:: LEX :: НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 20)

Термін подання матеріалів

04 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 16


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
 
07.12.2009 20:57
Автор: Зінченко Юлія Олегівна, аспірантка юридичного факультету Університету економіки та права «Крок»
[Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Конституція України не містить принципу пропорційності, що гальмує становлення України як правової держави. Сьогодні при визнанні принципу пропорційності розвинутими європейськими країнами, інтеграції України до європейського співтовариства, її розвитку у напрямку пріоритету прав людини, вирішення цієї проблеми носить невідкладний характер.
Принцип пропорційності є необхідною складовою принципу верховенства права і походить від нього, про що ще у 1965 році зазначив Конституційний Суд ФРН [1, с.479].
Конституційний Суд ФРН та Європейський Суд з прав людини застосовували принцип пропорційності в багатьох справах, що стосувались обмеження тих чи інших прав, пов’язуючи його з правомірністю таких обмежень. Також вбачається, що суд формує свою оцінку правомірності тих чи інших обмежень з дотриманням цього принципу [2, с.479].
Таким чином, принцип пропорційності – це одна з необхідних вимог, яка повинна дотримуватися державою при обмеженні прав людини, та обов’язковий критерій оцінки для суду при визначенні правомірності таких обмежень. Призначення принципу пропорційності полягає в збалансуванні публічних та приватних інтересів та недопущення неправомірного обмеження прав осіб.
Викладене вказує на необхідність дотримання принципу пропорційності в будь-якій державі, яка позиціонує себе як правова, віддаючи пріоритет правам людини, та закріплення такого принципу серед конституційних принципів основних актів таких держав.
На сьогодні принцип пропорційності закріплений в таких конституційних актах як: Союзна Конституція Швейцарської Конфедерації (стаття 36) [3, с.542]; Конституція Республіки Хорватія (статті 16, 17) [3, с.450]; Конституція Республіки Польща (стаття 31) [4, с.690]; Конституція Республіки Португалія [4, с.752]; Конституція Республіки Молдова [4, с.558]; Конституція Російської Федерації (частина третя статті 55) [3, с.28].
Така позитивна міжнародна практика у застосуванні зазначеного принципу свідчить про необхідність його закріплення і в Конституції України, яка прямує до інтеграції з розвинутими європейськими державами.
Загалом правова система України має необхідні умови для сприйняття принципу пропорційності, на що вказує навіть історична традиція. Так, дещо схоже до принципу пропорційності можна помітити навіть у тексті першої Української Конституції Пилипа Орлика 1710 року [5, с.41].
Принцип пропорційності був передбачений попередніми проектами Конституції України, зокрема, статтею 59 проекту Конституції України від 27 травня 1993 року: «Конституційні права і свободи особи не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених цією Конституцією і прийнятими на її основі законами, з метою захисту прав і свобод інших осіб, охорони здоров’я, громадської безпеки та суспільної моралі. Такі обмеження мають бути мінімальними і відповідати засадам демократичної держави. У випадках введення воєнного або надзвичайного стану можуть бути обмежені права, передбачені статтями 24, 25, 26, 29, 34, 37, 38, 39, 40, 41 Конституції і лише на той термін і в тій мірі, які обумовлюються гостротою відповідного стану». Аналогічна норма містилась і в Проекті Конституції України від 26 жовтня 1993 року [6, с.279].
Чинна Конституція України визначає Україну як суверенну і незалежну, демократичну, правову державу (стаття 1), в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (стаття 2); в Україні визнається і діє принцип верховенства права (стаття 8).
Отже, положення чинної Конституції України також зорієнтовані на дотримання принципу пропорційності, оскільки вони позиціонують Україну як правову державу, де діє принцип пріоритету прав людини та принцип верховенства права, а реалізація їх у повній мірі можлива за умови дотримання принципу пропорційності.
Поступове сприйняття Україною принципу пропорційності вбачається і в практиці Конституційного Суду України [7].
На сприйняття принципу пропорційності Україною вказує і пряма законодавча вказівка на дотримання цього принципу адміністративними судами, яка міститься в пункті 8 частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України [8].
Зважаючи на вагому роль принципу пропорційності, як елементу дотримання правомірного обмеження прав людини, слід відмітити необхідність широкого застосування цього принципу як Конституційним Судом України, так і судами загальної юрисдикції. Адже саме на суди покладено функцію захисту прав і свобод громадян, встановлення справедливості того чи іншого обмеження та справедливе застосування таких обмежень.
Запровадження принципу пропорційності у правову систему України спостерігається також через виборче законодавство України, що повинно базуватися на відповідних рекомендаціях та міжнародній практиці Венеціанської комісії, яка закріпила принцип пропорційності як один з основних принципів у Керівних принципах щодо заборони та розпуску політичних партій та подібних заходів, ухвалених на 41-й пленарній сесії 10-11 грудня 1999 року [9, с.224].
Отже, принцип пропорційності запроваджується в правову систему України через практику Конституційного Суду України у вирішенні окремих справ з застосуванням і дотриманням цього принципу та через його закріплення у законах України. Проте для більш послідовного та ефективного застосування принципу пропорційності не лише Конституційним Судом України, а й судами загальної юрисдикції, органами державної влади, необхідно закріпити вказаний принцип у Конституції України.

Література:
1. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. Вид. 2-е, випр., доп. – К.: Реферат, 2007. – 848 с.
2. Rees vs. the United Kingdom. – Judgment of 17 October 1986 // Judgments and decisions. – Series A, no. 106.
3. Конституции государств Европы: В 3 т. / Под. общ. ред. Л.А.Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001.– Т.3. – 792 с.
4. Конституции государств Европы: В 3 т. / Под. Общ. Ред. Л.А. Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – Т.2. – 840 с.
5. Історія української Конституції / Упоряд. А.Г.Слюсарено, М.В.Томенко. – К.: Право, 1997. – 464 с.
6. Конституція незалежної України: У 3 кн. / Під заг. ред. С. Головатий, Л. Юзьков. – К.: Право, 1995. Кн.1: Документи, коментарі, статті. – 398 с.
7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) № 15-рп/2004 від 2 листопада 2004 року // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – №5. – С. 38; Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України "Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (справа про податкову заставу) № 2-рп/2005 від 24 березня 2005 року // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – №2. – С. 4; Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Кіровоградобленерго" про офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (справа щодо кредиторів підприємств комунальної форми власності) № 5-рп/2007 від 20 червня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2007. – № 48. – Ст. 1991.
8. Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 37 – Ст. 446.
9. Європейський демократичний доробок в галузі виборчого права.: Матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЕ / За ред. Ю. Ключковського. – К.: ФАДА, ЛТД, 2008. – 340 с.

e-mail: ammi10@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
21.12.2009 08:23
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ
20.12.2009 16:02
ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО РУХУ СЕРЕДИНИ ХХ СТ.
20.12.2009 16:00
ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
14.12.2009 20:38
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЮРИДИЧНОЇ ФІКЦІЇ» В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ПРАВА
14.11.2009 10:42
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
12.12.2009 19:11
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМ
12.12.2009 19:05
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СУВЕРЕННОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
12.12.2009 19:02
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ТА ОБ’ЄКТА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
11.12.2009 22:53
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
11.11.2009 19:27
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше