:: LEX :: ЩОДО УЧАСТІ ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЩОДО УЧАСТІ ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
 
08.05.2019 20:45
Автор: Хомич Катерина Вікторівна, студентка юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]

На сьогоднішній день процесуальне законодавство України пройшло етап реформування, пов’язаного з прийняттям та введенням в дію нових редакцій процесуальних кодексів, які запроваджують чимало нових, раніше не відомих національному законодавству, інститутів. Так, з 15.12.2017 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 р. № 2147-VIII [1], яким, з метою врегулювання процесуальних механізмів, які мають забезпечити ефективний, справедливий, неупереджений захист прав свобод особи в суді, було запроваджено нового учасника процесу – експерта з питань права, положення щодо правового статусу якого знайшли відображення у новій редакції Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) [2].

Особливостям правового статусу експерта з питань права присвячені дослідження науковців і практикуючих юристів, а саме: М. В. Шепітько [3], І. А. Бутирської [4],  О. Кармаза, Д. Кушерця [5] та інших. Проте питання щодо доцільності участі експерта з питань права в господарському процесі залишається дискусійним.

Вищенаведене обумовлює актуальність обраної теми дослідження, метою якого є обґрунтування напрямів удосконалення процесуального законодавства щодо регулювання правовідносин, які виникають в процесі участі експерта з питань права в господарському процесі.

Зміст слова «експерт» (від лат. Expertus – досвідчений) у тлумачних словниках розкрито як фахівець, що робить експертизу [6]. У юридичних словниках «експерт» - це особа, що володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, якій слідчим органом, суддею чи судом доручено провести експертизу й за її результатами подати висновок [7]. Тобто, основне призначення експерта з питань права в судовому процесі – це надання правової допомоги в межах і в спосіб, визначений в ГПК України, у питаннях, вирішення яких потребує спеціальних знань у сфері права.

Хоч і даний інститут є новим для України, проте вже тривалий час застосовується в міжнародному праві. Найбільш відомим прикладом є так звані amicus curiae, що дослівно означає «друг суду». Це особа (до того ж не тільки фізична), яка не є процесуальною стороною у справі, володіє виключними юридичними або професійними знаннями з важливої теми, що має місце в конкретній справі, і водночас бере участь в її розгляді з метою сприяння ухваленню справедливого судового рішення. У результаті своєї роботи такі «друзі суду» надають суду, що розглядає конкретну справу, аmicus curiae brief, тобто свою думку, погляд, звіт. Особливо розповсюджена така форма правової експертизи у США та Великій Британії, однак інколи вона застосовується і в країнах з правовими системами континентального права. Дещо схожою формою правової експертизи є інститут генеральних адвокатів, який діє у структурі суду Європейського Союзу (Європейський суд справедливості, Люксимбурґ) та адвокати якого надають допомогу суддям, пишучи необов’язкові письмові висновки, які в подальшому є рекомендаціями по розгляду конкретної справи [8].

Чинне законодавство не містить визначення поняття та вимог до експерта з питань права. У відповідних положеннях лише зазначено, що «як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визначеним фахівцем у галузі права» (ст. 70 ГПК України). Проте невирішеним залишається питання про те, який науковий ступінь повинен бути в такої особи, кого саме слід вважати «визнаним факівцем в галузі права» та чи має право така особа давати висновки в іншій галузі права ніж та, в якій отримано науковий ступінь.  

Практичні проблеми виникають під час процедури залучення експерта з питань права до участі в судовому процесі. Оскільки аналіз норм чинного законодавства говорить про те, що: «Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом». Проте, хто повинен заявити таке клопотання та в яких випадках воно має бути задоволене в законодавстві не визначено. 

Аналіз судової практики свідчить і про те, що поки не сформовано єдиного підходу до формального викладення інформації про експерта з питань права в судових рішеннях.

Так, ухвалами Господарського суду Луганської області від 19.03.2018 у справі №913/982/17  [9] та Господарського суду міста Києва від 27.03.2018 у справі №910/22855/17 [10] задоволено клопотання позивача про допуск до участі у справі експертів в галузі права. Варто зазначити, що у наведених ухвалах не зазначено інформації про залучених експертів: ні наукового ступеня, ні вченого звання, ні  місця їх роботи. 

В судовій практиці наявні і приклади відмови у залученні експерта з питань права, про що свідчить постанова Київського апеляційного господарського суду від 09.01.2018 у справі №910/4501/17, в які, зокрема, йдеться про відмову у задоволені відповідного клопотання відповідача[11]. Варто звернути увагу, що у постанові містяться відомості про місце роботи, посаду та почесні звання, експерта з питань права, натомість інформація про науковий ступінь і вчене звання відсутня. 

ГПК України чітко розмежовує правовий статус експерта та експерта з питань права. Так, цим учасникам присвячені різні статті в ГПК України: ст. 69 регламентує статус експерта, а ст. 70 – статус експерта з питань права. 

На законодавчому рівні закріплені вимоги до висновку експерта, а саме те, що предметом висновку експерта не можуть бути питання права (ст. 98 ГПК України). Тобто, висновок експерта є доказом у справі, на підставі якого суд встановлює певні обставини, що входять до предмета доказування та мають значення до справи. В свою чергу, висновок експерта в галузі права є результатом дослідження визнаного фахівця у галузі права щодо застосування аналогії закону, аналогії права або змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі.  Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими. З огляду на це, висновок експерта у галузі права не є доказом у справі та має допоміжний (консультативний) характер і не може бути обов’язковим для суду (ч. 1 ст. 109 ГПК України). 

Отже, перелік питань, які можуть бути поставлені перед експертом з питань права є вичерпним, тобто стосується лише застосування аналогії закону та аналогії права, а також змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі та не може стосуватися питань застосування будь-яких норм права. 

Деякі науковці висловлюють думку, що висновки експертів з питань права не є новелою українського законодавства, оскільки Верховний Суд та Конституційний Суд України враховують при прийнятті рішень висновки фахівців у сфері права щодо застосування норм права. Підготовкою таких висновків займаються Науково-консультативні ради, що діють при вказаних судах [12]. Проте не слід ототожнювати статус експерта з питань права із статусом Науково-консультативних рад. Так, експерт з питань права є самостійним учасником судового процесу та бере безпосередню участь у справі, тоді як Науково-консультативна рада є органом, утвореним при суді і учасники процесу не мають жодного відношення щодо залучення даного органу до справи. Крім цього різними є і джерела їхнього фінансування. 

Дискусійним є і питання чи не замінять експерти з питань права суддю, оскільки професійний суддя є юристом, тобто по суті він і сам є експертом з правових питань і повинен краще за будь-яких спеціалістів самостійного їх вирішувати. 

Таким чином, запровадження у господарський процес експерта з питань права як нового учасника судового процесу є важливим кроком, який дає змогу суду отримувати фахову думку з вузькопрофільних юридичних питань. З метою удосконалення процесуального законодавства щодо регулювання правовідносин, які виникають в процесі участі експерта з питань права в господарському процесі пропонується конкретизувати положення ГПК України шляхом визначення:

- вимог до наукового ступеню особи, яка може бути залучена в якості експерта з питань права;

- кола осіб, якими може бути залучено експерта з питань права для участі в справі;

- алгоритму вирішення питання про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи. 

Література:

1. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03 жовтня 2017 р. № 2147-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436. (Із змінами).

2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991р. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 6. Ст. 56. (Із змінами).

3. Шепітько М. В. Про процесуальний статус судового експерта та експерта з питань права: матеріали круглого столу з нагоди 100 – річчя від дня народження М. В. Салтевського (Харків, 30 жовтня 2017 р.). Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. С. 74-76. 

4. Бутирська І. А. Правовий статус експерта з питань права у господарському процесі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород: Право, 2018. С. 108-111.

5. Кармаза О. Експерт з питань права в судовому процесі: новели законодавства України / О. Кармаза, Д. Кушерець. Підприємництво, господарство і право. 2017. №10. С. 32-36.

6. Словник української мови: в11т. – К.: Наукова думка, 1971. Т.2. 1972. С. 462.

7. Популярна юридична енциклопедія / кол. авт.: В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський (кер.) та ін. К.: Юрінком Інтер. 2003. С.132.

8. Аналітична довідка з приводу експерта з питань права: проблема процесуального статусу. URL: http://ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/ekspert-z-pitan-prava-problema-protsesualnogo-statusu/.

9. Ухвала господарського суду Луганської області від 19 березня 2018 р. у справі № 913/982/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72958947 (дата звернення 12.02.2018).

10. Ухвала господарського суду міста Києва від 27 березня 2018 р. у справі № 910/22855/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73002148 (дата звернення 22.12.2017).

11. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 09 січня 2018 р. у справі № 910/4501/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71577211 (дата звернення 11.04.2017)

12. Бортман О. Експерт у галузі права: суддя чи фрілансі? Юрист&Закон. 2017.№47.URL:http://vkp.ua/ua/publications/articles/ekspert_u_galuzi_prava_suddya_na_frilansi/

___________________________________

Науковий керівник: Лехкодух Інна Олександрівна, старший викладач кафедри господарського права, юридичний факультет, Донецький національний університет імені Василя СтусаCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯНИНА НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЙОГО ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
19.04.2019 11:48
ЩОДО УЧАСТІ СВІДКІВ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
08.05.2019 20:57
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше