:: LEX :: МІСЦЕ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ В СИСТЕМІ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МІСЦЕ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ В СИСТЕМІ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
 
12.06.2017 21:17
Автор: Вожакін Олег Валерійович, студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]

Актуальність теми. В умовах розвитку ринкової економіки в Україні договір підряду стає одним з основних засобів регулювання відносин між суб’єктами господарювання. Таким договором є і договір на виконання проектних робіт.

Стрімкий розвиток економіки не можливий без реконструкції існуючих та зведення нових об’єктів інфраструктури. Будівництво займає важливу ланку в економіці країни. Створення об’єктів архітектури передбачає комплекс робіт з підготовки містобудівних умов, здійснення передпроектних робіт, пошуку архітектурних рішень, розроблення, погодження і затвердження проекту, виконання робочої документації для будівництва та саме будівництво об’єкта архітектури [1]. Під час здійснення такого комплексу робіт виникає низка приватноправових відносин, що регулюються договорами, важливе місце серед яких займає договір підряду на проектні роботи.

Метою даної роботи є дослідження правової бази укладання, характеристика юридичного змісту договору підряду на проектні роботи та визначення його місця в системі договорів України.

Договору підряду на проектні роботи присвячено 4 параграф 61 глави Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). Договір підряду на проектні роботи об’єднаний Законодавцем з договором підряду на пошукові роботи, що, на мою думку, не дуже слушно. І зазначений вище параграф має назву «Підряд на проектні та пошукові роботи»[2].

За визначенням, наведеним в ч. 1 ст. 887 ЦК України, договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт – це договір за яким підрядник зобов’язується  розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх.

До договорів підряду на проектні роботи застосовуються спеціальні положення Цивільного кодексу України (ч. 2 ст. 887 ЦК України), та загальні положення про підряд. В разі якщо даний договір укладається в полі господарсько-правових правовідносин (між суб’єктами господарювання) то до нього також застосовуються норми Господарського кодексу України (далі – ГК України), зокрема ст. ст. 318, 324 ГК України.

 Даний договір може будуватись за системою субпідрядних договорів (якщо інше не встановлено договором). Підрядник в праві доручати виконання всієї роботи або її частини третім особам за договором субпідряду, залишаючись відповідальним перед замовником за результати виконаної субпідрядником роботи.

Предметом договору на проектні та пошукові роботи є виконання підрядником (проектантом) проектних та пов’язаних із ними підготовчих робіт, які повинні завершитись складанням проектно-кошторисної документації [3; с. 588]. Таке визначення предмету наводиться в підручнику «Цивільне право України. Особлива частина» за редакцією О. В. Дзери. Я пропоную дещо розширити визначення предмету зазначеного договору, адже наведене вище визначення не охоплює предмет договорів що складаються, наприклад, тільки на вишукувальні роботи або, що часто має місце при залученні субпідрядників, на виконання певного розділу проектно-кошторисної документації. Тож предметом договору підряду на проектні та (або) пошукові роботи є виконання підрядником проектних, пошукових та пов’язаних із ними підготовчих робіт, результатом яких є складена відповідно до вимог законодавства проектно-кошторисна документація та (або) технічний звіт за результатами вишукувань або їх окремі розділи, встановлені договором.

Сторонами в договорі підряду на проектні роботи, як і в більшості договорів підряду, виступають замовник та підрядник. В юридичній літературі підрядника також називають проектантом або проектувальником. Згідно з визначенням, наведеним в Наказі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житло-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів» від 16.05.2011 № 45, проектувальник – це юридична особа, яка має в своєму складі відповідних виконавців, що згідно з законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізична особа, яка згідно з законодавством має відповідний кваліфікаційний сертифікат [4]. Замовником в даному договорі можуть бути як юридичні так і фізичні особи.

Договір підряду на проектні та пошукові роботи відокремлено від договору підряду на будівництво зважаючи на його особливий предмет. Ці обидва договори укладаються щодо будівництва або зміни об’єктів архітектури. Але предметом договору підряду на будівництво є виконана робота зі зведення, реконструкції об’єктів архітектури тощо, а предмет договору на проектні роботи – це певна документація, виконана згідно з завданням на проектування та нормативними документами.

Законодавець розташував зазначені договори в ієрархічному порядку. Тобто спочатку в Цивільному кодексі (параграф 3 глава 61 ЦК України) розміщений договір будівельного підряду в якому в обов’язки підрядника може включатися розроблення проектної документації, а потім договір підряду на проектні та пошукові роботи. І навіть в назві останнього проектні роботи зазначаються першими, так як в договорі підряду на проектні роботи досить часто прописується обов’язок проектувальника виконати і необхідні пошукові роботи. Щоправда зустрічаються пропозиції щодо зміни порядку розташування зазначених вище договорів в ЦК України (І. С. Лукасевич-Крутник «Юридична природа договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт»). Автор даної пропозиції виходить з того, що роботи, які є предметами перелічених договорів, виконуються в наступній послідовності: спочатку – пошукові, потім – проектні та тільки після виконання проектно-кошторисної документації – будівельні роботи. Тож І. С. Лукасевич-Крутник пропонує розмістити договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт параграфом 3, а договір будівельного підряду - 4 у главі 61 ЦК України [5; с. 155]. Але, на мою думку, їх розміщення в Цивільному кодексі цілком логічне і недоречно змінювати їх послідовність.

Важливою ознакою договору на проектні роботи є наявність певної творчої складової. Такі роботи мають виконуватись на основі творчого підходу. С приводу цього виникає питання щодо слушності об’єднання договорів підряду на виконання проектних та пошукових робіт в одному параграфі ЦК України. Хоч результатами виконання обох договорів є певна документація але підходи до її виготовлення зовсім різні. Так пошукові роботи проводяться для документального вираження існуючих умов будівництва (гідрогеологічні умови, геодезична зйомка ділянки будівництва, тощо), а проектна документація створюється на неіснуючий об’єкт архітектури (крім проектів реконструкції), така робота потребує творчого підходу, як від архітекторів – авторів проекту, так і від інженерів-проектувальників, які втілюють архітектурні рішення. Тож наявність творчої ознаки наближає цей договір до договорів на виконання творчих робіт (договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, договір франчайзингу, тощо) [6; с. 34], коли договір на виконання пошукових робіт більш близький до договорів на надання послуг.

Тож, зважаючи на різницю в предметі даних договорів, можна запропонувати виокремити договір підряду на пошукові роботи в окремий 5 параграф в 61 главі ЦК України, тим самим розділивши його з договором на виконання проектних робіт.

Так договір підряду на проведення проектних робіт за своєю правовою природою є двостороннім, консенсуальним, оплатним договором. Він входить в систему договорів підряду. Обумовлює виконання проектної документації для будівництва (реконструкції) об’єктів архітектури. Спеціальні ознаки предмету цього договору та вимоги до виконавців виокремлюють його серед інших договорів підряду і дозволяють займати окреме місце в системі договорів України.
Література:

1. Про архітектурну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України / Офіційний веб-портал Верховної Ради України – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/687-14 

2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

3. Цивільне право України. Особлива частина [Текст] : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

4. Про затвердження Порядку розроблення проектної документації не будівництво об’єктів [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житло-комунального господарства України / Офіційний веб-портал Верховної Ради України – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11/paran17#n17 

5. Лукасевич-Крутник І. С. Юридична природа договору підряду на проектні та пошукові роботи [Текст] // І. С. Лукасевич-Крутник // Університетські наукові записки, 2007, вип. № 1 (20). – С. 152-157.

6. Великанова М. М. Правова природа договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт [Текст] / М. М. Великанова // Юридичний вісник, 2010, вип. № 2 (15). – С. 33-35.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ПРИЗНАК ПРАВОСУДИЯ
29.05.2017 11:42
ПРАВО НА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
15.06.2017 19:16
ОСОБИ, ЯКИМ ГАРАНТОВАНО ПРАВО НА ПІДПРИЗНАЧЕННЯ ВІДКАЗООДЕРЖУВАЧА
15.06.2017 07:56
ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ
14.06.2017 18:35
ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
06.06.2017 12:52
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше