:: LEX :: ДИНАМІКА СИСТЕМИ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧ. ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДИНАМІКА СИСТЕМИ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧ. ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ
 
16.11.2020 14:16
Автор: Буцький Павло Едуардович, здобувач кафедри історії та археології Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]

В умовах відродження різних форм власності на території незалежної України значної актуальності набуває вивчення особливостей землеволодіння минулих сторіч. В процесі історичного розвитку аграрного сектора економіки України мало місце існування різних форм землеволодіння та землекористування. Їх вивчення дозволяє не тільки краще зрозуміти історію конкретного регіону, але і виявити тенденції в розвитку земельних відносин. Аналіз історіографії питання динаміки системи земельної власності у Таврійській губернії дозволяє з’ясувати ступінь дослідження суспільно-історичних процесів, що відбувалися у період формування капіталістичних відносин. У зв’язку із вищезазначеним об’єктом дослідження є територія Таврійської губернії. Предмет дослідження – історіографія питання динаміки системи земельної власності у Таврійській губернії. Мета дослідження полягає у аналізі історіографії питання динаміки системи земельної власності у Таврійській губернії. Історіографію з досліджуваного питання можна, умовно, розділити на 3 типи: дореволюційну (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.); радянську (1917-1991 рр.); роботи сучасних дослідників (1991-2006 рр.).

Перші відомі узагальнюючі дослідження, що дають динамічну картину розвитку землеволодіння та землекористування, з’являються в другій половині 19 ст. Це було пов’язано із збільшенням інтересу суспільства до особливостей аграрних відносин на території Російської імперії, і необхідністю поліпшення аграрної ситуації. Серед таких робіт слід відзначити монографію В.Є. Постнікова «Южнорусское крестьянское хазяйство», яка грунтувалася на земській статистиці та особистих спостереженнях. В цій роботі була зроблена найвдаліша спроба на базі різноманітних джерел послідовно прослідити етапи розвитку господарства на території Таврійської губ. [16].

Важливим є дослідження Ф. Лашкова та Г.Блюменфельда що до особливостей землеволодіння на Кримському півострові, яке було перевидано у 2011 році. Авторами зібрані перші матеріали по земельним відносинам у кримських повітах Таврійської губернії [1].

До числа робіт, в яких аналізується статистика землеволодіння окремих повітів відноситься «Сборник статистических сведений по Таврической губернии (Крестьянское хозяйство в Мелитопольском уезде)», складений К. Вернером і С. Харизоменовим у 1887 році [2].

«Очерк поземельных отношений в Таврической губернии» и «Государственный земельный фонд Таврической губернии» – дві роботи М.В. Неручева, надають цінні відомості про забезпечення селян надільною землею на початку ХХ ст., форми селянської оренди [11; 12].

Важливе значення для дослідження процесів особливостей збору та обробки статистичних даних, які стосуються землеволодіння та землекористування, мають праці В.В. Святловського «К вопросу о судьбах землевладения в России (статистика мобилизации земельной собственности)»  та «Мобилизация земельной собственности в России (1861-1908 г.)» [18; 19]. 

Важливі відомості про особливості болгарського землеволодіння в Таврійській губернії представлені в монографії Д.С. Державіна «Болгарские колонии в России», але слід зазначити відсутність в роботі істотної інформації про приватне землеволодіння болгар і про їх відношення до Столипінської реформи [3].

Специфічні риси німецького землеволодіння розглядаються в праці О. Клауса «Наши колонии». Використовуючи багато офіційних статистичних матеріалів, О. Клаус був одним з перших, хто дослідив проблему безземелля колоністів та обґрунтував її причини через призму земельних відносин в середовищі самих колоністів [6]. 

В науковій літературі радянського періоду виділяються матеріали міжреспубліканських симпозіумів по аграрній історії Східної Європи. Серед різноманітності статей, розміщених в цих виданнях, вимагає уваги стаття М.М. Максименко «Уставные грамоты Таврической губернии», що стосується земельного положення кріпаків [9]. 

Серед дисертаційних досліджень цього періоду, слід виділити роботу С.А. Секиринського, в якій даються загальні відомості про положення селянського населення на півдні Україні, виділяючи материкові повіти Таврійської губернії, як окремий економіко-географічний район. С.А. Секиринський розглядає основні форми землеволодіння в цьому районі, відзначаючи мале значення поміщицького, а також аналізує дані про селянську оренду [20].

Після отримання Україною незалежності увага до різних питань аграрної історії України посилюється. З'являються дисертації, підручники, монографії, що стосуються, не тільки аграрної проблематики в цілому, але і джерелознавчих питань дослідження історії Таврійської губернії. Сучасну літературу умовно можна розділити на 3 види – роботи з питань історії землеволодіння та землекористування, дослідження з історії статистики та збірники документів.

О. Замуруйцев та О. Жиряков у своїх дослідженнях розкрили особливості поземельних відносин у німецьких колоніях Таврійської губернії в пореформений період. На прикладі Бердянського та Мелітопольського повіту були висвітленні основні моменти земельно-правових відносин в колоніях [4].

Особливості болгарського землеволодіння досліджує С.І. Пачев який аналізує характер аграрних відносин у сільському господарстві та розвиток торгово-промислової сфери у болгарських колоніях [13-15].

Питання характеру землеволодiння i соцiального розшарування серед болгарських переселенцiв у Таврiйськiй губернiї були порушені у статті М.М.Максименка  та Г.Н.Губенко [10].

Землеволодіння та землекористування в материкових повітах Таврійської губернії досліджує А.М. Крилова на основі описово-статистичних джерел вона розкриває особливості землеволодіння та землекористування в Північному Приазов’ї [7; 8].

В монографії Н.Р. Теміровой показана еволюція поміщицького землеволодіння, розглянуті питання оренди і застави землі. Звертає увагу ретельне вивчення автором радянської історіографії поміщицького землеволодіння в Південній Україні [21]. 

Особливості Столипінської реформи на Півдні України, сутність її регіональних особливостей в Таврійській, Херсонській, Катеринославській губерніях досліджуються в дисертації О.М. Приймак. Він розглядає земельні та соціальні процеси як взаємозв'язок між всіма основними категоріями населення: селянами, сектантами, колоністами та ін. [17].

В різноманітті сучасної літератури слід виділити працю А.І. Карагодіна «История Запорожского края: 1770-1917», у якій приділяється серйозна увага вивченню питань землеволодіння та землекористування у контексті комплексного вивчення історії регіону у відповідний період. [5]. 

Таким чином, у вітчизняній історіографії накопичений певний досвід вивчення історії землеволодіння та землекористування. Спираючись на широке коло джерел, автори розкривають різні аспекти земельних відносин Таврійського регіону. Проте, назріла необхідність комплексного дослідження проблеми, виходячи з сучасних методологічних позицій.

Література:

1. Блюменфельд Г.Ф., Лашков Ф.Ф. Крымско-татарское землевладение; Сельская община в Крымском ханстве. Земельные отношения. Симферополь Салта, 2011г. 590 с.

2. Вернер К., Харизоменов С. Сборник статистических сведений по Таврической губернии. Крестьянское хозяйство в мелитопольском уезде. М., 1887. т. 1, вып. II.  VIII, 128, 45, 131, 51 с.

3. Державин Д.С. Болгарские колонии в России (Таврическая, Херсонская и Бессарабская губернии). София, 1914. 259 с.

4. Замуруйцев О. Аграрні відносини в німецьких і менонітських поселеннях Таврійської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка, 2016.  Вип. 1, ч. 1. С. 42–45.

5. Карагодин А.И. История Запорожского края: 1770-1917 (документы и материалы). Запорожье, 2002. 456 с.

6. Клаус А. Наши колонии. СПб., 1869. 456 с.

7. Крилова А.М. Земські статистичні публікації як джерело дослідження землеволодіння етнічних та соціальних груп Північного Приазов’я. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя, 2010. Вип.ХХVIIІ. С. 446–451

8. Крилова А.М. Описово-статистичні джерела дослідження землеволодіння та землекористування в Північному Приазов’ї (друга половина XIX -початок XX ст. ). Український селянин. 2012. Вип. 13. С. 28–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2012_13_8

9. Максименко М.М. Уставные грамоты Таврической губернии. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1962 г. Минск: Наука и техника. 1964. С. 455-463.

10. Максименко М.М., Губенко Г.Н. Характер землеволодiння i соцiальне розшарування серед болгарських переселенцiв у Таврiйськiй губернiї в другiй половинi XIX – на початку XX столiття // Проблеми слов'янознавства.– Вип.18.– Львiв,1978.– С.70– 77.

11. Неручев М.В. Государственный земельный фонд Таврической губернии. Симферополь, 1907. 87 с.

12. Неручев М.В. Очерк поземельных отношений в Таврической губернии. Симферополь, 1907а. XVI, 412 с.

13. Пачев С.І. Болгарські колонії Північного Приазов'я (1861-1917 гг.): комплексне дослідження: автореферат дис. ... кандидата історичних наук: 07.00.01. Запоріжжя, 1996. 19 c.

14. Пачев С.І. Развитие экономики болгарских колоний в Приазовье (1861-1914). Болгарське населення півдня України: Дослідження і документи. Вип.1. Запоріжжя, 1993. С.27-38

15. Пачев С.І. Поземельні відносини у приазовських болгар в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Наукові записки.Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України. Т. 5. К., 1999. С. 196-209

16. Постников В.Е. Южнорусское крестьянское хозяйство. М., 1891. ХХХІІ, 392 с.

17. Приймак О.М. Столипінська аграрна реформа на Півдні України. (1906-1917 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. 19 с.

18. Святловский В.В. К вопросу о судьбах землевладения в России (статистика мобилизации земельной собственности). СПб., 1907. 103 с.

19. Святловский В.В. Мобилизация земельной собственности в России (1861-1908 г.). 2-е издание. СПб., 1911. 152 с.

20. Секиринский С.А. Сельское хозяйство и крестьянство Крыма и Северной Таврии в конце XVIII-XX в. (1783-1917 гг.): Автореф. дис… д-ра истор. наук: 07.00.02 / Симферопольский гос. универ. Львов, 1974. - 34 с.

21. Темірова Н.Р. Поміщики України в 1861-1917 рр.: соціально-економічна еволюція. Донецьк: ДонНУ, 2003. 319 с.

________________ 

Науковий керівник: Пачев Сергій Іванович, кандидат історичних наук, доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. ХмельницькогоCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ІСТОРІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
18.11.2020 15:50
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
18.11.2020 11:49
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ В УКРАЇНІ-РУСІ
18.11.2020 11:47
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ ЗА ШЛЮБНО-СІМЕЙНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ-РУСИ
18.11.2020 11:46
ВИБОРЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
18.11.2020 11:41
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО УНОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ОУНІВСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ ТА ВОЯКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
18.11.2020 11:39
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ РЕФОРМИ 1862 РОКУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
18.11.2020 11:22
ВИКОРИСТАННЯ УСНОІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖЕРТВ РЕПРЕСІЙ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1990-ТІ РР. ДО СЬОГОДЕННЯ)
17.11.2020 10:28
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ПІДДАНИХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
16.11.2020 14:58
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше