:: LEX :: ПРОЦЕСУАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЕКСПЕРТА ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ НИМ ОБСТАВИН, ЩО СПРИЯЛИ СКОЄННЮ ЗЛОЧИНУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 23)

Термін подання матеріалів

11 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 13


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОЦЕСУАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЕКСПЕРТА ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ НИМ ОБСТАВИН, ЩО СПРИЯЛИ СКОЄННЮ ЗЛОЧИНУ
 
23.01.2009 09:12
Автор: Гуріна Дарія Петрівна, ад’юнкт Донецького юридичного інституту Луганського державного університету МВС України
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Останнім часом важливого значення набуває питання про процесуальну компетенцію експерта. В теорії і практиці до нашого часу відсутня одностайність в тлумаченні і застосуванні правила про межі компетенції експерта при встановленні ним обставин, що сприяли скоєнню злочину.
Питання експертної профілактики досліджувалися такими науковцями-криміналістами України та країн СНД як І.А. Алієв, Р.С. Бєлкін, Ф.Є. Давудов, В.Ф. Колмаков, Ю.Г. Корухов, Ю.К. Орлов, Б.І. Пінхасов, І.Я. Фрідман, А.Р. Шляхов та ін. Однак варто зазначити, що проблеми процесуальної компетенції експерта при встановленні ним обставин профілактичного характеру, до останнього часу не вирішені.
В юридичній літературі вказується на те, що експерти часто виявляють такі обставини, для виявлення яких в одних випадках зовсім не були потрібні спеціальні знання, а в інших – були потрібні, але не ті, які мав експерт. Науковці звертають увагу, що експерти намагаються виявити весь комплекс обставин, що сприяли скоєнню злочину, використовуючи матеріали кримінальних справ, що не стосуються предмету експертизи. Експерти порушують межі компетенції при розробці експертних рекомендацій, тому що ці рекомендації дуже часто не спираються на проведенні дослідження та спеціальні знання, що має експерт, ґрунтуються на матеріалах справи, що не стосуються предмету експертизи, містять у собі вказівку на вторгнення в оперативну та господарчу діяльність підприємства [1, с.37].
У науковій літературі існують дві протилежні точки зору щодо проблеми меж компетенції експертів в профілактиці злочинів та інших правопорушень. Прихильники першої вважають, що в наш час має місце тенденція обмеженого тлумачення компетенції експерта. Наводиться приклад, що окремі експерти-почеркознавці відмовляються фіксувати криміногенні фактори, для встановлення яких необхідно використовувати не тільки почеркознавчі знання, але й деякі елементарні знання про правила оформлення окремих категорій документів. Ці знання не відносяться до почеркознавчих, але неможна погодитися з тим, що це виходить за межі компетенції експерта, тому що більшість досвідчених спеціалістів мають знання у суміжних областях і повинні використовувати їх для встановлення криміногенних факторів. В необхідних випадках ці знання можуть бути отримані за допомогою консультації або вивчення нормативного акту чи необхідної літератури [2, с.28]. Ці дослідники вважають, що при вирішенні питань профілактичного характеру експерт не повинен обмежуватися рамками спеціальних знань. Він повинен звернути увагу компетентних органів на обставини, що сприяли скоєнню злочинів, навіть якщо вони формально виходять за межі його спеціалізації. Так, експерт-почеркознавець, що досліджує підпис у документі, має право вказати на такі порушення, як відсутність необхідних реквізитів, наявність виправлень у документі та ін. [3, с.92].
Окремі автори вважають, що особливістю профілактичних заходів експерта є те, що вони потребують не тільки спеціальних власно експертних знань, але й знань, отриманих із юридичних наук – кримінології, кримінального права, технічних дисциплін, знань специфіки роботи в тій чи іншій області народного господарства, а також важливе значення має іноді життєвий досвід експерта [4, с.76-77].
Підтримуємо іншу точку зору ряду авторів [5, 6, 7], які вважають, що конкретні запропоновані експертом свідчення профілактичного характеру тільки тоді мають значення, коли вони ґрунтуються на спеціальних знаннях експерта. Співробітники експертних установ мають право в профілактичних цілях використовувати тільки свої спеціальні знання, що отримані в процесі професійної (за дипломом про освіту) і спеціально-експертної (за свідоцтвом про право на проведення експертиз конкретного виду) підготовки. Цінність участі співробітників експертних установ у попередженні злочинів зумовлено тим, що вони знають і можуть сказати як спеціалісти окремої галузі науки і техніки, а не тим, що вони знають взагалі чи можуть робити висновки з фактів, які входять у склад їх повсякденної свідомості [5, с.36-37].
Таким чином, експерт не виходить за межі своїх повноважень тільки якщо: вказує тільки ті обставини, що сприяли скоєнню злочину, для встановлення яких необхідні його спеціальні знання; пропонує тільки такі заходи усунення обставин, що сприяли злочину, які випливають з даних проведеного дослідження та спеціальних знань; встановлює причини та умови, що сприяли скоєнню конкретних дій, не вирішуючи питання про те, чи є в цих діях склад злочину; встановлює обставини профілактичного характеру та розробляє заходи щодо їх усунення, ґрунтуючись лише на тих матеріалах справи, які стосуються предмету експертизи [1, с.33-34].
Ми вважаємо, що експерт не має права виявляти обставини, що не ґрунтуються на його спеціальних знаннях. Для виявлення таких обставин він повинен повідомити керівника судово-експертного закладу з метою вирішення питання про залучення до проведення експертизи співробітника іншої спеціальності.
Таким чином, ми вважаємо, що питання процесуальної компетенції експерта при встановленні ним обставин, що сприяли скоєнню злочинів, потребує подальшої розробки та удосконалення законодавчої регламентації.

Література:
1. Предупреждение преступлений и судебная экспертиза. - М.: «Юридическая литература», 1968. – 192 с.
2. Фридман И.Я. Комплексные экспертные исследования в целях профилактики правонарушений / И.Я. Фридман // Криминалистика и судебная экспертиза.– К., 1980. - № 20. – С. 25 – 30.
3. Атаходжаев С.А. Некоторые вопросы экспертной профилактики: материалы Всесоюзной науч.-практич. конф. [«Правовые, организационные и методические проблемы профилактической деятельности учреждений судебной экспертизы»], (Баку, 9-10 октября 1986 г.) / С.А. Атаходжаев. – Баку, 1986. – С. 91 -93.
4. Хмелева А.В. Этико–психологические аспекты профилактической деятельности эксперта: материалы Всесоюзной науч.-практич. конф. [«Правовые, организационные и методические проблемы профилактической деятельности учреждений судебной экспертизы»], (Баку, 9-10 октября 1986г.) / А.В. Хмелева. – Баку, 1986. – С. 76 - 78.
5. Берлянд Г.С. Вопросы компетенции эксперта в предупреждении преступлений: материалы Всесоюзного науч.-практич. семинара [«Пути совершенствования методики и организации профилактической деятельности экспертных учреждений»], (Киев, 27-29 апреля 1976г.) / Г.С. Берлянд– М., 1978. – С. 35 – 37.
6. Давудов Ф.Э., Шляхов А.Р. Актуальные проблемы теории и практики экспертно - профилактической деятельности учреждений судебной экспертизы системы Министерства юстиции / Ф.Э. Давудов, А.Р. Шляхов // Вопросы судебной экспертизы. - Баку, 1973. - № 16. – С. 5 - 10.
7. Корухов Ю.Г. Нормативное регулирование экспертно-профилактической деятельности: материалы Всесоюзной науч.-практич. конф. [«Правовые, организационные и методические проблемы профилактической деятельности учреждений судебной экспертизы»], (Баку, 9-10 октября 1986 г.) / Ю.Г. Корухов. – Баку, 1986. – С. 12-15.

e-mail: dariya.gurina@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ЩОДО КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЙ РАСИСТСЬКОГО ТА КСЕНОФОБНОГО ХАРАКТЕРУ, ВЧИНЕНИХ ЧЕРЕЗ КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ
28.01.2009 20:43
ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ І СВІДКІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ
28.01.2009 20:38
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА В УКРАЇНІ
28.01.2009 20:07
ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 150 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ „ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДІТЕЙ”
13.02.2009 07:51
ТИПОВІ ПОМИЛКИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗ
12.01.2009 10:57
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВИХ НОРМ ПРО ПІДСУДНІСТЬ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН
09.02.2009 21:02
ЯКІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ТА ПОВНА СТАТИСТИКА ЯК УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
09.02.2009 20:44
ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК СУБ’ЄКТА ХУЛІГАНСТВА ЗА КК ПОСТРАДЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК
09.02.2009 15:29
ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИМ НОРМАМ
09.02.2009 15:27
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМ КРИТЕРІЯМ ЗАКОННИХ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВА ОСОБИ НА ТАЄМНИЦЮ ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ
08.02.2009 17:17
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше