:: LEX :: ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МУНІЦИПАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МУНІЦИПАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ
 
10.12.2022 22:49
Автор: Петришина Марина Олександрівна, кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
ORCID: 0000-0002-5702-0112

Пошук моделі місцевого самоврядування супроводжують не лише наукові дискусії щодо генези та сутності цього політико-правового явища, проблем правового регулювання його організації та функціонування, участі різних суб’єктів у його здійсненні, а й питання формування оптимальної державно-правової моделі контролю у сфері місцевого самоврядування та муніципальної нормотворчості в Україні.

При цьому, означені питання залишаються недостатньо вивченими та науково обґрунтованими. Комплексні дослідження питань, пов’язаних із формування вітчизняної державно-правової моделі контролю у сфері місцевого самоврядування і муніципальної нормотворчості в Україні не проводилися.

Ґрунтовного дослідження та вдосконалення потребують питання, пов’язані з трансформацією моделі взаємовідносин між органами публічної влади в аспекті муніципальної реформи, з метою формування спроможного місцевого самоврядування, особливо враховуючи потребу в збалансуванні контрольно-наглядових функцій органів державної влади з метою недопущення протиправної діяльності під час дії воєнного стану, при збереженні можливості належної реалізації функцій та повноважень органів місцевого самоврядування щодо забезпечення життєвоважливих потреб територіальних громад.

Зважаючи на означене, метою роботи є вивчення зарубіжного досвіду, зокрема на прикладі держави-учасниці ЄС Франції, у сфері формування державно-правової моделі контролю за місцевим самоврядуванням та муніципальною нормотворчістю і з’ясування можливостей щодо упровадження окремих здобутків у чинне законодавство і практичну площину.

Загалом повнота та чіткість конституційно-правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням контролю у сфері місцевого самоврядування та муніципальної нормотворчості у зарубіжних країнах, зокрема державах-учасницях ЄС, безпосередньо пов’язані з системою місцевого самоврядування, що відображена у законодавчих положеннях, а також формувалася та зазнавала перетворень залежно від багатьох факторів та умов. Як відомо, до основних систем місцевого самоврядування прийнято відносити: англосаксонську, романо-германську (континентальну), іберійську, скандинавську та радянську. Крім інших, серед параметрів, що покладаються в основу такого розмежування, слід назвати сприйняття, нормативно-правове закріплення та практичну реалізацію принципів субсидіарності, децентралізації та деконцентрації.

Так, процеси взаємопроникнення правових систем світу, глобалізація та муніципалізація призвели до розуміння необхідності здійснення комплексного реформування територіальної організації влади, а також місцевого самоврядування. Децентралізація передбачає реформування за такими основними напрямами: територіальна реформа (передбачає реорганізацію територіального устрою, зазвичай через укрупнення (агломерацію) адміністративно-територіальних одиниць (добровільне, примусове або змішаного характеру); інституційна реорганізація (передача повноважень і відповідних ресурсів); процедурна реорганізація (реформа системи надання адміністративних послуг, запровадження електронного урядування на різних рівнях і в різних підсистемах публічної влади тощо) [1, С. 217].

При цьому, держави-учасниці ЄС, як правило, самостійно визначають рівень, обсяг та способи закріплення механізму адміністративного контролю у сфері місцевого самоврядування та муніципальної нормотворчості. У цьому контексті, враховуються правові традиції та інші фактори та умови впровадження тієї чи іншої моделі контролю, зокрема: стабільність демократичних інститутів, адміністративно-територіальний устрій держави, системно-структурна організація місцевого самоврядування, політична ситуація в країні та статистичні показники (розмір території, кількість населення тощо).

Так, зокрема, Франція (континентальна система місцевого самоврядування) свого часу вирізнялася особливою «опікою» за місцевим самоврядуванням [Див.: 2]. Проте, починаючи з кінця 80-х рр. XX ст. і протягом вже більше 30 років статус і повноваження префекта (як представника інтересів держави) зазнавали суттєвої трансформації. Водночас, на думку політичних діячів країни, враховуючи особливості форми держави Французької Республіки, яка є складною та потребує сильної і постійно діючої інституції на кшталт префекта, щоб забезпечити рівновагу ефективного функціонування влади на місцевому рівні, префект є посадовою особою, яка добре адаптується до місцевих умов та здатна забезпечити реальні потреби територій.

Виділяють три основні напрямки діяльності префектів:

1) справи префектури та асоційованих служб (зокрема, поліція, жандармерія тощо);

2) контроль за діяльністю місцевих органів влади міністерств;

3) насамкінець, найбільш дипломатичний бік роботи префектів пов’язаний з місцевою економікою та зв’язками з бізнесом і передбачає встановлення контактів з місцевими виборними представниками, а також іншими партнерами чи асоціаціями у таких сферах, як промисловість, сільське господарство, крафтове виробництво тощо [3].

Відтак, історична тенденція до постійного протистояння держави та особи у Франції має результатом збалансування публічної влади в центрі та на місцях і, навіть час від часу, намагання применшення ролі або взагалі постановку питання про необхідність та доцільність існування посади префекта.

Попередньо підсумовуючи, можна зазначити, що пошук оптимальної державно-правової моделі контролю у сфері місцевого самоврядування і муніципальної нормотворчості є складним і тривалим процесом, що безпосередньо пов’язаний із формування власної моделі місцевого самоврядування. Зважаючи на це, низка факторів та умов, що так чи інакше впливають на вибір та упровадження або формування (реформування) моделі місцевого самоврядування впливають і на вироблення державно-правової моделі контролю у сфері місцевого самоврядування і муніципальної нормотворчості.

Практика здійснення адміністративного контролю та адміністративного нагляду поширена в багатьох зарубіжних країнах, зокрема, й державах ЄС. Як правило, йдеться про: а) про необхідність схвалення та / або узгодження такого акту відповідним органом (в разі неотримання такого схвалення акт, прийнятий муніципалітетом є нечинним / може бути оскаржено до суду); б) йдеться, по суті, про підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади (безпосередній контроль з боку центральних органів влади притаманний).

Література:

1. Петришина, М. О. Публічні послуги органів місцевого самоврядування суб’єктам господарювання: проблеми правового регулювання в контексті реформи децентралізації та системи надання адміністративних послуг. Нормативно-інституційне забезпечення сприяння господарській діяльності в інноваційному суспільстві: монографія; за ред. А. П. Гетьмана, О. О. Дмитрик, К. О. Токарєвої. Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2020. 312 с. підр. 2.3. С. 217.

2. Петришина М. О., Стрілець Б. В. Проблеми правового регулювання адміністративного нагляду й контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування: український і зарубіжний досвід. Порівняльно-аналітичне право. № 5, 2015. С. 75 – 79.

3. What exactly does a préfet do? The Connexion. URL: https://www.connexionfrance.com/article/Archive/What-exactly-does-a-prefet-do
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ШВЕЙЦАРСЬКА МОДЕЛЬ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
29.11.2022 15:04
ПОВНОВАЖЕННЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ЩОДО МІЖПАРЛАМЕНТСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ
15.12.2022 20:14
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НАРОДІВ
13.12.2022 10:52
БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК НОВА ІНСТИТУЦІЯ У СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
13.12.2022 05:45
ПРОЦЕДУРА СПІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ АБО «МИТНИЙ БЕЗВІЗ» - СУТТЄВИЙ ІМПУЛЬС ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
09.12.2022 19:09
THE PRINCIPAL PROVISIONS FOR THE ACCELERATED PROCEDURE OF READMISSION BETWEEN UKRAINE AND EU MEMBER STATES
08.12.2022 19:14
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
08.12.2022 19:06
ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ТА ІНСТИТУТІВ СУСПІЛЬСТВА ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДІТЕЙ
08.12.2022 18:51
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ
08.12.2022 18:41
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
08.12.2022 02:23
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше