:: LEX :: ЩОДО РОЗУМІННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ПРИНЦИПУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 37)

Термін подання матеріалів

12 листопада 2021

До початку конференції залишилось днів 27


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЩОДО РОЗУМІННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ПРИНЦИПУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
 
14.01.2010 19:02
Автор: Підвальна Мирослава Зіновіївна, студентка юридичного факультету, старший лаборант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
На сьогодні в українській доктрині немає уніфікованого розуміння феномену верховенства права, що пов’язано з багатогранністю розуміння самого поняття „право” і з тим, що в ч. 1 ст. 8 Конституції України [1], міститься лише згадка про верховенство права, а в частинах 2 і 3 цієї ж статті говориться про верховенство закону, пряму дію норм Конституції.
Розуміння верховенства права наводиться у Рішенні Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року в справі про призначення судом більш м'якого покарання [6], Постанові Пленуму Верховного Cуду України „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” («конституційні права та свободи людини і громадянина є безпосередньо діючими») [5], рішеннях Європейського суду з прав людини.
Центральний аспект принципу верховенства права пов’язаний із визначальною роллю незалежних та неупереджених судів, що діють в рамках правової системи. Саме ці принципи містяться у статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [2], що разом із прийнятими додатковими протоколами за своїм змістом збігається зі статтями 8 і 10 Загальної декларації прав людини і статтею 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.
Серед процесуальних законів лише Кодекс адміністративного судочинства України (далі - КАС) [4] закріплює та конкретизує принцип верховенства права, хоч і частково, через призму статті 3 Конституції України [1], зазначаючи, що суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Підтримуємо думку С.П. Головатого, який вважає, що до системи позитивних норм українського права, що становлять зміст принципу верховенства права в рамках адміністративного судочинства, окрім вищенаведеної норми, належать й інші положення КАС [7; 1549], зокрема: про гарантію для особи звертатися до адміністративного суду з метою захисту прав і свобод людини (громадянина) безпосередньо на підставі положень Конституції України; про заборону для судді (суду) відмовляти в розгляді та вирішенні справи за мотивами неповноти, нечіткості, незрозумілості, суперечливості чи відсутності положень в українському законодавстві, які стосуються предмета спору між особою та владою; про примат міжнародного права відносно національного законодавства. Зміст принципу верховенства права опосередковано розкривається і через інші принципи адміністративного судочинства: законності; рівності перед законом і судом щодо всіх учасників адміністративного судочинства; змагальності сторін; гласності і відкритості судового процесу; гарантії апеляційного та касаційного оскарження рішень суду нижчої інстанції тощо.
КАС [4] встановлює, що суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини, що відповідає вимогам ратифікованої Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [2] та ст. 17 ЗУ „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” [3]. Позивач може обґрунтовувати свої вимоги, вказуючи на рішення Європейського суду, яке є підставою для провадження за винятковими обставинами (п. 2 ст. 237 КАС [4]).
Європейський суд з прав людини розкриває зміст принципу верховенства права через формулювання вимог, які виводяться з цього принципу [8; 89]: про якість закону, захист від свавілля, про доступ до суду, вимога (принцип) правової визначеності, вимога про обов’язковість судових рішень, про невтручання законодавчої влади у здійснення правосуддя.
Зміст принципу верховенства права розкривають і положення частин 3 і 4 ст. 8 КАС України: звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.

Література:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13.
3. Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” // Офіційний вісник України. – 2006. - № 12. - Ст. 792.
4. Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35 – 36, № 37. – Ст. 446.
5. Постанова Пленуму Верховного суду України № 9 від 1 листопада 1996 року „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2000. - № 4.
6. Рішення Конституційного Суду України в справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 45. - Ст. 2975.
7. Головатий С. Верховенство права: Монографія: У 3-х кн. - К.: Видавництво „Фенікс”, 2006. – LXIV; 1747 с. (бібліографія; додаток: глосарій; рез. англ.) - Книга 3. Верховенство права: український досвід. – lvii – lxiv; с. 1277 – 1747.
8. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – Том 1. – 552 с.

e-mail: Myroslava_Pidva@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
29.01.2010 20:04
ЗОВНІШНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
29.01.2010 20:02
ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
28.01.2010 23:31
ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
22.01.2010 11:46
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „КРЕДИТНА СПІЛКА”
22.01.2010 11:44
МІЖНАРОДНІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
21.01.2010 16:21
«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ»: СУВОРА АБО КОНТЕКСТУАЛЬНА НЕЯВНА ДЕФІНІЦІЯ?
10.02.2010 00:39
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО–ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НЕУРЯДОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
06.02.2010 15:35
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
04.02.2010 20:40
СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
02.02.2010 20:30
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше