ПЕРЕШКОДИ) РЕАЛІЗАЦІЇ АДВОКАТАМИ ПРАВА НА АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ ТА ЙОГО ЗАДОВОЛЕННЯ
08.05.2019 21:34
МОНОПОЛІЯ АДВОКАТУРИ В КОНТЕКСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ
08.05.2019 21:19
РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ : ПРАВОВІ ШЛЯХИ ВДОКСКОНАЛЕННЯ
08.05.2019 20:38
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше