:: LEX :: ПРИНЦИП ПРІОРИТЕТУ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я В  КОДЕКСІ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРИНЦИП ПРІОРИТЕТУ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я В КОДЕКСІ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
16.01.2009 20:50
Автор: Співак Марина Вікторівна, ад’юнкт кафедри адміністративного права і процесу Київського національного університету внутрішніх справ
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
У сучасній теорії філософії права є незаперечним, що першим правом людини є право на життя та здоров'я, а всі інші правові цінності в умовах конкуренції прав людини в цьому випадку вторинні [1, c. 257]. Відповідно до положень Конституції України здоров'я людини є найбільшою соціальною цінністю для держави [2]. Преамбула Всесвітньої декларації прав людини зазначає, що “зневажання” правами людини призводить до найтяжчих зловживань [3]. В наші дні, як ніколи з це питання зберігає всю свою актуальність.
З різних аспектів проблемам правового захисту громадян України в умовах наближення країни до європейських стандартів, кваліфікованого захисту прав людини, приділяють увагу як зарубіжні сучасники серед яких - Ніко Ланге, Маттіас Гартвіг так і наші співвітчизники - Віктор Кривенко, Микола Козюбра, Микола Савенко, Анатолій Селіванов. Нідерланди, Німеччина, Люксембург, Бельгія, Франція, Італія ще у 1967 перейнялися питаннями, що стосуються права на охорону здоров'я [4]. У рамках тезового викладу, ми спробуємо окреслити принцип права людини на охорону здоров'я закріплений в чинному КУпАП.
У міжнародно-правових актах і науковій літературі на позначення поняття «здоров'я» вживаються різні терміносполучення - "право на здоров'я" і "право на охорону здоров'я", що супроводжуються різними дефініціями, зокрема: право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я (ч. 1 ст. 25 Загальної декларації прав людини [5]); право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я (ч. 1 ст. 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права [6]); право на охорону здоров'я (п. "е" ч. 4 ст. 5 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації [7]); право на охорону здоров'я (ст. 11 Європейської соціальної хартії [8]); право на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я і засобами лікування хвороб та відновлення здоров'я (ч. 1 ст. 24 Конвенції про права дитини [9]); право на охорону власного здоров'я тією мірою, якою це дозволяють засоби профілактики, що існують, й лікування хвороб, людина повинна мати можливість досягти найвищого для себе рівня здоров'я (п. 1.6. ч. 1 Декларації про політику у сфері забезпечення прав пацієнта у Європі [10]). У цьому питанні ми поділяємо думку І.Я. Сенюти, що трактує поняття „здоров’я” як максимально досяжний та оптимальний фізичний і психічний стан людського організму, який є необхідним для забезпечення біологічного існування, здатності до тривалого активного життя й відтворення здорового покоління та „охорона здоров’я” як систему засобів, що спрямовані на збереження, зміцнення, розвиток та, у випадку порушення, відновлення максимально досяжного рівня фізичного й психічного стану людського організму, які зобов'язані здійснювати органи державної влади й органи місцевого самоврядування, громадські організації, а також людина та населення як в інтересах кожної фізичної особи, так і суспільства в цілому [11].
Нормами адміністративного права регулюються відносини, що виникають у сфері визнання, охорони і захисту прав людини і громадянина у сфері охорони здоров’я, а також окремих медичних закладів, відносини щодо ліцензування, акредитації та контролю за діяльністю щодо надання медичної допомоги, здійснення приватної медичної практики, виготовлення і застосування лікарських засобів, наркотичних речовин та прекурсорів, визначення окремих видів лікування, зокрема обов’язкового та примусового, також широке коло інших. У Кодексі України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року з внесеними змінами та доповненнями до теперішнього часу принцип пріоритету права людини на охорону здоров'я особливо відображається у Главі V де передбачена відповідальність за такі правопорушення що посягають на здоров'я населення як [12]:
• Стаття 42. Порушення санітарно – гігієнічних і санітарно – протиепідемічних правил і норм;
• Стаття 42¹. Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації;
• Стаття 42². Заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції;
• Стаття 42³. Виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами ;
• Стаття 44. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах;
• Стаття 44¹. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження ;
• Стаття 45. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу ;
• Стаття 45¹. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) компонентів і препаратів ;
• Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою ;
• Стаття 46¹. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення ;
• Стаття 46². Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством).
В КУпАП закріплений ширший перелік норм які передбачають відповідальність за порушення в галузі охорони здоров'я населення, таку позицію без сумніву можна назвати прогресивною. Наприклад, Особлива частина Кодексу про адміністративні правопорушення Латвії до цього часу не містить норм які б хоч якось були пов’язані з донорством, відсутні вони і у Кодексі Республіки Казахстан про адміністративні правопорушення. Незважаючи на вживання терміну „здоров’я населення” у назвах двох розділів кодексу про адміністративні правопорушення Республіки Білорусь, аналогічна норма там також відсутня. Не знаходить свого місця потрібна норма і в кодексі Російської Федерації про адміністративні правопорушення [13]. Це не єдиний приклад того, що в Україні, а зокрема в адміністративному законодавстві, цей принцип має державний характер охорони здоров'я. Новелою в КУпАП є і норма, що встановлює відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством).
Основними принципами охорони здоров'я в Україні що покладені в основу адміністративного законодавства повинні бути: 1) визнання охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України; 2) дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій; 3) гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення; 4) рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в галузі охорони здоров'я; 5) відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, наукова обгрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість; 6) орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в галузі охорони здоров'я;
З огляду на викладене можна зазначити, що закріпленню принципу права людини на охорону здоров'я в чинному Кодексі України про адміністративні правопорушення приділяється велика увага з боку законодавця. Гарантії реалізації основних громадянських, соціально-економічних і культурних прав, які стосуються здоров'я, є визначальною умовою стабільного існування правової держави в її демократичній формі.

Література:
1. Бачинін В. А., Журавський В. С., Панов М. І. Філософія права: Словник. — К: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2003.
2. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.
3.http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1092436482
4.Основы права Европейского Союза: схемы и комментарии: Учеб. Пособие. Под ред. Проф. С.Ю. Кашкина. М.: ИНФА-М, 2002.137 с.
5.Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качурен-ко. — 2-ге вид. — К.: Юрінформ. 1992. — С. 22.
6.Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко. — 2-ге вид. — К.: Юрінформ, 1992. — С. 29.
7.Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко. — 2-ге вид. — К.: Юрінформ, 1992. — С. 79.
8.Европейская социальная хартия: Справочник; Пер. с фр. — М.: Международ-ные отношения, 2000. — С. 171—173.
9.Конвенція про права дитини від 1989 року // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко. — 2-ге вид. — К.: Юрінформ, 1992. — С. 133—134.
10.Декларація про політику у сфері забезпечення прав пацієнта у Європі від 1994 р. // Права людини в системі взаємовідносин "лікар — пацієнт" у відкритому суспільстві. [Серія "Бібліотека сімейного лікаря"]. — К.: Медицина України. 2000. — Вип. 1. — С. 87.
11.Право людини на охорону здоров'я та його законодавче забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження). Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / І.Я. Сенюта; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 16 с. — укp
12.Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар /Р.А.Калюжний, А.Т.Комзюк,О.О. Погрібний та ін.;-К.:Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008.-781с.
13. http://base.zakon.kz/dok/lawyer/?uid=379D5AF7-CF2-4D69-A48-933DF 09.02.2008

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗАХИСТУ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ЗІ СТОРІНОК СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ІНТЕРНЕТУ
16.01.2009 21:04
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ УКРАИНЫ
12.01.2009 10:55
ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
10.02.2009 09:34
ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ НОВІТНЬОГО НОРМАТИВНОГО ПІДҐРУНТЯ УЧАСТІ ЕКСПЕРТА В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
09.02.2009 22:00
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВА ОСОБИ, ЯКА ПРИТЯГАЄТЬСЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
09.02.2009 20:50
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНІСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ПО ВИЯВЛЕНИХ ЗЛОЧИНАХ
09.02.2009 20:25
ПОТЕРПІЛИЙ В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ: ОІЄНТИРИ ДОСЛІДЖЕННЯ
09.02.2009 15:23
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАОХОЧЕННЯ, ЯК МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
09.02.2009 15:16
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ У ПРАВОВІДНОСИНАХ ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
02.02.2009 19:17
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше