:: LEX :: ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ТА ІНСТИТУТІВ СУСПІЛЬСТВА ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРАВ ДІТЕЙ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 17


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ТА ІНСТИТУТІВ СУСПІЛЬСТВА ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДІТЕЙ
 
08.12.2022 18:51
Автор: Адамовський Володимир Іванович, кандидат історичних наук, доцент, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]


Розвиток світового співтовариства завжди передбачає становлення до дітей, як категорії, що в майбутньому будуть підтримувати той рівень цивілізації та ті відносини, що склалися в суспільстві. На сьогодення так склалося, що існують значні розходження в плані доступу до реалізації власних майнових та немайнових прав дітей й можливостей впливати на них.

Протягом останніх десятиліть в багатьох країнах значно зросла державних інститутів, що займаються проблемами захисту прав дітей. Деякі з них розглядають питання, пов’язані з визначенням майнового статусу дітей та реалізацією права на участь у немайнових відносинах тощо. Цьому великою мірою сприяла зміна правового статусу дітей і, в першу чергу, на міжнародному рівні.

Рівень розвитку держави та суспільства може оцінюватися за різними критеріями, але одним з найбільш універсальних являється забезпечення рівних можливостей для участі в процесі прийняття рішень для захисту прав дітей, в тому числі майнових та немайнових. Забезпечення прав і свобод особи як специфічна діяльність по наданню їм реального, невід’ємного і непорушного характеру передбачає створення умов, за яких реалізація прав і свобод особи є безперешкодною і максимально ефективною [54, с. 216.]. Такі умови для всебічної і повної реалізації людиною своїх прав в будь-яких сферах приватного і публічного життя повинна створити держава і суспільство загалом.

Тенденція щодо поліпшення становища дітей більше характерна для країн Північної Європи і Канади. Більшість спеціалістів що вивчають питання захисту прав дітей в Україні теж говорять про засади змін в загальній системі захисту прав людини і без сумніву такої категорії як діти. На нашу думку, це найбільш прийнятний і правильний шлях для захисту прав і свобод людини. 

В основі будь-якого юридичного механізму захисту прав дітей лежить правова база, в якій і закріплюються юридичні засоби забезпечення прав і свобод дитини, в тому числі одних з основних прав майнових та немайнових. На думку професора Копиленка О.Л., в ідеалі система нормативно-правових актів з питань захисту прав та свобод дитини,включаючи її матеріальні та нематеріальні права, які приймає вищий законодавчий орган – Верховна Рада України, повинна складатися з трьох основних блоків: 1) міжнародні договори та конвенції, ратифіковані Верховною Радою України; 2) спеціальне законодавство; 3) галузеві закони [122, С.20]. 

Держави, які ратифікували всі основні міжнародні угоди у сфері прав дитини, закріпили принцип поваги до неповнолітніх осіб в своїх конституціях, а також законах. Як правило, в законах закріплені загальні положення щодо захисту прав дитини можливостей поєднання життя неповнолітнього в суспільному середовищу, забезпечення рівних можливостей в отриманні освіти не залежно від матеріального статку, тощо. В деяких країнах прийняті спеціальні закони про забезпечення прав дітей та рівних можливостей щодо реалізації власних прав у суспільстві: Наприклад, у Великій Британії 1989 році спеціальний кодифікований акт про права дитини, в Канаді в 1986 році був прийнятий Закон про справедливу освіту, який стосується не лише навчальних закладів, але й провідних корпорацій, так і бізнесу, щодо стимулювання освітньої діяльності, як напряму, що регулюється на федеральному рівні; у Швеції вже понад двадцять років діє Закон про рівні можливості у сфері зайнятості; Закон про рівність у Фінляндії зобов’язує працедавця проводити роботу із забезпечення та надання молоді робочих місць .

Специфікою законодавства у сфері захисту прав дітей серед країн Європейського Союзу є включення до нормативно-правих актів положень про службу омбудсмена з питань захисту прав неповнолітніх, яка є незалежним урядовим органом. До завдань омбудсмена входить надання інформації щодо стану прав дітей, розгляд скарг осіб, що вважають себе потерпілими від дискримінації. Служба омбудсмена публікує різного роду бюлетені і річні звіти, у яких докладно розглядаються конкретні випадки дискримінації прав дітей. Такий метод роботи сприяє підвищенню правового захисту прав дитини.

Слід підкреслити, що у Швеції омбудсмен має право захищати розглянуту ним скаргу в суді. У Норвегії і Фінляндії омбудсмен щорічно розглядає і виносить рішення стосовно 200-300 скарг, не враховуючи відповідей на телефонні дзвінки. Основна мета запровадження посади омбудсмена – створення органу, більш доступного, ніж суд, для громадян, що зазнали дискримінації і потребують допомоги [168, С. 122]. 

Обов’язковим елементом правової бази у сфері реалізації прав дітей є програми та національні плани дій, які являють собою зобов'язання, що їх бере на себе уряд, з метою забезпечення захисту прав дитини. У деяких країнах існують особливі регіональні плани дій. Неурядові організації, що здійснюють свою діяльність у галузі рівності, часто беруть участь у реалізації цього плану. Слід зазначити, що більшістю держав-членів Ради Європи розроблено плани дій із забезпечення захисту прав дитини як окремої категорії людської спільноти. 

Так, у Бельгії перший національний план дій із застосування Конвенції про права дитини у 1990 році. У ньому передбачалися заходи, що зачіпали усі сфери, розглянуті в Конвенції щодо впровадження норм в життя. У Данії урядові плани дій були представлені на розгляд парламенту ще в 1989 році, після прийняття Конвенції на Генеральній асамблей ООН. У 1994 році угорський уряд прийняв резолюцію  про застосування положень Конвенції про прав дитини у власній діяльності та платформу дій. Національна програма дій була спрямована на: утвердження прав дитини, здійснення заходів щодо забезпечення таких прав у перехідний період та усунення основних труднощів, що виникають на шляху даного виду діяльності зниження, дискримінуючих факторів у галузі освіти й навчання як форма забезпечення немайнових прав дитини [8, C.119]. 

Як бачимо, законодавство у сфері прав дітей характеризується певною специфікою, обумовленою міжнародно-правовими нормами. Більшість країн світу почали формувати його після 1989 року, враховуючи положення конвенції про права дитини. На нашу думку, найбільш досконалим і реально діючим є те законодавство, в якому враховано комплексний підхід реалізації міжнародних стандартів у сфері прав дітей, де враховані такі аспекти як розвиток дитини матеріальне її забезпечення, тобто матеріальні її права та розвиток освітній і духовний, що відноситься до нематеріальних прав дитини.  

Прикладом комплексного підходу до формування правової бази  у сфері захисту прав дітей є країни Скандинавського півострову.

Нині можна говорити про те, що в Україні почало формуватися  спеціальне законодавство з питань захисту прав дитини. Розроблення проектів нормативно-правових актів здійснюється з обов'язковим  урахуванням  принципів  забезпечення прав дітей та реалізації ними власних можливостей. Тобто відповідні галузеві закони теж повинні враховувати всі права та свободи, які визначені Конвенцією про права дитини. 

Як одну  з організаційних гарантій забезпечення виконання положень стратегії можна запропонувати заходи, направлені на інформування суспільства щодо фактів порушення майнових та немайнових прав дітей та шляхів їх подолання, а саме: запровадити репортажі, тематичні ток-шоу, освітні програми, які висвітлювали б стан дотримання і реалізації прав, в редакціях друкованих засобів інформації, на телебаченні, на радіо ввести посаду консультанта або експерта з прав людини; законодавчо, організаційно і фінансово забезпечити взаємодію центральних і місцевих органів влади, а також місцевого самоврядування в інформаційній сфері щодо пропаганди захисту прав дитини тощо.

При розробленні стратегії варто врахувати досвід Канади у цій сфері, адже Канада є лідером у міжнародній співпраці. Починаючи з 1976 року в цій країні на державному рівні почали формуватися механізми.

Таким чином, кожен з напрямків національної стратегії повинен бути деталізований і конкретизований у вигляді чіткого плану дій в строго визначені терміни, а його реалізація забезпечена шляхом фінансування з державних місцевих бюджетів, а також за рахунок коштів бізнесових структур.

Прийняття національної стратегії поліпшення один із шляхів забезпечення виконання Конвенції Доказом цьому є досвід розвинених країн у розробці та реалізації програм такого рівня.

Література:

1. Энтин М. Л. Международные гарантии прав человека: опыт Совета Европы. Москва : Изд-во МНИМП, 1997. 296 с. 

2. Вопрос о нарушении прав человека и основных свобод, включая политику расовой дискриминации и сегрегации и апартеида во всех странах, особенно в колониальных и других зависимых странах и территориях / Резолюция Экономического и социального совета ООН (1235 (XLII), 6 July 1967). URL:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/523/42/IMG/NR052342.pdf (дата звернення: 02.12.2022).
Abridged report of the 51st meeting (Strasbourg, 27 February – 2 March 2001) / Steering Committee for Human Rights (CDDH). Ministers' Deputies Decisions (752nd meeting, 16 May 2001). – CM/Del/Dec(2001)752 (8 May 2001) URL: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=529279&SecMode= 1&DocId=193464&Usage=2 (дата звернення: 02.12.2022).

3. Гусейнов Л. Г. Международные обязательства государств в области прав человека. Баку, 1998. 188 c. Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ШВЕЙЦАРСЬКА МОДЕЛЬ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
29.11.2022 15:04
ПОВНОВАЖЕННЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ЩОДО МІЖПАРЛАМЕНТСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ
15.12.2022 20:14
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НАРОДІВ
13.12.2022 10:52
БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК НОВА ІНСТИТУЦІЯ У СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
13.12.2022 05:45
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МУНІЦИПАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ
10.12.2022 22:49
ПРОЦЕДУРА СПІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ АБО «МИТНИЙ БЕЗВІЗ» - СУТТЄВИЙ ІМПУЛЬС ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
09.12.2022 19:09
THE PRINCIPAL PROVISIONS FOR THE ACCELERATED PROCEDURE OF READMISSION BETWEEN UKRAINE AND EU MEMBER STATES
08.12.2022 19:14
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
08.12.2022 19:06
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ
08.12.2022 18:41
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
08.12.2022 02:23
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше