:: LEX :: ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ЯК ОРГАН РОЗГЛЯДУ СПОРІВ В ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 4


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ЯК ОРГАН РОЗГЛЯДУ СПОРІВ В ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ
 
07.05.2020 11:11
Автор: Майборода Валерій Олександрович, курсант Навчально-наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх справ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Встановлено, що третейський суд наряду з публічними інститутами громадянського суспільства (парламентаризм, свобода друку, суд присяжних) підтримував його існування, формуючи механізм приватного правозастосування. Третейський розгляд справ займає важливе місце в системі охорони громадських прав, що в свою чергу є альтернативою юрисдикційної форми їх захисту. На справді третейських суд являє собою не орган влади, а інститут громадського суспільства, наділений публічно важливими функціями.

Прийняття Конституції України поклало початок для розвитку нової правової держави, яку ми знаємо зараз, і, що призвело до потреби реформування та вдосконалення судової системи України. Але такий рух відбувається дуже повільно через перевантаженість судів справами, які знаходяться на розгляді і перевантаження суддів.  Ще однією проблемою сучасної системи судочинства є корпоративність суддівського корпусу. Тобто мова йде про заангажованість на певних політиків, органи влади чи бізнес-групи. Такий фактор дуже негативно впливає на довіру людей до державного суду. За даними соціологів лише 1,7% населення повністю довіряє суду, і 12% лише частково довіряють. Лише біля 2% зверталися до суду і отримали там допомогу. Тому як ми бачимо постає проблема забезпечення права громадян на відкритий і справедливий розгляд його справи незалежним і безстороннім судом, що передбачено ст.6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, 1950р. Саме тому, щоб не порушувати вимоги вказаної конвенції та ст.55 Конституції України, громадянам надається право вирішувати конфлікти, як у судовому порядку(державних судах) так і в позасудових (альтернативних) методів розгляду спорів.

Варто відзначити те, що сам Закон України «Про третейський суд» являє собою основу для діяльності, але він є лише правом до дій. А змістом таких дій є прийняття сторонами третейської угоди та підписання такого документа, що одночасно надає офіційності та персоніфікованої строковості, бо така угода діє на час розгляду конкретно цієї справи.

На наш погляд Третейський суд дійсно є не поганою альтернативою для вирішення питань, щодо забезпечення конституційних прав особи. І дійсно, за допомогою постійнодіючого третейського суду можна зменшити навантаження на суди загальної юрисдикції. Як показує статистика, то на кожного суддю із суду першої інстанції приходиться від 10 до 12 справ на розгляд за тиждень, в той час коли в судах інших країн, де діє третейський суд на суддів першої інстанції припадає близька 4 справ на тиждень. 

В тім, ті третейські суди в якому вигляді вони є на сьогоднішній день в нашій країні, на нашу думку, є неефективними і не можуть працювати в тому ж обсязі, що й в інших європейських країнах. Проблемою є також недостатній рівень обізнаності населення щодо розгляду спорів у третейському суді. Як свідчить аналіз, близько 70% осіб захочуть звернутися зі своїм спором до господарського суду; більшість адвокатів порадять звернутися саме до звичайного суду, оскільки третейський розгляд справ не потребує участі в судовому засіданні захисників прав сторін: ці права і так гарантуються принципами третейського розгляду. Отже, громадянам бракує достовірної інформації. До того ж рішення третейських судів часто ігнорують. Відсутній ефективний орган самоврядування третейських суддів. Третейська палата України не має статусу юридичної особи, а отже, не може повноцінно представляти інтереси всіх третейських суддів. Крім того, третейські суди здійснюють чимало зловживань для вирішення спорів ad hoc. Ці та інші проблеми практично унеможливлюють третейський розгляд справ.

Також слід зазначити , що деяка кількість змін, внесена до Закону вивела чималу кількість справ , що могла розглядатися даними судами і це негативно посприяло на розвиток Третейького суду в нашій державі. 

Можна дійти висновку, що відсутність політичної волі з боку парламенту призвела до того, що третейські суди не можуть ефективно виконувати свої функції. Потрібно, щоб законодавець звернув увагу на переваги третейського судочинства та на законодавчому рівні сприяв усуненню перешкод для їхньої діяльності.

Тому підсумувавши всі аргументи, можна сказати, що для нормального існування Третейського суду, такого яким він має бути , необхідно створення сприятливих умов. А у випадку, коли ми маємо несприятливі умов для цього не варто використовувати цю галузь, щоб не завдавати шкоди ні нормальному судочинству , ні правам і свободам особи. Насамперед треба підготувати нормативну базу для існування цього інституту, підготувати нормальний механізм взаємодії з судами першої інстанції, чітко визначити межі та функції існування, а вже потім використовувати Третейські суди за їх призначенням.

Література:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 р. № 5076-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17

4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02 червня 2016 р.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

5. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р.: http://kodeksy.com.ua/pro_tretejs_ki_sudi.htm

6. Ізарова І.О., Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільний процес України: навч. посібн. для студ. юр. спец. вищих навчальних закладів. Київ: ВД «Дакор», 2018. 276 с.

7. Логінов О.А. Цивільний процес України : навч. посіб. / О.А. Логінов, О.О. Штефан. К. : Юрінком Інтер, 2012. 361 с.

8. Цивільний процес (загальна частина) : навч. посіб. 2-е вид., доп. і перероб. / кер. авт. кол. А.В. Коваленко. Дніпро : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2017. 192 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ
22.04.2020 12:43
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ПРЕЛЕГАТУ
14.05.2020 10:43
ПОНЯТТЯ «ЖИТЛО» ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
12.05.2020 18:03
ДОКТРИНА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА НОВОГО ЧАСУ
11.05.2020 13:14
ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
08.05.2020 17:29
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ТА ЕТАПИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ
08.05.2020 17:24
OFFER AND ACCEPTANCE IN WEBSITE AND EMAIL CONTRACTING: ENGLISH CONTRACT LAW
08.05.2020 11:24
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
07.05.2020 11:27
РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
07.05.2020 11:22
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
07.05.2020 11:14
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше