:: LEX :: ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ТЛУМАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ТЛУМАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ
 
01.02.2023 11:24
Автор: Мусиченко Ольга Михайлівна, PhD, доцент, доцент кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін, Миколаївський навчально-науковий інститут права Національного університету «Одеська юридична академія»
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]


Безумовно, поняття «тлумачення» стосується будь-якої галузі права, де вирішуються конкретні правозастосовні завдання. Проте, саме поняття «тлумачення» не знайшло широкого застосування у вітчизняному законодавстві. Тому слід звернутися до доктринальних трактувань даного терміна, акцентуючи увагу на ті з них, які пропускають його через призму кримінального закону.

Поняття тлумачення подається майже в кожному сучасному підручнику, навчальному посібнику з кримінального права. Так, Р.В. Вереша пише, що це «зʼясування та визначення змісту  правової норми, тобто волі законодавця, відображеної у прийнятому ним законі» [1, с. 37]. Науковці одеської школи права наголошують: «Тлумачення кримінального закону можна розуміти як зʼясування змісту його норм та їх розʼяснення» [2, С. 15], акцентуючи увагу на подвійності елементів тлумачення. З вказівкою на мету тлумачення кримінального закону визначають поняття науковці харківської школи права: «Тлумачення закону полягає у зʼясуванні і всебічному розкритті його змісту з метою точного застосування» [3, С. 42]. Професор Н. Ярмиш дає схоже визначення: «Під тлумаченням кримінального закону розуміється вияв його суті, визначення змісту, розкриття термінів, оціночних ознак з метою застосування його відповідно до волі законодавця» [4, С. 22]. 

Вказані дефініції тлумачення кримінального закону повʼязують його лише із застосуванням. Однак, тлумачення кримінального закону відбувається і не лише при застосуванні норми права. Кримінальний закон має знати кожен, щоб не порушувати кримінально-правові заборони, в цьому проявляється превентивна функція кримінального закону. А розуміння, осягнення його змісту завжди повʼязане завжди з процесом тлумачення, і це є цариною герменевтики.

Як один з елементів герменевтики кримінального закону розкриває поняття тлумачення кримінального закону З.А. Загиней:  це «пізнавальний, розумовий процес, спрямований на розуміння (зʼясування, інтерпретацію) нормативного змісту кримінального закону, а також його розʼяснення іншим субʼєктам, у результаті чого досягається розуміння нормативного змісту тексту цього закону» [5, С. 39]. 

Інший підхід до визначення тлумачення кримінального закону, як локальної діяльності задля вирішення конкретної ситуації пропонує інша група науковців. «Тлумачення закону полягає у знаходженні належного правового рішення для конкретної життєвої і водночас правової ситуації» [6, С. 93], – таке визначення дається в роботі О.О. Дудорова, М.І. Хавронюка. Подібним чином, а саме як  належне правове рішення для конкретного випадку визначається тлумачення закону про кримінальну відповідальність в підручнику за редакцією  М. І. Мельника, В. А. Клименка [7, С. 27]. Притому вчені наголошують, що тлумачення закону про кримінальну відповідальність не створює ані нових норм, ані змінює існуючі норми. На наш погляд, такий підхід тяжіє до поняття кваліфікації. 

Різні субʼєкти можуть по-різному тлумачити одну і ту саму норму, але внаслідок цього вона не змінюється. І в цьому учені абсолютно праві, оскільки КК України забороняє застосування аналогії (ч. 4 ст. 3 КК України). Науковці також наголошують, що тлумачення кримінального закону не може бути довільним, тобто таким, що виходить за межі волі законодавця, вираженої в тексті закону.

Необхідність тлумачення норм кримінального права обумовлена наявністю у них такої суттєвої ознаки, як нормативність, тобто загальний і абстрактний характер, що означає поширення їх дії на широке коло субʼєктів. У той же час кримінально-правова норма (як і норма будь-якої іншої галузі права) багаторазово застосовується до конкретних ситуацій і вимагає свого розʼяснення в кожному випадку саме шляхом її тлумачення. Дійсно, до завдань органу досудового розслідування, судді, які інтерпретують норму кримінального закону, входить вивчення тих ознак складу кримінального правопорушення, які застосовані в конкретному кримінальному провадженні. У свою чергу, тлумачення кримінально-правової норми дозволяє співвіднести не розповсюджений раніше випадок (найчастіше, новий спосіб вчинення кримінального правопорушення) з її змістом.

На думку Д.О. Балабанової, процедура тлумачення кримінального закону може включатися в процес криміналізації, виступаючи у двох проявах: по-перше, завдяки тлумаченню ми можемо визнати те чи інше, конкретне діяння конкретної особи злочинним; по-друге, тлумачення будь-якої чинної правової норми дає підстави для більш вдалого, чіткого формулювання правової норми (в тому числі тієї, що встанов¬лює кримінально-правову заборону) у майбутньому, тобто для вдосконалення процесу криміналізації [8, С. 462].

Таким чином, в доктрині кримінального права склалося різні підходи до розуміння тлумачення кримінального закону. Перший підхід розглядає тлумачення кримінального закону у контексті його застосування і при визначенні тлумачення учені завжди дають вказівку на мету тлумачення – застосування кримінального закону. Другий підхід повʼязаний з герменевтикою кримінального закону і наголошує на тлумаченні як елементі герменевтики. Третій підхід до визначення тлумачення кримінального закону говорить про тлумачення як діяльність, спрямовану  на знаходження правового рішення у конкретній життєвій ситуації. Такий підхід здебільшого повʼязаний з кваліфікацією діяння, тому тяжіє до першого з описаних підходів. Притому усі без винятку науковці вказують на заборону виходу при тлумаченні кримінального закону за межі волі законодавця. 

Узагальнивши різноманітні підходи щодо поняття тлумачення кримінального закону, можемо надати наступне визначення тлумачення кримінального закону – це діяльність, розумовий процес, що спрямований на зʼясування та розʼяснення змісту  кримінально-правової норми, тобто волі законодавця, вираженої в тексті кримінального закону, у результаті чого досягається його розуміння.

Література:

1. Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібн. К.: Алерта, 2016. 364 с.

2. Кримінальне право України. Загальна частина: текст лекцій: Закон. Злочин. Відповідальність / В. О. Туляков, Н. А. Мирошниченко, Д. О. Балобанова; НУ ОЮА. Одеса: Юридична література, 2014. 128 с.

3. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В.І. Борисов, В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 5-те вид., переробл. і допов. Х.: Право, 2015. 528 с.

4. Ярмиш Н. Про межі допустимості поширювального тлумачення кримінального закону. Вісник Національної академії прокуратури України. 2008. №1. С. 22-27.

5. Загиней З. Кримінально-правова герменевтика: монографія. К.: Видавничий дім «АртЕк», 2015. 380 с.

6. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. К.: Ваіте, 2014. 944 с.

7. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю.В.Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. К.: Юридична думка, 2004. 376 с.

8. Балабанова Д.О.  Тлумачення кримінального закону. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.]; ОНЮА. Одеса: Юрид. л-ра, 2005. Вип. 25. С. 460-463.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
10.02.2023 11:57
ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У ФОРМІ ДІЗНАННЯ
08.02.2023 21:37
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА ОКРЕМИХ МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
08.02.2023 12:18
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
08.02.2023 12:06
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ТА СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
08.02.2023 11:42
НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ АБО БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ
04.01.2023 16:09
ПРАВОВІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ
03.02.2023 18:34
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ ПРЕДСТАВНИКАМИ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
01.02.2023 11:39
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОТЕРПІЛИЙ ЯК ОЗНАКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 374 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
01.02.2023 11:27
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ЄРДР
01.02.2023 11:18
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше