:: LEX :: ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ НОВІТНЬОГО НОРМАТИВНОГО ПІДҐРУНТЯ УЧАСТІ ЕКСПЕРТА В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ НОВІТНЬОГО НОРМАТИВНОГО ПІДҐРУНТЯ УЧАСТІ ЕКСПЕРТА В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 
09.02.2009 22:00
Автор: Іванов Андрій Валерійович, здобувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Активізація процесів реформування вітчизняного деліктного законодавства не могла не вплинути і на ту її складову, яка спрямована на врегулювання адміністративно-деліктних відносин, при цьому як на рівні підготовки пропозицій щодо вивчення змін та доповнень до чинного адміністративно-деліктного законодавства, так і підготовки нового кодифікованого акту. Узагальнений аналіз результатів відповідної діяльності свідчить про: по-перше, сплеск зацікавленості вчених-юристів, юристів-практиків до проблематики реформування адміністративно-деліктного законодавства; по-друге, певне «тяжіння» всіх суб'єктів вищевказаних процесів саме до потреби проведення нової кодифікації адміністративно-деліктного законодавства із розробкою та подальшим прийняттям кодифікованого адміністративно-деліктного акту «нового зразка», який би відповідав нагальним реаліям часу. Як наслідок, з Україні за останні 5-6 років було організовано і проведено значну кількість різнорівневих заходів наукового, науково-практичного характеру з відповідної проблематики із запрошенням якомога більшої кількості науковців, юристів-практиків, в тому числі й із зарубіжних країн. Окрім того в Україні підготовлеа ціла низка проектів нормативно-правових актів, спрямованих на врегулювання адміністративно-деліктних відносин. Більшість зразків перспективного адміністративно-деліктного законодавства підготовлена на підставі опрацювання і врахування позитивного зарубіжного досвіду у відповідній сфері нормотворення, а також у комплексі із одночасним оновленням всього вітчизняного деліктного, перш за все, кримінального законодавства України. При цьому акцент слід зробити на тому, що у поле зору вчених-юристів, юристів-практиків та юристів-нормотворців потрапили і питання провадження у справах про адміністративні правопорушення, визначення правового статусу учасників відносин цього провадження, серед яких своє місце, як завжди, посідає і експерт. Інша справа, що запропоновані варіанти нормативного врегулювання останнього питання, на жаль, не можна визнати такими, які б у повній мірі відповідали реальним вимогам часу, у більшості своїй, є узагальненими за змістом, дещо спрощеними за формою. Це, у повній мірі стосується і проекту, підготовленого робочою групою на чолі із В.Стефанкжом, проекту, підготовленого робочою групою Кабінету Міністрів України (проект № 5558), проекту Д.Лук'янця, а також проекту Центру політико-правових реформ, саме який, до речі, на сьогоднішній день активно обговорюється у науковому середовищі.
Не вдаючись до детальної характеристики положень перспективного кодифікованого адміністративно-деліктного законодавства у частині визначення можливих засад участі експерта в адміністративно-деліктному провадженні, можна в узагальненому вигляді зазначити наступне. Доцільним вбачається у майбутньому кодифікованому акті про адміністративні правопорушення передбачити:
- Окрему главу «Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення» (або ж «Особи, що беруть участь в адміністративно-деліктному провадженні»), розподіливши у першій же статті цієї глави їх на групи, серед яких виділити окрему групу «Осіб, які сприяють провадженню у справах про адміністративні правопорушення» і до числа яких віднести експерта, спеціаліста;
- в окремих статтях Кодексу визначити правовий статус вищезазначених осіб;
- закріпити, що експертом може бути призначена особа, будь-яка незацікавлена у результатах розгляду справи, повнолітня, яка володіє спеціальними пізнаннями в науці, техніці, мистецтві, достатніми для проведення експертизи й надання висновку;
- на нормативному рівні бажано (саме на рівні кодифікованого акту) закріпити, що експертом може бути співробітник експертної установи, а також особа, яка не є таким співробітником, однак, яка володіє такими знаннями і може надати висновок. Однак, якщо для перших — це є складовою їх службових обов'язків, відповідно їх запрошення до адміністративно-деліктного провадження є спрощеним, для інших - обов'язковою є їх згода на залучення в якості експерта.
В окремій статті кодифікованого адміністративно-деліктного акту доречно визначити права, обов'язки та відповідальність експерта, передбачивши, що він має право знайомитися із матеріалами справи,, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для надання висновку, задавати питання, які стосуються предмету експертизи, учасникам провадження, вказувати у висновку інформацію, яка, на його думку, має відношення до справи, відмовитися від участі у справі із зазначенням причин, поважність/неповажність яких оцінює особа, яка розглядає справу, претендувати на відшкодування витрат, пов'язаних із його участю у провадженні. Серед обов'язків експерта варто окреслити такі: з'явитися на виклик особи, яка здійснює провадження у справі, надати об'єктивний висновок з поставлених запитань, а у разі потреби й пояснення стосовно висновку. За невиконання чи завідомо неправдивий висновок експерт повинен нести адміністративну відповідальність.
Доцільно визначити в кодифікованому адміністративно-деліктному акті, що особа, яка розглядає справу, може з власної ініціативи, або ж за клопотанням особи, щодо якої здійснюється розгляд справи, потерпілого, захисника, законних представників, призначати додаткову, комісійну, комплексну, повторну експертизу. При цьому цілком доречним виглядає нормативне визначення кожного із запропонованих різновидів експертизи.
Аналогічні доповнення варто внести і до Митного кодексу України, а також врахувати у проекті нового Митного кодексу України, текст якого також досить активно обговорюється на сьогоднішній день у середовищі юристів-науковців та юристів-практиків. Оскільки максимально детальне визначення правового статусу експерта в кодифікованому адміністративно-деліктному та митному актах сприятиме найповнішій реалізації ним всіх складових його статусу, підвищить роль і значення експерта як особи, яка сприяє провадженню, допоможе якомога повніше виконати завдання відповідного провадження й забезпечити з'ясування об'єктивної істини у справі, знайти винних, притягнути їх до відповідальності, з'ясувати причини та умови правопорушень, а це, у свою чергу, попередити протиправні діяння, зміцнити законність та забезпечити правопорядок.

e-mail: t_deputy@ukr.net

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗАХИСТУ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ЗІ СТОРІНОК СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ІНТЕРНЕТУ
16.01.2009 21:04
ПРИНЦИП ПРІОРИТЕТУ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я В КОДЕКСІ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
16.01.2009 20:50
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ УКРАИНЫ
12.01.2009 10:55
ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
10.02.2009 09:34
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВА ОСОБИ, ЯКА ПРИТЯГАЄТЬСЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
09.02.2009 20:50
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНІСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ПО ВИЯВЛЕНИХ ЗЛОЧИНАХ
09.02.2009 20:25
ПОТЕРПІЛИЙ В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ: ОІЄНТИРИ ДОСЛІДЖЕННЯ
09.02.2009 15:23
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАОХОЧЕННЯ, ЯК МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
09.02.2009 15:16
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ У ПРАВОВІДНОСИНАХ ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
02.02.2009 19:17
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше